Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-01-2012, 09:50 PM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongdd


Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính tỉnh thái nguyên

MỞ ĐẦU............................................ .................................................. .........1

1- Lý do chọn đề tài.............................................. ..........................................1

2- Mục đích nghiên cứu của đề tài.............................................. ....................3

3- Đối tượng, khách thể nghiên cứu............................................. ...................3

3.1- Đối tượng nghiên cứu............................................. ............................3

3.2- Khách thể nghiên cứu............................................. ............................3

3.3- Khách thể điều tra............................................... ...............................3

4- Nhiệm vụ nghiên cứu............................................. ....................................3

5- Giả thuyết khoa học............................................. ......................................4

6- Phương pháp nghiên cứu............................................. ...............................4

6.1- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận............................................ ..4

6.2- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn...........................................4

6.3- Nhóm phương pháp toán học............................................. ................4

7- Phạm vi giới hạn đề tài.............................................. .................................4

8- Dự kiến cấu trúc luận văn.............................................. .............................5

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN..............6

1.1- Lịch sử vấn đề nghiên cứu............................................. ..........................6

1.2- Một số khái niệm công cụ.............................................. .........................8

1.3- Quản lý giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho SV............................17

1.3.1- Mục tiêu của quản lý giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên........................................20

1.3.2- Nội dung, nguyên tắc quản lý giáo dục tư tưởng chính trị, đạo

đức cho sinh viên............................................. ............................22

1.3.3- Các phương pháp quản lý giáo dục tư tưởng chính trị, đạo

đức cho sinh viên............................................. ............................24

1.3.4- Quy trình quản lý giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên......26

1.3.5- Các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả giáo dục tư tưởng chính trị,

đạo đức cho sinh viên............................................. .....................28

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH TỈNH THÁI NGUYÊN........................................... ..31

2.1- Vài nét về trường CĐ Kinh tế - Tài chính tỉnh Thái Nguyên......................31

2.1.1- Truyền thống và phát triển của trường CĐ Kinh tế - Tài chính Tỉnh Thái Nguyên........................................... ..............................31

2.1.2- Chức năng nhiệm vụ - cơ cấu tổ chức............................................ 34

2.1.3- Đội ngũ giảng viên............................................. ...........................38

2.1.4- Tình hình sinh viên nhà trường......................................... .............39

2.2- Thực trạng công tác quản lý giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức

cho sinh viên ở trường CĐ Kinh tế - Tài chính tỉnh Thái Nguyên.........40

2.2.1- Nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên về vai trò của giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên ở Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Tỉnh Thái Nguyên........................40

2.2.2- Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên của Trường CĐKTTC TN...........43

2.2.3- Kết quả đạt được của công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo

đức qua đánh giá về ý thức, đạo đức, rèn luyện của sinh viên...........55

Chương 3- CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH TỈNH THÁI NGUYÊN........66

3.1- Các nguyên tắc xây dựng biện pháp............................................. .........66

3.1.1- Những căn cứ pháp lý xây dựng biện pháp giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên............................................. .........66
3.1.2- Các nguyên tắc xây dựng biện pháp............................................. ..67

3.1.2.1- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên.................67

3.1.2.2- Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả........................................67

3.1.2.3- Nghiên cứu các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên trên quan điểm tiếp cận hoạt động và nhân cách............................................. ........68

3.1.2.4- Đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò chỉ đạo của nhà quản lý vai trò chủ đạo của giảng viên với vai trò tích cực chủ động của sinh viên............................................. ........69

3.1.2.5- Đảm bảo tính thực tiễn............................................ ..............72

3.1.2.6- Đảm bảo tính toàn diện............................................ .............72

3.2- Các biện pháp............................................. ...........................................73

3.2.1- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên.....73

3.2.2- Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên...........................................74

3.2.3- Củng cố các thiết chế và cơ chế phối hợp các lực lượng để

giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên.........................76

3.2.4- Chỉ đạo đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả giáo

dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên................................77

3.2.5- Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường......................................... ......79

3.3- Mối quan hệ giữa các biện pháp và điều kiện thực hiện các biện pháp......80

3.3.1- Mối quan hệ giữa các biện pháp............................................. ........80

3.3.2- Điều kiện để thực hiện các biện pháp............................................. 80

3.4- Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp.........................................81

3.4.1- Mục đích khảo nghiệm.......................................... ........................81

3.4.2- Nội dung khảo nghiệm.......................................... .........................81

3.4.3- Phương pháp hình thức khảo nghiệm.......................................... ...81

3.4.4- Kết quả khảo nghiệm.......................................... ...........................82

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................ ...........................86

I- Kết luận............................................ .................................................. ..86

II- Kiến nghị............................................ .................................................8 8

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................ .................................89

PHỤ LỤC............................................. .................................................. .....91

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn