Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 07-28-2012, 03:22 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 6,812
Thanks: 6
Thanked 460 Times in 368 Posts
Send a message via Yahoo to die


Các chuyên đề hoá vô cơ 12 kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm

Câu 1. Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,4 M và H2SO4 0,1M với 400 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2
xM, thu được kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Tính x
A. 0,05125 M B. 0,05208 M C. 0,03125M D. 0,01325M
Câu 2.Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05 M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06M. pH của dung dịch tạo thành là
A. 2,7 B. 1,6 C. 1,9 D. 2,4
Câu 3. Thêm từ từ đến hết dung dịch chứa 0,02 mol K2CO3 vào dung dịch chứa 0,03 mol HCl. Lượng khí CO2 thu được đktc
bằng
A. 0,448 lít B. 0,224 lít C. 0,336 lít D. 0,112 lít
Câu 4. Điện phân có màng ngăn xốp 500 ml dung dịch NaCl 4M ( d=1,2 g/ml). Sau khi ở anot thoát ra 17,92 lít Cl2 (đktc) thì
ngừng điện phân. Nồng độ % của NaOH trong dung dịch sau điện phân ( nước bay hơi không đáng kể) là
A. 8,26% B. 11,82% C. 12,14% D. 15,06%
Câu 5. Dung dịch X chứa 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Thêm rất từ từ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch X
được dung dịch Y và V lít khí CO2 đktc . Thêm vào dung dịch Y nước vôi trong dư thấy tạo thành m gam kết tủa. Tính thể
tích V và khối lượng m
A. 11,2 lít CO2 ; 90 gam CaCO3 D. 11,2 lít CO2 ; 40 gam CaCO3
B. 16,8 lít CO2 ; 60 gam CaCO3 C. 11,2 lít CO2 ; 60 gam CaCO3
Câu 6. Cho 6 lít hỗn hợp CO2 và N2 (đktc) đi qua dung dịch KOH tạo ra 2,07 gam K2CO3 và 6 gam KHCO3. % thể tích của
CO2 trong hỗn hợp là
A. 42% B. 56% C. 28% D. 50% .
Câu 7. Thêm từ từ đến hết 150 ml dung dịch ( Na2CO3 1M và K2CO3 0,5 M) vào 250 ml dung dịch HCl 2M thì thể tích khí
CO2 sinh rs ở đktc là
A. 2,52 lít B. 5,04 lít C. 3,36 lít D. 5,6 lít
Câu 8. Dung dịch X chứa 24,4 gam hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và K2CO3. Thêm dung dịch chứa 33,3 gam CaCl2 vào dung dịch
X thu được 20 gam kết tủa và dung dịch Y. Số mol mỗi muối trong dung dịch X là
A. 0,12 mol Na2CO3 và 0,08 mol K2CO3 B. 0,1 mol Na2CO3 và 0,1 mol K2CO3
C. 0,08 mol Na2CO3 và 0,12 mol K2CO3 D. 0,05 mol Na2CO3 và 0,15 mol K2CO3
Câu 9. Phöông trình 2Cl
-
+ 2H2O  2OH-
+ H2 + Cl2 xaûy ra khi naøo?
A.Cho NaCl vaøo nöôùc.
B. Ñieän phaân dung dòch NaCl coù maøng ngaên xoáp (ñieän cöïc trô).
C. Ñieän phaân dung dòch NaCl khoâng coù maøng ngaên xoáp (ñieän cöïc trô).
D. A, B, C ñeàu ñuùng.
Câu 10. Nhiệt phân hoàn toàn 2,45 gam 1 muối vô cơ X thu được 672 ml O2 đktc. Phần chất rắn còn lại chứa 52,35% K và
47,65% Clo . Công thức phân tử của muối X là
A. KClO B. KClO2 C. KClO3 D. KClO4
Câu 11. Cho m gam Na tác dụng hết với p gam nước thu được dung dịch nồng độ x%. Lập biểu thức tính nồng độ x% theo m,
p. Chọn biểu thức đúng

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]


View more random threads same category:
Trả Lời Với Trích Dẫn