Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-02-2012, 10:01 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Cơ sở lý luận của BHYT HS - SV

Cơ sở lý luận của BHYT HS - SV

Số trang: 45
Dung lượng 121.5 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Lời mở đầu
I. Sự cần thiết khách quan của BHYT đối với học sinh – sinh viên.
1. Sự cần thiết phải triển khai BHYT HS – SV.
II. Nội dung cơ bản của BHYT
1. Nội dung cơ bản của BHYT trên thế giới.
1.1. Đối tượng tham gia BHYT.
1.2.Phạm vi BHYT.
1.3. Phương thức BHYT.
1.4. Phí BHYT
1.5. Quỹ BHYT.
2. Nội dung cơ bản của BHYT ở Việt Nam.
2.1.Đối tượng tham gia.
2.2. Phạm vi BHYT
2.3.Phương thức BHYT
2.4. Phí BHYT .
2.5.Quản lý và sử dụng quỹ BHYT
2.5.1. Nguồn hình thành quỹ BHYT .
2.5.2. Quản lý và sử dụng quỹ BHYT.
2.6.Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia BHYT
2.6.1. Đối với người tham gia BHYT
2.6.2. Đối với cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động
2.6.3.Đối với cơ quan BHYT.
2.6.4. Đối với cơ sở KCB
2.7. Tổ chức, quản lý BHYT.
III . Nội dung cơ bản của BHYT HS - SV ở Việt Nam.
1.Đối tượng tham gia 20
2. Phạm vi của BHYT HS-SV
3. Phí và quỹ BHYT HS-SV
3.1. Phí BHYT HS-SV
3.2 Quỹ BHYT HS-SV
4. Quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia BHYT HS-SV
4.1. Đối với học sinh - sinh viên.
4.2. Đối với nhà trường.
4.3. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh.
4.4. Đối với cơ quan BHXH.
5. In ấn và phát hành thẻ.
6. Tổ chức thực hiện.
7. Mối quan hệ giữa BHYT HS-SV và YTHĐ
7.1. BHYT HS-SV tác động đến YTHĐ
7.2. YTHĐ tác động đến BHYT HS-SV
IV. So sánh BHYT HS - SV của BHXH Việt Nam với bảo hiểm học sinh của các Công ty Bảo hiểm thương mại. 33
1.Giống nhau.
2. Khác nhau.
I. Các qui định pháp lý về BHYT HS – SV.
II. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu và khả năng tham gia BHYT HS-SV
1. Nhu cầu BHYT HS-SV
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến khẳ năng tham gia BHYT HS-SV
2.1 Khả năng tài chính.
2.2. Khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế
2.3. Dân số
II. Thực tế thực hiện BHYT HS-SV tại bảo hiểm xã hội việt nam trong giai đoạn 1998 – 2004
1.Thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện.
1.1.Thuân lợi.
1.2.Khó khăn.
2. Tình hình học sinh - sinh viên tham gia BHYT.
3. Tình hình thu, chi Quỹ BHYT HS-SV qua các năm.
3.1. Tình hình thu BHYT HS – SV.
3.2. Tình hình chi BHYT HS – SV.
III. Đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động BHYT HS - SV tại BHXH Việt Nam.
I.Quan điểm định hướng của Đảng và Nhà nước ta trong việc tổ chức thực hiện BHYT HS - SV từ nay đến 2010.
1. Quan điểm định hướng của Đảng và Nhà nước
2.Phương hướng chung và dự kiến kế hoạch từ nay đến 2010.
II. Một số kiến nghị đối với các bên có liên quan.
1.Đối với Nhà nước.
2. Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
3.Đối với Bộ Y tế.

4.Đối với nhà trường.
5.Đối với chính quyền các cấp
Phần kết luận

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Cơ sở lý luận của BHYT HS - SV

Trả Lời Với Trích Dẫn