Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-14-2012, 12:50 AM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Cách tiếp cận kiểm thử khác nhau và đề xuất phương pháp kiểm thử hệ thống

MỤC LỤC

Danh sách bảng............................................ ........................................ 1
Danh sách hình vẽ .................................................. .............................. 2
Ký hiệu viết tắt .................................................. .................................... 3
Lời nói đầu .................................................. .......................................... 4
Cấu trúc luận văn.............................................. .................................... 6
1.1 Rủi ro .................................................. ................................................ 7
1.1.1 Độ phơi nhiễm rủi ro .................................................. .......................... 8
1.1.2 Xử lý rủi ro .................................................. ......................................... 8
1.1.3 Quản lý rủi ro .................................................. ..................................... 9
1.1.4 Rủi ro trong công nghệ phần mềm .................................................. .. 10
1.2 Kiểm thử phần mềm .................................................. ....................... 12
1.2.1 Kiểm thử và các ca kiểm thử .................................................. ........... 12
1.2.2 Kiểm thử hộp đen và hộp trắng .................................................. ....... 13
1.2.3 Quá trình kiểm thử .................................................. ........................... 14
1.3 Kiểm thử dựa trên các rủi ro .................................................. .......... 16
1.3.1 Phân tích sơ bộ các mối nguy hiểm (PHA) ........................................ 17
1.3.2 Phân tích các kiểu lỗi và hậu quả (FMEA) ......................................... 17
1.3.3 Phân tích lỗi tiềm ẩn và khả năng thực hiện (HazOp) ....................... 18
1.3.4 Kiểm thử dựa trên rủi ro theo kinh nghiệm ........................................ 19
1.3.5 Ngăn ngừa các mối nguy hiểm .................................................. ........ 22
Tóm tắt Chương 1 .................................................. ................................ 24
Chương 2 Phân loại ưu tiên các kiểm thử .........................................26
2.1 Các nhân tố gây ra thiệt hại .................................................. ........... 26
2.2 Các hành động phát sinh sai sót trong quá trình phát triển ............. 28
2.3 Phát sinh lỗi trong khi lập trình .................................................. ....... 29
2.4 Kiểm thử hệ thống theo độ phơi nhiễm rủi ro ................................... 30
2.5 Lập thứ tự kiểm thử ưu tiên trước khi hết kỳ hạn ............................ 32
2.6 So sách các cách tiếp cận khác nhau .............................................. 33
Tóm tắt Chương 2 .................................................. ................................ 35
Chương 3 Một phương pháp kiểm thử mới .......................................36
3.1 Sắp thứ tự ưu tiên các rủi ro và tạo lập các kiểm thử và các rào cản
có liên quan .................................................. .......................................... 36
3.2 Sắp thứ tự ưu tiên kiểm thử cho các modules trong hệ thống ......... 40
3.3 Lập danh sách ưu tiên kiểm thử .................................................. ..... 44
Tóm tắt Chương 3 .................................................. ................................ 47
Chương 4. Đặc tả các yêu cầu cho công cụ kiểm thử .......................48
4.1 Các yêu cầu chức năng............................................. ....................... 48
4.1.1 Dự án............................................... .................................................. 48
4.1.2 Loại rủi ro .................................................. ......................................... 48
4.1.3 Module .................................................. ............................................. 49
4.1.4 Nguy cơ .................................................. ........................................... 50
4.1.5 Kiểm thử .................................................. .......................................... 50
4.1.6 Rào cản .................................................. ........................................... 51
4.2 Các yêu cầu không chức năng .................................................. ....... 51
4.2.1 Chất lượng .................................................. ...................................... 52
4.2.1 Công nghệ .................................................. ....................................... 52
4.3. Thiết kế công cụ phần mềm kiểm thử ............................................. 52
4.3.1 Ngôn ngữ thực hiện .................................................. ......................... 52
4.3.2 Mô hình dữ liệu .................................................. ................................ 53
4.4 Giao diện .................................................. ........................................ 55
4.4.2 Tạo ra một dự án mới .................................................. ...................... 57
4.4.3 Lựa chọn và trọng số các loại rủi ro .................................................. 58
4.4.4 Danh sách module .................................................. ........................... 59
4.4.5 Giá trị những module .................................................. ....................... 60
4.4.6 Tạo một kiểm thử mới .................................................. ..................... 61
4.4.7 Danh sách kiểm thử .................................................. ........................ 62
4.4.8 Danh sách những rủi ro .................................................. ................... 63
4.4.9 Danh sách những rào cản .................................................. ............... 64
Tóm tắt chương 4 .................................................. ................................. 66
Kết luận .................................................. .............................................67
Tài liệu tham khảo .................................................. ............................68

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn