Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-21-2012, 10:13 PM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongdd


Các hoạt động trong lớp học để khuyến khích khả năng trình bày tiếng Anh của học sinh lớp 10 trường THPT Marie Curie Hải Phòng

TABLE OF CONTENTS
ABSTRACT .................................................. .................................................. ........................ i
ACKNOWLEDGEMENTS .................................................. ................................................. ii
ABBREVIATIONS .................................................. .................................................. .......... iii
INTRODUCTION .................................................. .................................................. .............. 1
1. RATIONALE .................................................. .................................................. ............. 1
2. OBJECTS OF STUDY .................................................. ................................................. 2
3. AIMS OF STUDY .................................................. .................................................. .... 2
4. SCOPE OF STUDY .................................................. .................................................. .. 2
5. METHODOLOGY OF STUDY .................................................. .................................. 3
6. RESEARCH HYPOTHESES .................................................. ...................................... 3
7. DESIGN OF THE STUDY .................................................. .......................................... 3
PART II: DEVELOPMENT .................................................. ................................................ 7
CHAPTER I: LITERATURE REVIEW .................................................. .............................. 7
1.1. SOME DEFINITIONS .................................................. .............................................. 7
1.2. FACTORS PREVENT STUDENTS FROM PRESENTING A TOPIC .................... 7
1.2.1. Factors of Foreign Language Anxiety .................................................. ................ 7
1.2.2. Factors associated with Learner’s own sense of ‘self’ and ‘language classroom
environment’ .................................................. .................................................. ............ 10
1.2.3. Classroom procedure .................................................. ........................................ 12
1.3. Socio-cultural factors .................................................. .............................................. 13
1.3.1. Social environment for L2/FL acquisition .................................................. ....... 13
1.3.2. Errors in social setting .................................................. ...................................... 14
1.4. COMMUNICATIVE CLASSROOM ACTIVITIES ................................................ 14
1.4.1. Purpose .................................................. .................................................. ........... 14
1.4.2. Requirements .................................................. .................................................. .. 15
1.4.3. Types of communicative classroom activities .................................................. .. 16
1.5. INTEGRATING SKILLS AND PRESENTATION ................................................. 18
1.5.1. Important of integrating skills .................................................. .......................... 18
1.5.2. Presentation through reading activities .................................................. ............ 19
1.5.3. Presentation through writing activities .................................................. ............. 19
1.5.4. Presentation through listening activities .................................................. ........... 19
CHAPTER II .................................................. .................................................. .................... 21
THE STUDY .................................................. .................................................. .................... 21
2.1. Aims .................................................. .................................................. ...................... 21
2.2. Informants .................................................. .................................................. ............. 21
2.3. Hypotheses: Remarks on some problems of English learning and teaching at Marie
Curie High school, Hai Phong city. .................................................. ................................ 21
2. 3.1. Materials .................................................. .................................................. ........ 21
2.3.2. Teachers’ method .................................................. ............................................. 22
2.3.3. Students’ motivation .................................................. ........................................ 22
2.4. Methods .................................................. .................................................. ................. 23
2.5. Data collection .................................................. .................................................. ...... 24
2.6. Data analysis .................................................. .................................................. ......... 24
2.6.1. Survey questionnaire for teachers .................................................. ................... 24
2.6.2. Survey questionnaire for students .................................................. .................... 27
2.7. Discussion of the findings .................................................. ....................................... 29
CHAPTER III: .................................................. .................................................. .................. 31
3.1. Information sources .................................................. ................................................. 31
3.2. Activities in class .................................................. .................................................. ... 32
3.3. Practical tips for teachers .................................................. ........................................ 41
PART III .................................................. .................................................. .......................... 44
CONCLUSION .................................................. .................................................. ................ 44
1. Summary of the study .................................................. ................................................ 44
2. Limitations of the study .................................................. .............................................. 45
3. Suggestions for further study .................................................. ..................................... 45
REFERENCES .................................................. .................................................. ................. 46
APPENDIX 1 .................................................. .................................................. ...................... I
APPENDIX 2 .................................................. .................................................. ................... III
APPENDIX 3 .................................................. .................................................. .................... V

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn