Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-15-2012, 12:29 PM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongdd


Các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt đại từ - thái nguyên

MỞ ĐẦU .................................................. .................................................. ........... 1
1. Lý do chọn đề tài .................................................. ......................................... 1
2. Mục đích nghiên cứu .................................................. ................................... 2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .................................................. ............ 2
3.1. Khách thể nghiên cứu............................................. ................................ 2
3.2. Đối tượng nghiên cứu .................................................. .......................... 3
4. Giả thuyết khoa học .................................................. .................................... 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................. .................................. 3
6. Phạm vi nghiên cứu .................................................. ..................................... 3
7. Phương pháp nghiên cứu .................................................. ............................. 3
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận ................................................. 3
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn .............................................. 4
8. Cấu trúc của luận văn .................................................. .................................. 4
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRƯỜNG
THPT .................................................. .................................................. .... 5
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .................................................. ....................... 5
1.2. Các khái niệm công cụ .................................................. ............................. 6
1.2.1. Khái niệm hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung
học phổ thông .................................................. ...................................... 6
1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục .................................................. ................ 9
1.2.3. Khái niệm các biện pháp quản lí thực hiện chương trình hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông ......... 12
1.3. Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ............. 15
1.3.1. Cơ sở pháp lý của tổ chức quản lý thực hiện chương trình hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT ................................ 15
1.3.2. Cơ sở lý luận của quản lý chương trình hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp ở trường THPT .................................................. ............... 17
1.3.3. Quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp ở trường THPT.............................................. ................................ 30
1.3.3.1. Mục tiêu của quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT ........................................ 30
1.3.3.2. Đối tượng quản lý thực hiện chương trình hoạt động
GDNGLL ở trường THPT .................................................. ........ 32
1.3.3.3. Nội dung và qui trình quản lý thực hiện chương trình hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT ....................... 32
1.3.4. Vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức chỉ đạo quản lý thực hiện
chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .................... 35
1.3.4.1. Hiệu trưởng tổ chức quản lý thực hiện chương trình hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp ................................................. 36
1.3.4.2. Phối hợp các lực lượng giáo dục tổ chức quản lý thực hiện
chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .................... 37
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT
ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT ĐẠI
TỪ - HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN ....................................... 39
2.1. Nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên về thực hiện chương trình tổ
chức hoạt động GDNGLL .................................................. ..................... 40
2.2. Thực trạng về việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức quản lí
chương trình hoạt động GDNGLL của cán bộ quản lí và giáo viên ....... 43
2.3. Thực trạng việc tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình hoạt động
GDNGLL của cán bộ quản lí và giáo viên ............................................. 46
2.4. Về nội dung triển khai chương trình hoạt động GDNGLL ..................... 52
2.5. Những khó khăn của cán bộ giáo viên khi thực hiện chương trình
hoạt động GDNGLL .................................................. ............................. 59
Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT
ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT ĐẠI
TỪ - THÁI NGUYÊN .................................................. ............................. 67
3.1. Cơ sở khoa học của các biện pháp quản lý thực hiện chương trình
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .................................................. .... 67
3.1.1. Cơ sở pháp lý .................................................. .................................... 67
3.1.2. Cơ sở lý luận quản lý .................................................. ........................ 67
3.2. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý thực hiện chương trình
hoạt động GDNGLL .................................................. ............................. 69
3.3. Các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt động GDNGLL ...... 70
3.3.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên trong tổ
chức thực hiện chương trình hoạt động GDNGLL ............................. 70
3.3.2. Phân cấp quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp .................................................. ............................... 71
3.3.3. Huy động các nguồn lực để thực hiện nội dung, chương trình
hoạt động GDNGLL .................................................. ......................... 73
3.3.3.1. Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên về tổ chức
chương trình hoạt động GDNGLL ............................................... 73
3.3.3.2. Phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường
để tổ chức thực hiện chương trình hoạt động GDNGLL .............. 74
3.3.3.3. ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động
GDNGLL .................................................. .................................... 74
3.3.3.4. Huy động tài chính, cơ sở vật chất cho tổ chức hoạt động
GDNGLL .................................................. .................................... 74
3.3.4. Đa dạng hoá các loại hình hoạt động GDNGLL ................................ 74
3.3.4.1. Hoạt động chính trị, xã hội, đạo đức, pháp luật ......................... 74
3.3.4.2. Tìm hiểu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ học tập ............ 76
3.3.4.3. Tổ chức các hoạt động lao động công ích, xã hội...................... 76
3.3.4.4. Hoạt động văn hóa - nghệ thuật ................................................. 76
3.3.4.5. Hoạt động thể thao, quốc phòng, tham quan du lịch ................. 77
3.3.5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp .................................................. ......................... 77
3.4. Điều kiện thực hiện các biện pháp quản lý thực hiện chương trình
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .................................................. .... 79
3.4.1. Tăng cường cơ sở vật chất, nguồn tài chính cho tổ chức hoạt
động GDNGLL .................................................. ................................. 79
3.4.2. Phối hợp với các lực lượng giáo dục .................................................. 80
3.4.3. Tăng cường các biện pháp kiểm tra giám sát hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp .................................................. ............................... 81
3.5. Khảo nghiệm các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt
động GDNGLL .................................................. ..................................... 84
3.5.1. Mục đích khảo nghiệm .................................................. ...................... 84
3.5.2. Đối tượng khảo nghiệm.......................................... ............................. 85
3.5.3. Phương pháp khảo nghiệm .................................................. ................ 85
3.5.4. Kết quả khảo nghiệm .................................................. ........................ 85
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................. ............................ 89
1. Kết luận .................................................. .................................................. ... 89
2. Kiến nghị .................................................. .................................................. . 90
2.1. Đối với Bộ GD-ĐT và các Sở GD-ĐT .................................................. 90
2.2. Đối với nhà trường .................................................. ............................... 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. .................................. 91
PHỤ LỤC .................................................. .................................................. ............ 94

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn