Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-06-2012, 10:54 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 206

Số trang: 86
Dung lượng 102.18 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Phần I: Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3

I. Đặc điểm, yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3
1. Đặc điểm của hoạt động xây dựng cơ bản 3
2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3
3. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4
II. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 4
1. Chi phí sản xuất 4
1.1. Khái niệm, bản chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất 4
1.2. Phân loại chi phí sản xuất 4
2. Giá thành sản phẩm xây lắp 6
2.1. Khái quát chung về giá thành sản phẩm 6
2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 7
2.3. Mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 8
III. Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 9
1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 9
2. Phương pháp hạch toán chi phí trong doanh nghiệp xây lắp 9
3. Hạch toán chi phí trong doanh nghiệp xây lắp 10
3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10
3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 11
3.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 13
3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 16
3.5. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán 18
4. Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định giá trị sản phẩm dở dang ở đơn vị xây lắp 20
4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 20
4.2. Tính giá sản phẩm dở dang 21
IV. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 22
1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 22
2. Kỳ tính giá thành 22
3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 22
3.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp 22
3.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 23
3.3. Phương pháp tính giá theo định mức 23
V. Hệ thống sổ sách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo hình thức nhật ký chung 23
1. Điều kiện áp dụng 23
2. Sổ kế toán chi tiết 24
3. Sổ kế toán tổng hợp 24

Phần II: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thánh sản phẩm tại xí nghiệp 25

I. Tổng quan chung về xí nghiệp Sông Đà 206 25
1. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh 25
2. Tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp 25
3. Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp 26
4. Hình thức tổ chức sổ kế toán 27
II. Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 206 28
1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 28
2. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất 29
2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 29
2.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30
2.2.1. Với công trình khoán gọn 30
2.2.2. Công trình quản lý tập trung 36
2.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 38
2.3.1. Với công trình khoán gọn 39
2.3.2. Với công trình quản lý tập trung 43
2.4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 49
2.4.1. Với công trình khoán gọn 49
2.5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 50
2.5.1. Với công trình khoán gọn 52
2.5.2. Với công trình tập trung 54
2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 60
2.6.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 60
2.6.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 63
3. Tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 65
3.1. Đối tượng tính giá thành 65
3.2. Kỳ tính giá thành 65
3.3. Phương pháp tính giá thành 65

Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp sông Đà 206 66

1. Ưu điểm 66
2. Những hạn chế 68
3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Sông Đà 206 69

Kết luận

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn