Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-02-2012, 09:35 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HS - SV tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HS - SV tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số trang: 61
Dung lượng 83.62 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Lời mở đầu 1
Chương I: Cơ sở lý luận của BHYT HS - SV 3
I. Sự cần thiết khách quan của BHYT đối với học sinh - sinh viên. 3
II. Nội dung cơ bản của BHYT. 7
1. Nội dung cơ bản của BHYT trên thế giới. 7
1.1. Đối tượng tham gia BHYT. 7
1.2.Phạm vi BHYT. 7
1.3. Phương thức BHYT. 8
1.4. phí BHYT 9
1.5. quỹ BHYT. 9
2. Nội dung cơ bản của BHYT ở Việt Nam. 10
2.1.Đối tượng tham gia. 10
2.2. Phạm vi BHYT 11
2.3.Phương thức BHYT 13
2.4. Phí BHYT . 13
2.5.Quản lý và sử dụng quỹ BHYT 14
2.5.1. Nguồn hình thành quỹ BHYT . 14
2.5.2. Quản lý và sử dụng quỹ BHYT. 14
2.6.Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia BHYT 15
2.6.1. Đối với người tham gia BHYT 15
2.6.2. Đối với cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động 16
2.6.3.Đối với cơ quan BHYT. 16
2.6.4. Đối với cơ sở KCB 17
2.7. Tổ chức, quản lý BHYT. 18
III . Nội dung cơ bản của BHYT HS - SV ở Việt Nam. 19
1.Đối tượng tham gia 19
2. Phạm vi của BHYT HS-SV 20
3. Phí và quỹ BHYT HS-SV 21
3.1. Phí BHYT HS-SV 21
3.2 Quỹ BHYT HS-SV 23
4. Quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia BHYT HS - SV 24
4.1. Đối với học sinh - sinh viên. 24
4.2. Đối với nhà trường. 27
4.3. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh. 28
4.4. Đối với cơ quan BHXH. 29
5. In ấn và phát hành thẻ. 29
6. Tổ chức thực hiện. 30
7. Mối quan hệ giữa BHYT HS-SV và YTHĐ 30
7.1. BHYT HS-SV tác động đến YTHĐ 32
7.2. YTHĐ tác động đến BHYT HS - SV 32
IV. So sánh BHYT HS - SV của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với bảo hiểm học sinh của các Công ty Bảo hiểm thương mại. 33
1.Giống nhau. 33
2. Khác nhau. 33
Chương IIThực trạng triển khai BHYT HS - SV tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam 36
I. Các qui định pháp lý về BHYT HS – SV. 36
II. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu và khả năng tham gia BHYT HS-SV tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam 38
1. Nhu cầu về BHYT của HS-SV 38
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia BHYT HS-SV tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 39
2.1 Khả năng tài chính. 40
2.2. Khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế 41
2.3. Dân số 42
2.4 Các sản phẩm thay thế. 43
III. Thực tế thực hiện BHYT HS-SV tại bảo hiểm xã hội việt nam trong giai đoạn 1998 – 2004 43
1.Thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện. 43
1.1.Thuân lợi. 43
1.2.Khó khăn. 45
2. Tình hình học sinh - sinh viên tham gia BHYT tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 48
3. Tình hình thu, chi Quỹ BHYT HS-SV qua các năm. 53
3.1. Tình hình thu BHYT HS – SV. 53
3.2. Tình hình chi BHYT HS – SV. 58
IV. Đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động BHYT HS - SV tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 63
Chương IIIMột số kiến nghị nhằm phát triển BHYT 70
HS - SV tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam 70
I.Quan điểm định hướng của Đảng và Nhà nước ta trong việc tổ chức thực hiện BHYT HS - SV từ nay đến 2010. 70
1. Quan điểm định hướng của Đảng và Nhà nước 70
2.Phương hướng chung và dự kiến kế hoạch từ nay đến 2010. 71
II. Một số kiến nghị đối với các bên có liên quan. 73
1.Đối với Nhà nước. 73
2. Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 76
3.Đối với Bộ Y tế. 83
4.Đối với nhà trường. 84
5.Đối với chính quyền các cấp 84
Phần kết luận 86


Trả Lời Với Trích Dẫn