Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-12-2012, 08:38 PM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongdd


Xác định hàm lượng chì và Cadimi trong rau xanh ở thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp chiết - trắc quang

MỞ ĐẦU .................................................. .................................................. ............ 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .................................................. .................................. 3
1.1. Giới thiệu chung về rau xanh .................................................. ......................... 3
1.1.1. Đặc điểm và thành phần .................................................. .............................. 3
1.1.2. Công dụng của rau xanh .................................................. .............................. 3
1.1.3. Một số tiêu chí rau an toàn .................................................. .......................... 4
1.1.3.1. Định nghĩa .................................................. ............................................... 4
1.1.3.2. Các yếu tố gây ô nhiễm cho rau .................................................. ............... 5
1.1.3.3. Tiêu chuẩn rau an toàn .................................................. ............................. 6
1.2. Tính chất của Cd và Pb .................................................. .................................. 7
1.2.1. Tính chất vật lý .................................................. ........................................... 7
1.2.2. Tính chất hoá học .................................................. ........................................ 8
1.2.3. Các hợp chất của Cd và Pb .................................................. .......................... 9
1.2.3.1. Các oxit .................................................. .................................................. . 9
1.2.3.2. Các hyđroxit .................................................. .......................................... 10
1.2.3.3. Các muối .................................................. ............................................... 11
1.3. Vai trò, chức năng và sự nhiễm độc Cd, Pb .................................................. .. 12
1.3.1. Vai trò, chức năng và sự nhiễm độc Cd .................................................. ..... 12
1.3.2. Vai trò, chức năng và sự nhiễm độc Pb .................................................. ..... 14
1.4. Các phương pháp xác định Cd, Pb .................................................. ............... 15
1.4.1. Phương pháp phân tích hoá học .................................................. ................ 15
1.4.1.1. Xác định Cd bằng phương pháp chuẩn độ Complexon ............................. 15
1.4.1.2. Xác định Pb bằng phương pháp chuẩn độ Complexon ............................. 15
1.4.2. Phương pháp phân tích công cụ .................................................. ................ 16
1.4.2.1 Phương pháp điện hoá .................................................. ............................ 16
1.4.2.2. Phương pháp quang phổ .................................................. ......................... 17
1.5. Phương pháp xử lý mẫu phân tích xác định Cd và Pb .................................... 19
1.5.1. Phương pháp xử lý ướt (bằng axit hoặc oxi hoá mạnh) ............................... 20
1.5.2. Phương pháp xử lý khô .................................................. ............................. 20
1.6. Tính chất và khả năng tạo phức của thuốc thử PAN ....................................... 19
1.6.1. Cấu tạo, tính chất vật lý của PAN .................................................. ............ 21
1.6.2. Khả năng tạo phức của PAN .................................................. ..................... 22
1.7. Các phương pháp nghiên cứu chiết phức .................................................. ...... 23
1.7.1. Một số vấn đế chung về chiết .................................................. .................... 23
1.7.2. Các đặc trưng của quá trình chiết .................................................. .............. 24
1.7.2.1. Định luật phân bố Nersnt .................................................. ...................... 24
1.7.2.2. Hệ số phân bố .................................................. ........................................ 24
1.7.2.3. Hiệu suất chiết và sự phụ thuộc của nó vào số lần chiết ........................... 25
1.8. Các phương pháp xác định thành phần của phức trong dung dịch ............ 26
1.8.1. Phương pháp tỉ số mol (phương pháp đường cong bão hòa) ........................ 27
1.8.2. Phương pháp hệ đồng phân tử .................................................. ................... 28
1.8.3. Phương pháp Staric - Bacbanel .................................................. ................. 29
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................ 31
2.1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu .................................................. ............... 29
2.2. Phương pháp ứng dụng, nội dung, hóa chất, dụng cụ thiết bị nghiên cứu ....... 29
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu .................................................. ........................... 31
2.2.1.1. Xác định hàm lượng Cd, Pb trong rau xanh bằng phương pháp
chiết trắc quang .................................................. ......................................... 31
2.2.1.2. Xác định hàm lượng Cd, Pb trong rau xanh bằng phương pháp phổ hấp
thụ nguyên tử F-AAS. .................................................. ................................ 31
2.2.2. Nội dung nghiên cứu .................................................. ................................. 32
2.2.2.1. Pha hóa chất .................................................. ........................................... 32
2.2.2.2. Cách tiến hành thí nghiệm .................................................. ..................... 33
2.2.3. Hóa chất, dụng cụ, thiết bị nghiên cứu .................................................. ...... 33
2.2.3.1. Hóa chất .................................................. ................................................. 33
2.2.3.2. Dụng cụ .................................................. ................................................. 34
2.2.3.3. Thiết bị nghiên cứu .................................................. ................................ 34
2.3. Xử lý kết quả thực nghiệm .................................................. ........................... 35
CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN ......................................36
3.1. Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức đan ligan PAN-Pb2+ ....................................... 36
3.1.1. Phổ hấp thụ của PAN .................................................. ................................ 36
3.1.2. Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức của Pb2+ - PAN ........................................... 36
3.1.3. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho sự tạo phức Pb2+-PAN. ....................... 38
3.1.3.1. Dung môi chiết phức Pb2+-PAN .................................................. ............. 38
3.1.3.2. Xác định pH tối ưu .................................................. ................................. 40
3.1.3.3. Xác định thể tích dung môi chiết tối ưu .................................................. .. 41
3.1.3.4. Ảnh hưởng của lượng dư thuốc thử PAN trong dung dich so sánh. .......... 42
3.1.4. Xác định thành phần phức Pb2+-PAN .................................................. ........ 43
3.1.4.1. Phương pháp tỷ số mol xác định thành phần phức Pb2+-PAN ................... 43
3.1.4.2. Phương pháp hệ đồng phân tử xác định thành phần phức Pb2+-PAN ......... 46
3.1.4.3. Phương pháp Staric - Bacbanel .................................................. .............. 49
3.1.5. Khoảng tuân theo định luật Beer .................................................. ............... 51
3.2. Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức đa ligan PAN-Cd(II)-SCN- ............................. 53
3.2.1. Khảo sát phổ hấp thụ electron của phức đa ligan PAN-Cd(II)-SCN- ........... 53
3.2.2. Nghiên cứu các điều kiện tạo phức PAN-Cd2+-SCN- ................................... 54
3.2.2.1. Dung môi chiết phức đa ligan PAN-Cd2+-SCN- ........................................ 54
3.2.2.2. Xác định thời gian lắc chiết tối ưu. .................................................. ......... 55
3.2.2.3. Sự phụ thuộc mật độ quang của phức PAN-Cd2+-SCN- vào thời gian
sau khi chiết .................................................. ............................................... 56
3.2.2.4. Xác định pH tối ưu .................................................. ................................. 57
3.2.2.5. Xác định thể tích dung môi chiết tối ưu .................................................. .. 58
3.2.3. Xác định thành phần của phức PAN-Cd2+-SCN- ......................................... 59
3.2.3.1. Phương pháp tỉ số mol. .................................................. .......................... 59
3.2.3.2. Phương pháp hệ đồng phân tử .................................................. ................ 61
3.2.3.3. Phương pháp Staric - Babanel .................................................. ................ 64
3.2.4. Khoảng tuân theo định luật Beer .................................................. ............... 66
3.3. Nghiên cứu các yếu tố gây cản ảnh hưởng đến phép xác định Cd và Pb.
Xây dựng phương trình đường chuẩn cho các phép xác định Cd và Pb ......... 68
3.3.1. Xây dựng phương trình đường chuẩn phụ thuộc mật độ quang vào nồng độ của phức PAN-Pb2+
.................................................. ............................... 68
3.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của một số ion kim loại đến sự tạo phức PAN-Pb2+ ...................... 69
3.3.2.1. Ảnh hưởng của ion Cd2+ .................................................. ........................ 69
3.3.2.2. Ảnh hưởng của ion Cu2+ .................................................. ........................ 70
3.3.2.3. Ảnh hưởng của ion Zn2+ .................................................. ......................... 70
3.3.3. Xây dựng đường chuẩn khi có mặt các ion dưới ngưỡng gây cản của phức PAN-Pb2+ .................................................. .......................................... 71
3.3.4. Xây dựng phương trình đường chuẩn của phức PAN-Cd2+-SCN- ................ 72
3.3.5. Khảo sát ảnh hưởng của một số ion kim loại đến sự tạo phức PAN-Cd2+-SCN- ............ 73
3.3.5.1. Ảnh hưởng của ion Pb2+ ................. 73
3.3.5.2. Ảnh hưởng của ion Cu2+ .................................................. ........................ 74
3.3.5.3. Ảnh hưởng của ion Zn2+ .................................................. ......................... 75
3.3.5.4. Ảnh hưởng của ion Fe3+ .................................................. ......................... 75
3.3.6. Xây dựng đường chuẩn khi có mặt các ion dưới ngưỡng gây cản của phức PAN-Cd2+-SCN- .................................................. .......................................... 76
3.4. Xác định hàm lượng các kim loại Cd, Pb trong các mẫu giả và mẫu thực tế ..... 77
3.4.1. Xác định hàm lượng chì trong mẫu giả bằng phương pháp đường chuẩn ......... 77
3.4.2. Xác định hàm lượng Cadimi trong mẫu giả bằng phương pháp đường chuẩn ....... 78
3.4.3. Xác định hàm lượng chì và Cadimi trong các mẫu thật ............................... 79
3.4.3.1. Đối tượng lấy mẫu .................................................. ................................. 79
3.4.3.2. Xử lý mẫu .................................................. .............................................. 81
3.4.3.3. Đo xác định nồng độ các ion nghiên cứu trong mẫu thật .......................... 82
3.5. Xác định hàm lượng Pb và Cd bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ...... 88
3.5.1. Các điều kiện đo phổ F-AAS .................................................. .................... 88
3.5.2. Xây dựng đường chuẩn, xác định giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng ......... 89
3.5.2.1. Đường chuẩn của Cd .................................................. .............................. 89
3.5.2.2. Đường chuẩn của Pb .................................................. .............................. 92
3.6. Kết luận .................................................. .................................................. ..... 95
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. .................................97

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn