Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-21-2012, 12:47 AM
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Ngữ pháp tiếng anh THPT

Ngữ pháp tiếng Anh THPT

Baøi 1: Thì của động từ

I- Hiện tại đơn (Simple Present):

1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh S + V(s/es); S + am/is/are
- Caâu phuû ñònh S + do/does + not + V; S + am/is/are + not
- Caâu hoûi Do/Does + S + V?; Am/Is/Are + S?
2) Caùch duøng chính:
Thì hieän taïi ñôn ñöôïc duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät thoùi quen, moät haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp laïi thöôøng xuyeân. Trong
caâu thöôøng coù caùc traïng töø: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely,
every day/week/month …
Ex: Mary often gets up early in the morning.
2.2 Moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng, moät chaân lyù.
Ex: The sun rises in the east and sets in the west.
2.3 Moät haønh ñoäng trong töông lai ñaõ ñöôïc ñöa vaøo chöông trình,keá hoaïch.
Ex: The last train leaves at 4.45.

II- Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous):
1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh S + am/is/are + V-ing
- Caâu phuû ñònh S + am/is/are + not + V-ing
- Caâu hoûi Am/Is/Are + S + V-ing?
2) Caùch duøng chính:
Thì hieän taïi tieáp dieãn duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät haønh ñoäng ñang dieãn ra ôû hieän taïi (trong luùc noùi); sau caâu meänh
leänh, ñeà nghò. Trong caâu thöôøng coù caùc traïng töø: now, right now, at the moment,
at present, …
Ex: What are you doing at the moment?
- I’m writing a letter.
Be quiet! My mother is sleeping.
2.2 Moät haønh ñoäng ñaõ ñöôïc leân keá hoaïch thöïc hieän trong töông lai gaàn.
Ex: What are you doing tonight?
- I am going to the cinema with my father.
2.3 Moät haønh ñoäng nhaát thôøi khoâng keùo daøi laâu, thöôøng duøng vôùi today,
this week, this month, these days, …
Ex: What is your daughter doing these days?
- She is studying English at the foreign language center.
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Ngữ pháp tiếng anh THPT

__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 01-08-2013, 08:35 AM
Junior Member
 
Tham gia: Jan 2013
Tổng số bài gởi: 1tai lieu chan! chẳng có cái quái gì để xem

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 10-31-2017, 01:48 PM
Junior Member
 
Tham gia: Jul 2015
Tổng số bài gởi: 5Đánh giá nhà cái vwin tốt hay xấu, cập nhật link cmd368 mới nhất trong năm, link vào bong88 mới nhất không bị chặn

Trả Lời Với Trích Dẫn