Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-17-2012, 05:11 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Câu hỏi trong tiếng tày

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU . 0
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ .. 2
2.1. Các nghiên cứu về hành vi hỏi và câu hỏi trong ngôn ngữ học ở
nƯớc ngoài và ngôn ngữ học ở Việt Nam 2
2.2. Các nghiên cứu về tiếng Tày và câu hỏi tiếng Tày 5
3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU . 6
3.1. Mục đích nghiên cứu .. 6
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .. 6
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 7
4.1. Đối tƯợng nghiên cứu . 7
4.2. Phạm vi nghiên cứu . 7
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 8
6. ĐÓNG GÓP MỚI .. 9
6.1. Về mặt lí luận . 9
6.2. Về mặt thực tiễn 9
7. CẤU TRÖC LUẬN VĂN . 9
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 10
1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN. 10
1.1.1.Những vấn đề liên quan đến câu hỏi .. 10
1.1.1.1. Câu và sự phân loại câu theo mục đích phát ngôn 10
1.1.1.2. Mối quan hệ giữa câu hỏi và câu trả lời.. 11
1.1.2. Lí thuyết hội thoại .. 14
1.1.2.1. Sự trao lời, trao đáp và tƯơng tác trong hội thoại .. 14
1.1.2.2. Các quy tắc trong hội thoại .. 17
1.1.2.3. Nguyên tắc cộng tác hội thoại . 17
1.1.3. Lí thuyết về hành vi ngôn ngữ . 19
1.1.3.1. Khái niệm về hành vi ngôn ngữ . 19
1.1.3.2. Điều kiện sử dụng hành vi ngôn ngữ 20
1.1.3.3. Sự phân loại các hành vi ngôn ngữ 22
1.2. NGƯỜI TÀY VÀ TIẾNG TÀY Ở VIỆT NAM 23
1.2.1. Khái quát về ngƯời Tày ở Việt Nam . 23
1.2.2. Tình hình sử dụng ngôn ngữ ở ngƯời Tày và một số đặc điểm của
tiếng Tày . 25
1.2.2.1. 25
1.2.2.2. Một số đặc điểm của tiếng Tày .. 27
1.2.2.3. Chữ viết . 37
CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CÂU HỎI TIẾNG TÀY . 40
2.1. CÁC PHƯƠNG TIỆN CHỦ YẾU TRONG CẤU TẠO CÂU HỎI
TIẾNG TÀY .. 40
2.1.1. Dùng các từ ngữ nghi vấn chuyên biệt .. 40
2.1.2. Dùng từ ngữ phủ định 52
2.1.3. Dùng các từ ngữ biểu thị tình thái ở cuối câu 54
2.1.4. Lặp lại từ ngữ chỉ tiêu điểm hỏi kèm từ ngữ phủ định, hoặc những
từ chỉ sự lựa chọn xen vào giữa 58
2.2. CÂU HỎI TIẾNG TÀY XÉT VỀ MẶT NGỮ NGHĨA - NGỮ DỤNG 61
2.2.1. Câu hỏi đích thực 61
2.2.1.1. Câu hỏi lựa chọn 62
2.2.1.2. Câu hỏi không lựa chọn . 70
2.2.2. Câu hỏi không đích thực . 72
2.2.2.1. Câu hỏi có giá trị cầu khiến .. 74
2.2.2.2. Câu hỏi có giá trị biểu cảm 77
2.2.2.3. Hỏi - khẳng định 84
2.2.2.4. Hỏi - phủ định . 85
CHƯƠNG 3: CÂU HỎI TRONG CÁC TRUYỆN NGẮN CỦA “TUYỂN
TẬP NÔNG VIẾT TOẠI” . 90
3.1. NÔNG VIẾT TOẠI VÀ “TUYỂN TẬP NÔNG VIẾT TOẠI” . 90
3.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU HỎI TRONG CÁC TRUYỆN NGẮN CỦA
“TUYỂN TẬP NÔNG VIẾT TOẠI” .. 92
3.2.1. Đặc điểm về hình thức . 92
3.2.2. Cách sử dụng câu hỏi trong các truyện ngắn của Nông Viết Toại .. 97
3.2.2.1. Dựa vào kết quả thống kê và khảo sát . 97
3.2.2.2. Câu hỏi trong các truyện ngắn tiếng Tày của Nông Viết Toại
xét trên bình diện hoạt động giao tiếp .. 97
3.2.2.3. Câu hỏi trong truyện ngắn tiếng Tày của Nông Viết Toại xét
trên bình diện hành vi ngôn ngữ .. 104
3.3. VAI TRÕ CỦA CÂU HỎI TRONG CÁC TRUYỆN NGẮN CỦA
NÔNG VIẾT TOẠI .. 108
3.3.1. .. 108
3.3.2. Khắc họa hình tƯợng nhân vật .. 109
3.3.3. Tạo nên nét riêng trong phong cách của một nhà văn miền núi viết
về miền núi .. 112
KẾT LUẬN 116
TÀI LIỆU THAM KHẢO .. 118

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn