Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-17-2012, 09:28 AM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Tổ chức hoạt động phong trào cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm thái bình

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .................................................. .................................................. ..... 1
1. Lý do chọn đề tài .................................................. ........................................ 1
2. Mục đích nghiên cứu .................................................. .................................. 2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .................................................. ............ 2
4. Giả thuyết khoa học .................................................. .................................... 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................. ................................. 3
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .................................................. ................. 3
7. Phương pháp nghiên cứu .................................................. ............................ 3
8. Đóng góp của luận văn .................................................. ............................... 5
9. Cấu trúc của luận văn .................................................. ................................. 5
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
PHONG TRÀO CHO SINH VIÊN TRONG TRưỜNG CAO ĐẲNG
1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề .................................................. ........................ 6
1.1.1 Các nghiên cứu ở nước ngoài .................................................. ................ 6
1.1.2 Các nghiên cứu trong nước .................................................. .................... 9
1.2 Một số khái niệm cơ bản của đề tài .................................................. ........... 12
1.2.1 Khái niệm tổ chức .................................................. ................................. 12
1.2.2 Khái niệm HĐPT .................................................. ................................... 12
1.2.3 Khái niệm tổ chức HĐPT .................................................. ...................... 15
1.3 HĐPT với sự phát triển nhân cách cho sinh viên trong trường cao đẳng ..... 16
1.3.1 Những đặc điểm cơ bản trong sự phát triển tâm lý của sinh viên ............. 16
1.3.2 Vai trò của HĐPT đối với sự phát triển nhân cách của sinh viên ............. 29
1.3.3 Nhiệm vụ của HĐPT .................................................. ............................. 39
1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức HĐPT trong trường đại học .......... 40
1.4.1 Yêu cầu đổi mới giáo dục đại học liên quan đến HĐPT ........................... 40
1.4.2 Nhận thức của các lực lượng giáo dục .................................................. ... 42
1.4.3 Năng lực của người tổ chức HĐPT .................................................. ........ 42
1.4.4 Nội dung chương trình của HĐPT .................................................. ......... 43
1.4.5 Hình thức tổ chức HĐPT .................................................. ....................... 43
1.4.6 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả của HĐPT ................................................ 43
1.4.7 Các điều kiện để tổ chức HĐPT đạt hiệu quả ........................................... 44
Chương 2. THỰC TRẠNG CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HĐPT CHO SINH
VIÊN TRONG TRưỜNG CAO ĐẲNG Sư PHẠM THÁI BÌNH
2.1 Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp khảo sát ............................ 46
2.1.1 Mục đích khảo sát .................................................. .................................. 46
2.1.2 Đối tượng khảo sát .................................................. ................................ 46
2.1.3 Nội dung khảo sát .................................................. .................................. 47
2.1.4 Tiêu chí đánh giá và thang đo .................................................. ................ 47
2.2 Vài nét về quá trình trưởng thành và phát triển của trường CĐSP TB ........ 48
2.3 Thực trạng HĐPT cho sinh viên trường CĐSPTB ...................................... 51
2.3.1 Đánh giá về mức độ tổ chức các HĐPT cho sinh viên trong trường
CĐSPTB .................................................. .................................................. ...... 52
2.3.2 Đánh giá về quy mô tổ chức các HĐPT cho SV trong trường CĐSPTB .. 59
2.3.3 Đánh giá về hình thức tổ chức HĐPT cho SV trong trường CĐSPTB ..... 63
2.3.4 Thực trạng các lực lượng tổ chức HĐPT cho SV trong trường CĐSPTB ....... 67
2.3.5 Tìm hiểu mức độ tham gia của SV vào các HĐPT do nhà trường tổ chức ...... 69
2.4 Khảo sát thực trạng biện pháp tổ chức HĐPT cho SV trong trường
CĐSPTB .................................................. .................................................. ...... 71
2.4.1 Nhận thức của các lực lượng về tính cần thiết sử dụng biện pháp tổ chức 71
2.4.2 Đánh giá về mức độ sử dụng các biện pháp tổ chức HĐPT ..................... 75
2.4.3 Đánh giá về ưu, nhược điểm của các biện pháp tổ chức HĐPT trong
trường CĐSPTB .................................................. ............................................. 77
2.4.4 Những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai các biện pháp tổ
chức HĐPT .................................................. .................................................. .. 78
2.5 Đánh giá chung thực trạng và nguyên nhân ................................................ 80
2.5.1 Đánh giá chung về thực trạng .................................................. ................ 80
2.5.2 Nguyên nhân của thực trạng .................................................. .................. 81
Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HĐPT CHO SINH VIÊN TRONG
TRưỜNG CAO ĐẲNG Sư PHẠM THÁI BÌNH
3.1 Những nguyên tắc xây dựng các biện pháp ................................................. 83
3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo thực hiện mục tiêu của giáo dục đại học ................. 83
3.1.2 Nguyên tắc tổ chức HĐPT phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý SV ............ 84
3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo sự huy động các chủ thể cùng tham gia................... 84
3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính xung kích, chủ động sáng tạo........................... 85
3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi của biện pháp tổ chức HĐPT ............... 85
3.1.6. Đảm báo tính giáo dục cao .................................................. ................... 85
3.2. Đề xuất một số biện pháp tổ chức HĐPT cho sinh viên ............................. 86
3.2.1 Biện pháp 1: Tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên .................... 86
3.2.2 Biện pháp 2: Xây dựng nội dung, hình thức tổ chức hoạt động ................ 88
3.2.3 Biện pháp 3: Chuẩn bị các điều kiện cho công tác tổ chức HĐPT ........... 92
3.2.4 Biện pháp 4: Xây dựng quy chế khen thưởng cho sinh viên tích cực ....... 93
3.2.5 Biện pháp 5: Bồi dưỡng, tập huấn năng lực cho cán bộ tổ chức HĐPT .... 95
3.2.6 Biện pháp 6: Tuyên truyền kế hoạch hoạt động đến các lực lượng .......... 96
3.2.7 Biện pháp 7: Phát huy tính tích cực và chủ động của sinh viên ................ 98
3.2.8 Biện pháp 8: Xã hội hoá HĐPT cho sinh viên ........................................ 99
3.2.9 Biện pháp 9: Chương trình hoá, Đa dạng hoá hình thức tổ chức HĐPT .. 100
3.3 Khảo nghiệm các biện pháp tổ chức HĐPT ................................................ 106
3.3.1 Mục đích khảo nghiệm .................................................. .......................... 106
3.3.2 Nội dung khảo nghiệm .................................................. .......................... 106
3.3.3 Đối tượng khảo nghiệm .................................................. ......................... 106
3.3.4 Tiến trình khảo nghiệm .................................................. .......................... 106
3.3.5 Kết quả khảo nghiệm .................................................. ............................. 107
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận .................................................. .................................................. .... 115
II. Kiến nghị .................................................. .................................................. . 116
1. Đối với trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình............................................. .. 116
2. Đối với các khoa, bộ môn .................................................. ........................... 116
3. Đối với các lớp, chi đoàn, chi hội .................................................. ............... 117
4. Đối với cán bộ phong trào .................................................. .......................... 117
5. Đối với giảng viên .................................................. ...................................... 117
6. Đối với sinh viên .................................................. ........................................ 117
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết  

Tags
sinh vien su pham thai binh

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài