Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-19-2012, 05:54 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Nghiên cứu xác định tổng số và tổng dạng asen trong một số hải sản bằng phương pháp trắc quang

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .. 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN .. 3
1.1.Khái quát về nguyên tố Asen... 3
1.1.1.Tính chất lí học của Asen . 3
1.1.2. Tính chất hóa học của Asen và các hợp chất 5
1.1.2.1. Các phản ứng hóa học của nguyên tố Asen ... 5
1.1.2.2. Tính chất hóa học của các hợp chất của Asen. .. 6
1.2. Ứng dụng của Asen[6] ... 9
1.2. Các dạng Asen trong môi trường biển: 10
1.2.1. Những dạng Asen trong nước biển và nước mạch bùn biển. .. 11
1.2.2. Các dạng Asen trong động vật biển ... 12
1.2.3. Các dạng Asen trong mẫu trầm tích biển ... 13
1.3. Ảnh hưởng của Asen đến sức khỏe [12]. .. 14
1.3.1. Tác động sinh hóa . 14
1.3.2. Nhiễm độc cấp tính ... 15
1.3.3. Nhiễm độc mãn tính [12] ... 15
1.4. Các phương pháp tách chiết và bảo quản mẫu trong phân tích các
dạng Asen. .. 18
1.4.1. Một số phương pháp xử lý mẫu trước khi phân tích [13,14]. . 19
1.4.2. Phương pháp chiết và bảo quản các dạng Asen trong các mẫu
hải sản [13]. 23
1.4.3. Ổn định và duy trì những dạng ban đầu của mẫu. .. 26
1.5. Các phương pháp phân tích Asen . 26
1.5.1. Phương pháp đo hiện trường với chất nhuộm thủy ngân
Bromua ... 26
1.5.2. Phương pháp phát xạ nguyên tử cảm ứng cộng hưởng plasma
(ICP- ASE) . 27
1.5.3. Phương pháp quang phổ hấp tụ nguyên tử kết hợp thiết bị sinh
khí Hiđrua ( HVG - ASS) . .. 27
1.5.4. Phương pháp dùng vi khuẩn phát sáng. . 28
1.5.5. Phương pháp phân tích thể tích . 28
1.5.6. Phương pháp cực phổ Von- Ampe hòa tan. 28
1.5.8. Phương pháp trắc quang [4,5,10] ... 29
CHƯƠNG II. THỰC NGHIỆM VÀ PHưƠNG PHÁP 33
2.1. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất ... 33
2.1.1. Thiết bị và dụng cụ ... 33
2.1.2. Hóa chất 33
2.1.3. Chuẩn bị hóa chất và dung dịch chuẩn... 34
2.2. Phương pháp nghiên cứu: . 35
2.2.1.Phương pháp xác định asen : .. 35
2.2.2. Phương pháp xử lý mẫu: ... 36
2.3. Đối tượng nghiên cứu: . 37
2.4. Nội dung nghiên cứu. ... 37
2.4.1. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu để xác định asen bằng phương
pháp đo quang: ... 37
2.4.2. Xây dựng qui trình phân tích cho các đối tượng mẫu nghiên
cứu. 37
2.5. Lấy mẫu và bảo quản mẫu. ... 38
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .. 39
3.1. Khảo sát các điều kiện tối ưu cho quá trình tạo hợp chất màu... 39
3.1.1. Khảo sát phổ hấp thụ của thuốc thử: .. 39
3.1.2. Khảo sát phổ hấp thụ của hợp chất màu . 39
3.1.3. Khảo sát thời gian tối ưu cho việc tạo hợp chất màu. . 41
3.1.4.Ảnh hưởng của pH đến quá trình khử Asen 42
3.1.5. Ảnh hưởng của nồng độ chất khử (KI)tới độ hấp thụ quang(A)
cúa Asen . 43
3.1.6. Ảnh hưởng của nồng độ chất khử (Zn)tới độ hấp thụ quang(A)
cúa Asen . 43
3.2. Ảnh hưởng của các yếu tố khác tới sự tạo hợp chất màu ... 45
3.2.1.Khảo sát ảnh hưởng của thể tích thuốc thử. 46
3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của thể tích mẫu. ... 47
3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của các chất đến sự tạo hợp chất màu 49
3.2.4. Xây dựng đường chuẩn xác định Asen. . 50
3.2.5. Giới hạn phát hiện của phương pháp . 51
3.3. Qui trình phân tích Asen tổng số. . 52
3.3.1 Khảo sát ảnh hưởng của thành phần và nồng độ axit tới quá
trình vô cơ hóa mẫu. ... 52
3.3.2 Khảo sát hiệu suất của quá trình vô cơ hóa mẫu. 54
3.3.3. Quy trình phân tích Asen tổng số. . 56
3.3.4. Đánh giá độ chính xác của phương pháp. .. 60
3.4. Phân tích dạng Asen hữu cơ và vô cơ. .. 61
3.4.1 Quy trình phân tích các dạng Asen từ các mẫu hải sản. . 61
3.4.2. Kết quả phân tích dạng Asen vô cơ, dạng Asen hữu cơ trong một số
mẫu hải sản62
KẾT LUẬN 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO ... 69


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn