Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-17-2012, 09:41 AM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố hạ long - tỉnh quảng ninh

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .. 1
1. Lý do chọn đề tài.. 9
2. Mục đích nghiên cứu 10
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 10
4. Giả thuyết khoa học 11
5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 11
6. Phạm vi nghiên cứu .. 4
7. Phương pháp nghiên cứu 4
8. Cấu trúc của luận văn .. 4
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG
ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG
HỌC CƠ SỞ 5
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 5
1.2. Các khái niệm cơ bản . 15
1.2.1. Khái niệm "quản lý" .. 15
1.2.2. Quản lý giáo dục .. 16
1.2.3. Quản lý nhà trường 19
1.2.4. Bồi dưỡng .. 23
1.3. Một số vấn đề lí luận về bồi dưỡng giáo viên và quản lý công tác bồi
dưỡng giáo viên . 25
1.3.1. Vai trò công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên THCS. 25
1.3.2. Nội dung, phương pháp và hình thức bồi dưỡng cho giáo viên THCS .. 21
1.3.3. Nội dung quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên. 31
1.4. Đổi mới giáo dục phổ thông và các yêu cầu đặt ra về công tác quản lý
bồi dưỡng cho giáo viên THCS.. 34
1.4.1. Đổi mới giáo dục phổ thông . 34
1.4.2. Yêu cầu đổi mới công tác quản lý bồi dưỡng giáo viên ở trường
THPT hiện nay . 40
1.5. Tiểu kết chương 1. 42
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG
GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ HẠ LONG -
TỈNH QUẢNG NINH .. 43
2.1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục của thành phố
Hạ Long .. 43
2.1.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 43
2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục . 44
2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên các trường THCS thành phố Hạ Long.. 47
2.2.1. Số lượng trình độ cơ cấu đội ngũ giáo viên THCS thành phố Hạ Long 47
2.2.2. Chất lượng đội ngũ giáo viên THCS . 48
2.3. Thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường THCS
thành phố Hạ Long 48
2.3.1. Nội dung bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên . 49
2.3.2. Phương pháp bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên 49
2.3.3. Hình thức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên .. 42
2.4. Kết quả điều tra thực trạng về nhận thức đối với các nội dung bồi
dưỡng của hiệu trưởng cho giáo viên . 43
2.5. Kết quả điều tra về sự đánh giá của cán bộ, giáo viên đối với các
phương pháp bồi dưỡng của người hiệu trưởng .. ..49
2.6. Kết quả điều tra về sự đánh giá của cán bộ, giáo viên đối với các hình
thức bồi dưỡng của người hiệu trưởng 54
2.7. Thực trạng các điều kiện phục vụ bồi dưỡng . 60
2.8. Đánh giá chung về thực trạng bồi dưỡng và công tác quản lý bồi dưỡng
đội ngũ giáo viên THCS của các trường thuộc thành phố Hạ Long 62
2.9. Tiểu kết chương 2 ..66
Chương 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG
GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ
HẠ LONG 76
3.1. Định hướng và nguyên tắc đề xuất biện pháp .. 76
3.1.1. Định hướng về quản lý công tác bồi dưỡng cho giáo viên của hiệu
trưởng các trường THCS thành phố Hạ Long .. 76
3.1.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp.. 77
3.2. Đề xuất các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu
trưởng trường THCS Thành phố Hạ Long 71
3.2.1. Biện pháp 1: Gắn kết chặt chẽ công tác bồi dưỡng giáo viên với
quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên của trường THCS . 72
3.2.2. Biện pháp 2: Động viên khích lệ việc học tập bồi dưỡng nâng cao
trình độ của đội ngũ giáo viên . 74
3.2.3. Biện pháp 3: Sử dụng các phương pháp quản lý để quản lý công
tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chương trình phù hợp 75
3.2.4. Biện pháp 4: Xác định đúng nội dung cần bồi dưỡng .. 78
3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới hình thức bồi dưỡng gắn với đổi mới chương
trình THPT . 81
3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo
viên. 82
3.2.7. Biện pháp 7: Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo
viên .. 84
3.3. Khảo nghiệm tính khả thi và sự cần thiết của các biện pháp quản lý đã
được đề xuất 86
3.3.1. Các bước trưng cầu ý kiến . 86
3.3.2. Kết quả trưng cầu ý kiến 88
3.4. Tiểu kết chương 3 . .90
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 91
1. Kết luận 91
2. Khuyến nghị. 93
TÀI LIỆU THAM KHẢO .. 94

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn