Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 03-17-2012, 03:51 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầu tư

Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn

MỤC LỤC
TRANG
MỤC LỤC
CÁC TỪ VIẾT TẮT
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
LỜI CẢM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN TRỊ
RỦI RO TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ DỰ ÁN . 1
1.1 Những hiểu biết cơ bản về dự án đầu tư 1
1.1.1 Đầu tư 1
1.1.1.1 Khái niệm . 1
1.1.1.2 Các đặc điểm chính của hoạt động đầu tư 1
1.1.1.3 Các loại đầu tư 1
1.1.2 Dự án đầu tư 2
1.1.2.1 Khái niệm . 2
1.1.2.2 Vai trò của dự án đầu tư 2
1.1.2.3 Tính khả thi của dự án đầu tư . 3
1.2 Quản trị rủi ro trong đầu tư dự án 4
1.2.1 Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro 4
1.2.1.1 Khái niệm rủi ro và quản trị rủi ro . 4
1.2.1.2 Nhận dạng – Phân tích – Đo lường rủi ro . 4
1.2.2 Rủi ro trong cho vay dự án đầu tư 7
1.2.2.1 Khái niệm 7
1.2.2.2 Đặc điểm của rủi ro trong cho vay dự án đầu tư . 7
1.2.2.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong cho vay dự án đầu tư 8
1.2.3 Quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầu tư . 11
1.2.3.1 Quản trị chung 11
1.2.3.2 Quản trị theo từng dự án 11
1.2.4 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng quản trị rủi ro trong cho vay
dự án đầu tư 13
1.2.5 Ý nghĩa nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong cho vay
dự án đầu tư 15
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG
CHO VAY ĐẦU TƯ DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN . 17
2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn . 17
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 17
2.1.2 Hệ thống, cơ cấu tổ chức . 18
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của SCB từ năm 2003 đến nay . 24
2.2 Thực trạng của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại SCB 26
2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh . 26
2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng TMCP
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 29
2.2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng của SCB 30
2.2.3.1 Các bộ phận nghiệp vụ quản lý rủi ro tín dụng của SCB . 30
2.2.3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng chung và công tác cho vay dự
án đầu tư của SCB . 35
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ 47
TẠI SCB . .
3.1 Các tồn tại, hạn chế của công tác quản trị rủi ro trong cho vay đầu tư
dự án của SCB 47
3.2 Các giải pháp 52
3.2.1 Giải pháp về tổ chức hoạt động . 52
3.2.1.1 Tách công tác thẩm định độc lập với công tác cho vay và quản
lý tín dụng 52
3.2.1.2 Thay đổi lại quy định về mức ủy quyền phán quyết cho vay 53
3.2.1.3 Thành lập Ban quản lý tài sản nợ và tài sản có . 54
3.2.2 Giải pháp về công tác nhân sự 57
3.2.2.1 Kế hoạch đào tạo cán bộ 57
3.2.2.2 Thực hiện việc luân chuyển cán bộ 57
3.2.2.3 Tổ chức các buổi tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề về
công tác cho vay dự án đầu tư . 58
3.2.2.4 Chế độ thưởng phạt đối với cán bộ tín dụng . 59
3.2.3 Giải pháp về kỹ thuật nghiệp vụ 59
3.2.3.1 Điều chỉnh cơ cấu cho vay dự án đầu tư và thực thi chính sách
tín dụng của Hội đồng quản trị 59
3.2.3.2 Xây dựng cẩm nang quản trị rủi ro tín dụng . 61
3.2.3.3 Hướng dẫn chi tiết quy trình cho vay đối với các ngành nghề,
lĩnh vực mà SCB tập trung cho vay . 64
3.2.3.4 Chuyên môn hóa công tác thẩm định và theo dõi cho vay dự án
đầu tư đối với một số ngành chiếm tỷ trọng dư nợ cao trong tổng dư nợ 64
3.2.4 Giải pháp về thu thập và xử lý thông tin 64
3.2.4.1 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành 64
3.2.4.2 Thay đổi chương trình quản lý tín dụng . 65
3.2.4.3 Công tác thống kê, báo cáo và phân tích, xử lý thông tin từ báo
cáo 66
3.2.5 Ứng dụng công cụ phái sinh vào việc quản trị rủi ro tín dụng . 67
3.2.5.1 Hoán đổi tín dụng . 67
3.2.5.2 Hợp đồng quyền chọn tín dụng 67
3.2.5.3 Hợp đồng quyền chọn trái phiếu để phòng ngừa rủi ro tín dụng 67
3.3 Các kiến nghị 68
3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 68
3.3.2 Đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành của SCB . 69
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn