Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-25-2012, 02:30 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Chiến lược hoạt động Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1

Mục Lục
Lời mở đầu.
Chươơng I: Các vấn đề về quỹ đầu tư chứng khoán 5
I. Các khái niệm 5
1. Các khái niệm liên quan 5
a. Quỹ đầu tư chứng khoán 5
b. Công ty quản lý quỹ 5
c. Đại hội cổ đông hay đại hội ngơời đầu tư ơ 5
d. Ban đại diện quỹ 6
e. Ngân hàng giám sát 6
f. Công ty tơư vấn luật 6
2. Các loại quỹ tại Việt Nam 7
a. Quỹ mở và quỹ đóng 7
b. Quỹ công chúng và quỹ thành viên 7
c. Quỹ công ty và quỹ hợp đồng 7
3. Lợi thế của Quỹ đầu tư chứng khoán 8
4. Vai trò của Quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán 8
II. Hoạt động của quỹ 10
1. Mục tiêu và chính sách đầu tư ơ 12
a. Mục tiêu đầu tư ơ 12
b. Chính sách đầu tư ơ 12
2. Huy động vốn và đầu tư ơ 13
a. Huy động vốn và cấu trúc vốn 14
b. Hoạt động đầu tư 14
c. Hạn chế trong đầu tư ơ 16
d. Quy trình đầu tư và ra quyết định đầu tư ơ 18
e. Tăng trơưởng và chuyển nhươợng các khoản đầu tư. 20
3. Quản trị quỹ và vấn đề xung đột quyền lợi 20
a. Quản trị quỹ 20
b. Các hình thức xung đột có thể xảy ra 21
4. Công bố thông tin và giám sát 22
a. Công bố thông tin 22
b. Giám sát 22
III. Đánh giá hoạt động của quỹ 22
1. Các tiêu chí đánh giá 22
a. Tổng thu nhập của quỹ, Tỷ lệ thu nhập đầu tư 22
b. Tỷ lệ chi phí 23
c. Tỷ lệ doanh thu 23
d. Chất lươợng hoạt động của nhà quản lý quỹ 24
2. Quy trình xác định tài sản ròng 24
a. Thời gian xác định việc định giá 24
b. Nguyên tắc thực hiện việc định giá NAV 24
c. Kế hoạch phân chia lợi nhuận 24
3. Phí, lệ phí và thơưởng hoạt động 24
a. Phí thươờng niên 24
b. Thơưởng hoạt động 25
IV. Phơương pháp xây dựng chiến lươợc 25
1. Các phơương pháp để xây dựng chiến lươợc 25
2. Giới thiệu về mô hình phân tích SWOT. 25
Chơương II: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1 32
I. Các định nghĩa và các tổ chức liên quan 32
1. Các định nghĩa 32
2. Ban đại diện Quỹ đầu tư VF1, công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và các bên có liên quan 33
II. Hoạt động và đánh giá hoạt động của VF1 37
1. Mục tiêu và chính sách đầu tư ơ 37
a. Mục tiêu đầu tư 37
b. Chính sách đầu tư ơ 37
2. Huy động vốn và đầu tư ơ 39
a. Huy động vốn và cấu trúc vốn 39
b. Hạn chế trong đầu tư ơ 39
c. Quy trình đầu tư và ra quyết định đầu tư ơ 41
d. Tăng trươởng và chuyển nhươợng các khoản đầu tư ơ. 44
3. Công bố thông tin và giám sát 45
a. Công bố thông tin 45
b. Giám sát 45
4. Quy trình xác định giá trị tài sản ròng 46
a. Thời gian xác định việc định giá 46
b. Nguyên tắc thực hiện việc định giá NAV 46
c. Kế hoạch phân chia lợi nhuận 48
6. Phí, lệ phí và thươởng hoạt động 49
a. Phí thơường niên 49
b. Thơưởng hoạt động 50
III. Phân tích SWOT hoạt động của VF1 52
1. Điểm mạnh (Strengths) 52
2. Điểm yếu (Weaknesses) 55
3. Cơ hội (Opportunities) 58
a. Tổng quan về kinh tế Việt Nam 58
b. Thị trươờng chứng khoán Việt Nam 61
c. Cơ hội tơừ chươơng trình cổ phần hóa 64
d. Các chính sách ươu đ•i về thuế 66
4. Thách thức (Threats) 67
a. Khả năng thanh khoản 67
b. Cạnh tranh 67
c. Điều kiện pháp lý 68
d. Những tiêu chuẩn về kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính 68
e. Xung đột về lợi ích giữa Quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính khác 68
f. Rủi ro tín dụng 69
g. Rủi ro tiền tệ 69
h. Rủi ro thị trơường 69
i. Rủi ro quản lý 69
IV.Các chiến lơược rút ra từ mô hình SWOT và ma trận SWOT 69
1. SO (Strengths – Opportunities) 69
Các chiến lơược dựa trên ơưu thế của VF1 để tận
dụng các ơưu thế của thị trươờng
2. WO (Weaknesses – Opportunities) 72
Các chiến lươợc dựa trên khả năng vươợt qua
các điểm yếu của VF1 để tận dụng cơ hội thị trươờng
3. ST (Strengths – Threats) 75
Các chiến lươợc dựa trên các ơưu thế của VF1 để
tránh các thách thức của thị trươờng
4. WT (Weaknesses – Threats) 78
Các chiến lươợc của VF1 dựa trên khả năng vươợt
qua hoặc hạn chế tối đa các yếu điểm của VF1
để tránh các thách thức của thị trươờng.
5. Ma trận SWOT. 80
Chươơng III: Mô hình Quỹ đầu tư tại các nươớc và một số bài học từ quá
trình hình thành và hoạt động quỹ ở các nươớc và Việt Nam 82
I. Quỹ đầu tư tại một số thị trươờng phát triển 82
1. Mỹ 82
2. Nhật Bản 83
3. Anh 85
II. Quỹ đầu tư tại một số thị trươờng đang lên 86
1. Hàn Quốc 86
2. Thái Lan 86
3. Malaysia 87
4. Trung Quốc 88
III. Quỹ đầu tư tại Việt Nam 88
1. Vietnam Enterprise Investment Limited 88
2. Mekong Enterprise Fund 90
IV. Một số bài học rút ra 94
Chơơng IV: Đề xuất chiến lươợc hoạt động của Quỹ đầu tư chứng
khoán Việt Nam VF1: 97
I. Tiêu chí lựa chọn chiến lơược 97
II. Đề xuất chiến lơược 98
III. Giải pháp thực hiện. 98
Kết luậnDownload và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn