Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-02-2012, 09:15 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Công tác tuyển mộ,tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam

Công tác tuyển mộ,tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam

Số trang: 39
Dung lượng 64.21 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TRONG MỘT DOANH NGHIỆP 3

I. Các khái niệm về tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực 3
1. Tuyển mộ 3
2. Qúa trình tuyển chọn nhân lực 3
II. Công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực trong một doanh nghiệp 4
1. Công tác tuyển mộ 4
1.1. Nguồn và phương pháp tuyển mộ 4
1.2. Quy trình tuyển mộ 6
2. Qúa trình tuyển chọn 9
2.1. Các phương pháp tuyển chọn 9
2.2. Qúa trình tuyển chọn 11

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN CÁC ĐẠI LÝ TOÀN THỜI GIAN TẠI CÔNG TY BHNT CATHAY VIỆT NAM. 13

I. Tổng quan về tập đoàn tài chính Cathay và công ty BHNT Cathay Việt Nam 13
1. Tập đoàn tài chính Cathay 13
2. Công ty bảo hiểm nhân Cathay Viêt Nam 13
II. Phân tích và đánh giá về công tác tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý toàn thời gian tại công ty BHNT Cathay Việt Nam 15
1. Đánh giá chung về công tác tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý toàn thời gian tại Công ty BHNT Cathay Việt Nam. 15
2. Thực trạng công tác tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý toàn thời gian tại công ty BHNT Cathay Việt Nam 16
2.1. Công tác tuyển mộ 16
2.2. Công tác tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt 21

CHƯƠNG III . MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN CÁC ĐẠI LÝ TOÀN THỜI GIAN TẠI CÔNG TY BHNT CATHAY VIỆT NAM 28

1. Hoàn thiện công tác tuyển mộ đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam. 28
1.1. Tiến hành các chương trình quảng cáo tạo tiền đề cho công tác tuyển mộ 28
1.2. Tăng cường khai thác nguồn nội bộ 29
1.3. Hoàn thiện công tác phân tích công việc 29
2. Hoàn thiện công tác tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam. 32
2.1. Hoàn thiện bài trắc nghiệm cbs 32
2.2. Nâng cao chất lượng của quá trình phỏng vấn tuỷên chọn. 33
2.3. Hoàn thiện quy trình tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay 34
3. Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyển mộ, tuyển chọn 35
4. Các giải pháp từ phía công ty 37
4.1. Thực hiện các chương trình thi đua tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian. 37

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TRONG MỘT DOANH NGHIỆP 3

I. Các khái niệm về tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực 3
1. Tuyển mộ 3
2. Qúa trình tuyển chọn nhân lực 3
II. Công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực trong một doanh nghiệp 4
1. Công tác tuyển mộ 4
1.1. Nguồn và phương pháp tuyển mộ 4
1.2. Quy trình tuyển mộ 6
2. Qúa trình tuyển chọn 9
2.1. Các phương pháp tuyển chọn 9
2.2. Qúa trình tuyển chọn 11

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN CÁC ĐẠI LÝ TOÀN THỜI GIAN TẠI CÔNG TY BHNT CATHAY VIỆT NAM. 13

I. Tổng quan về tập đoàn tài chính Cathay và công ty BHNT Cathay Việt Nam 13
1. Tập đoàn tài chính Cathay 13
2. Công ty bảo hiểm nhân Cathay Viêt Nam 13
II. Phân tích và đánh giá về công tác tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý toàn thời gian tại công ty BHNT Cathay Việt Nam 15
1. Đánh giá chung về công tác tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý toàn thời gian tại Công ty BHNT Cathay Việt Nam. 15
2. Thực trạng công tác tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý toàn thời gian tại công ty BHNT Cathay Việt Nam 16
2.1. Công tác tuyển mộ 16
2.2. Công tác tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt 21

CHƯƠNG III . MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN CÁC ĐẠI LÝ TOÀN THỜI GIAN TẠI CÔNG TY BHNT CATHAY VIỆT NAM 28

1. Hoàn thiện công tác tuyển mộ đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam. 28
1.1. Tiến hành các chương trình quảng cáo tạo tiền đề cho công tác tuyển mộ 28
1.2. Tăng cường khai thác nguồn nội bộ 29
1.3. Hoàn thiện công tác phân tích công việc 29
2. Hoàn thiện công tác tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam. 32
2.1. Hoàn thiện bài trắc nghiệm cbs 32
2.2. Nâng cao chất lượng của quá trình phỏng vấn tuỷên chọn. 33
2.3. Hoàn thiện quy trình tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay 34
3. Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyển mộ, tuyển chọn 35
4. Các giải pháp từ phía công ty 37
4.1. Thực hiện các chương trình thi đua tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian. 37


Trả Lời Với Trích Dẫn