Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 04-24-2012, 10:34 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Các hình thức trả lương tại Công ty công trình giao thông III – Hà Nội

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG
I. Khái niệm chung về tiền lương
1. Khái niệm chung về tiền lương
2. Tiền lương, danh nghĩa và tiền lương thực tế
3. Bản chất của tiền lương
4. Chức năng của tiền lương
5. Vai trò của tiền lương
II.Các chế độ tiền lương
1. Chế độ tiền lương cấp bậc
1.1. Khái niệm
1.2. ý nghĩa của việc áp dụng chế độ TL cấp bậc
1.3 Nội dung của chế độ TL cấp bậc
2. Chế độ tìên lương chức NV
2.1. Khái niệm và điều kiện áp dụng
2.2. Xây dựng chế độ tiền lương chức vụ
III. Các hình thức trả lương
1. Hình thức trả lương theo thời gian
1.1. Chế độ trả lương theo thời gian đơn giản
1.2. Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng
2. Hình thức trả lương theo sản phẩm
2.1. Chế độ trả lương theo theo sản phẩm trực tiếp cá nhân.
2.3. Chế độ trả lương theo theo sản phẩm
2.4. Chế độ trả lương sản phẩm khoán.
2.5. Chế độ trả lương theo sản phẩm luỹ tiến
IV. HÌNH THỨC TIỀN THƯỞNG
V. CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc trả lương
2. Các Yếu tố thuộc về doanh nghiệp
VII. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác trả lưong
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG III – HÀ NỘI
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty công trình giao thông III – Hà nội
1. Lịch sử phát triển
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
4. Đặc điểm về thị trường
5. Kết quả sản xuất kinh doanh
6. Cơ cấu tổ chức hệ máy quản lý tại công ty
7. Đặc điểm lao động
II. Thực trạng các hình thức trả lương của công ty công trình giao thông III Hà Nội
1. Nguyên tắc trả lương của công ty công trình giao thông III Hà nội
2. Các hình thức trả lương tại công ty
A. Hình thức trả lương theo thời gian
B. Hình thức trả lương theo sản phẩm
3. Các khoản trích theo lương tại công ty công trình GT III Hà nội
4. Các khoản phụ cấp
5. Các hình thức tiền thưởng
III. Đánh giá công tác trả lương tại công ty CTGT III – Hà nội
CHƯƠNGIII: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY CÔNG TRÌNH
I. Về tình hình lao động
1. Đào tạo công nhân viên kỹ thuật
2. Tăng cường quản lý, công tác kỷ luật lao đông và định mức lao động
3. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo NVL
4. Giải quyết tất và triệt để những bất bình của người lao động phát mình trong quá trình thực hiện công việc
5. Xây dựng các quy chế
II. Về phương pháp chia lương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn