Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 07-17-2012, 04:48 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Đầu tư của khu vực tư nhân đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Việt Nam

Đầu tư của khu vực tư nhân đối với sự tăng trưởng và phỏt triển của nền kinh tế Việt Nam

Số trang: 33
Dung lượng 61.67 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Phần I: LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN 4

I-/ Khái niệm 4
1. Đầu tư 4
2. Đầu tư của khu vực tư nhân 4
II-/ Vai trò của đầu tư khu vực tư nhân 3
1. Tạo ra sự tăng trưởng kinh tế 3
2. Tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 5
3. Góp phần tăng cường năng lực khoa học và công nghệ quốc gia 6
4. Góp phần tăng chất lượng nguồn nhân lực 6
5. Tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập của người lao động 6
III-/ Các nhân tố tác động đến nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư tư nhân 6
1. Mô hình đường cầu đầu tư 6
2. Chính sách khuyến khích đầu tư 8

Phần II: ĐẦU TƯ CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN ĐỐI VỚI SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 9

I-/ Khu vực tư nhân 9
1. Sự hình thành khu vực tư nhân 9
2. Các quy định pháp lý về khu vực tư nhân 10
II-/ Tình hình đầu tư của khu vực tư nhân 11
1. Số lượng chủ thể đầu tư của khu vực tư nhân 11
2. Vốn đầu tư 12
3. Đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế 13
III-/ Vai trò đầu tư của khu vực tư nhân đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Việt Nam 14
1. Nguồn vốn đầu tư của khu vực tư nhân ngày càng có vai trò quan trọng trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội 15
2. Khu vực tư nhân có những đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế 16
3. Đầu tư của khu vực tư nhân tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế 19
4. Đầu tư của khu vực tư nhân góp phần tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động 21

Phần III: NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 23

I-/ Môi trường pháp luật 23
1. Những nét mới trong luật doanh nghiệp 23
2. Những hạn chế tồn tại 24
3. Một số giải pháp 25
II-/ Chính sách kinh tế vĩ mô 25
1. Chính sách tiền tệ 25
2. Chính sách tài khoá 26
3. Chính sách thị trường 27

KẾT LUẬN

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn