Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 05-16-2012, 08:01 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Đánh giá cải cách hành chính nhà nước

Trang
Lời giới thiệu 4
Phần một: Đánh giá cải cách hành chính thời gian qua 9
1. Chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính 9
1.1. Đường lối của Đảng về cải cách hành chính Nhà nước được hình thành
và xây dựng trong tiến trình đổi mới, có kế thừa và phát triển.
9
1.2. Cải cách hành chính Nhà nước luôn được đặt trong tổng thể đổi mới hệ
thống chính trị, cải cách bộ máy nhà nước nói chung.
12
1.3. Cải cách hành chính thúc đẩy đổi mới kinh tế, phát triển kinh tế - xã
hội
13
2. Về cải cách thể chế của nền hành chính 15
2.1. Những kết quả đã đạt được 15
2.2. Những tồn tại 17
3. Về cải cách tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống
hành chính Nhà nước
19

3.1. Những kết quả đã đạt được 19
3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 22
4. Về xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức 24
4.1. Những kết quả đã đạt được 24
4.2. Những tồn tại và nguyên nhân 26
5. Về cải cách tài chính công 28
5.1. Những kết quả đạt được 28
5.2. Những tồn tại và nguyên nhân 29
6. Về chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính 30
6.1. Những kết quả đã đạt được 30
6.2. Những tồn tại 31
6.3. Nguyên nhân 32
7. Đánh giá chung 32
Phần hai: Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai
đoạn 2001-2010
34
1. Bối cảnh mới của nền hành chính nhà nước 34
2. Tầm nhìn về nền hành chính Nhà nước trong tương lai 35
3. Phương hướng cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 36
4. Những vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của hệ
thống hành chính
37
5. Thực hiện đồng bộ những nội dung cơ bản của cải cách hành chính
Nhà nước trong thời gian tới
38
5.1. Về cải cách thể chế của nền hành chính 38
5.2. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước 40
5.3. Về xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức 42
5.4. Về cải cách tài chính công 43
Phần ba: Tổ chức thực hiện 45
1. Bố trí lộ trình hợp lý thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 45
2. Bảo đảm kết hợp đồng bộ 2 phương pháp cải cách từ trên xuống và
từ dưới lên
46
3. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện 46
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức xã hội và cải cách
hành chính
46
5. Bố trí nguồn lực phù hợp cho cải cách hành chính 47


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn