Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (https://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Phân Nghành Khác (https://tailieutonghop.com/free/f50/)
-   -   Báo cáo Tổng hợp về tình hình thực tế tại công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà Nội (https://tailieutonghop.com/free/bao-cao-tong-hop-ve-tinh-hinh-thuc-te-tai-cong-ty-co-phan-san-xuat-va-dich-vu-co-dien-ha-noi_f50-22976.html)

nothing245 09-19-2012 07:39 PM

Báo cáo Tổng hợp về tình hình thực tế tại công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà Nội
 
Số trang: 22
Dung lượng 29.72 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

1. Quá trình hình thành và phát triển ...
2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
3. Cơ cấu bộ máy quản lý...
4. Cơ cấu tổ chức của bộ máy kế toán.

PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện HN
1.Tình hình sản xuất , kinh doanh của Công ty trong thời gian qua .
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất
3. Những chính sách , chế độ Công ty áp dụng đối với CBCNV.

PHẦN THỨ BA : KẾT LUẬN

Những thuận lợi ,khó khăn và phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện
1. Những thuận lợi
2. Những khó khăn còn tồn tại
3. Phương hướng phát triển trong thời gian tớ

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]


Xin thông báo, bây giờ là 02:58 AM