Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (https://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Thuế - khai báo thuế (https://tailieutonghop.com/free/f116/)
-   -   Bước đầu thực hiện cơ chế tự khai tự nộp thuế, tại thái nguyên (https://tailieutonghop.com/free/buoc-dau-thuc-hien-co-che-tu-khai-tu-nop-thue-tai-thai-nguyen_f116-18477.html)

die 06-29-2012 07:01 PM

Bước đầu thực hiện cơ chế tự khai tự nộp thuế, tại thái nguyên
 
Nguyễn Đức Hiệp (Chi cục Thuế tỉnh Thái Nguyên) -, Đỗ Anh Tài (Trường ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên), Lời mở đầu, Trong quá trình thực thi các luật thuế, công tác cải cách hành chính thuế luôn được xác định, là yếu tố quan trọng và từng bước được hoàn thiện. Các thủ tục hành chính như: đăng ký thuế, nộp, thuế, miễn giảm thuế… đã được quan tâm sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, dễ dàng, minh, bạch tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, từng bước chuyển sang cơ chế tự khai - tự nộp, thuế; cơ quan quản lý thuế chuyển từ quản lý thuế tiền kiểm sang hình thức hậu kiểm và cung cấp, dịch vụ công giúp người nộp thuế thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật., Cục thuế Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, tỉnh Thái Nguyên, đang từng bước cải cách công tác thu thuế theo chiến lược cải cách hệ thống, thuế đề ra. Hơn 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng thuế và phí bình quân tăng mỗi năm trên 20%., Đặc biệt, trong 5 năm từ 2001 – 2005 thu đạt 1600 tỷ tăng gấp 3 lần năm 1996 – 2000., Cải cách công tác quản lý thuế để nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội, nhập kinh tế quốc tế, khắc phục những tồn tại: tính pháp lý của các quy định về quản lý thuế, cũng phân tán ở nhiều luật còn chưa thống nhất; quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật, của các chủ thuế tham gia quản lý thuế chưa được quy định đầy đủ rõ ràng; công tác phòng, chống xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, chống thất thu thuế.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]


Xin thông báo, bây giờ là 08:02 AM