Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-13-2012, 11:22 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên môn ở đại học thái nguyên

MỤC LỤC

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt 1
Danh mục bảng và hình 2
MỞ ĐẦU 3
1. Lý do chọn đề tài 3
2. Mục đích nghiên cứu 4
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4
4. Nhiệm vụ nghiên cứu. 5
5. Phạm vi nghiên cứu. 5
6. Phương pháp nghiên cứu 5
7. Đóng góp mới của đề tài 6
8. Cấu trúc nội dung luận văn 6
CHƯƠNG I
CƠ SỞ KHOA HỌC, PHÁP LÝ VỀ THANH TRA, KIỂM TRA
TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC
1.1. Vài nét về lịch sử vấn đề nghiên cứu. 7
1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài. 9
1.2.1. Một số khái niệm cơ bản về quản lý giáo dục. 9
1.2.1.1. Quản lý. 9
1.2.1.2. Quản lý giáo dục 12
1.2.1.3. Quản lý nhà trường 14
1.2.2. Một số khái niệm cơ bản về thanh tra, kiểm tra trong quản lý giáo
dục
1.2.2.1. Thanh tra, kiểm tra 15
1.2.2.2.Thanh tra giáo dục 19
1.2.2.3. Thanh tra chuyên môn. 20
1.2.2.4. Biện pháp quản lý hoạt động thanh tra chuyên môn 20
1.2.3. Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về giáo dục. 20
1.2.3.1. Khái niệm quản lý nhà nước 20
1.2.3.2. Quản lý nhà nước về giáo dục. 22
1.2.3.3. Nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về giáo dục 23
1.2.3.4. Phương pháp và công cụ quản lý nhà nước về giáo dục 24
1.2.3.5. Thanh tra, kiểm tra trong quản lý giáo dục. 25
1.3. Cơ sở pháp lý 29
1.2.1. Luật Thanh tra năm 2004 29
1.2.2. Luật Giáo dục năm 2005 29
1.2.3. Nghị định 41/2005NĐ-CP ngày 18/8/1006 của Chính phủ về qui
định chi tiết luật Thanh tra.
29
1.2.4. Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động thanh tra giáo dục.
30
1.2.5. Quyết định số 14/2006/QĐBGDĐT ngày 24/5/2006 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui định tổ chức và hoạt động thanh tra
trpng các cơ sở giáo dục, trường trung cấp chuyên nghiệp.
30
1.2.6. Quyết định số 3647/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2007 của Bộ GD&ĐT
về việc phê duyệt qui chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên.
30
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA HOẠT ĐỘNG GIẢNG
DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN
THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN.
2.1.Những nét khái quát chung về Đại học Thái Nguyên 31
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 31
2.1.2. Mô hình tổ chức của Đại học Thái Nguyên 31
2.1.3. Qui mô đào tạo và chất lượng đội ngũ giảng viên ở Đại học Thái
Nguyên.
32
2.2. Công tác thanh tra giáo dục và quản lý thanh tra giáo dục ở Đại học
Thái Nguyên hiện nay.
36
2.2.1. Tổ chức bộ máy, nhân sự 36
2.2.2. Đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra 39
2.2.3. Hệ thống các văn bản qui định về công tác thanh tra 40
2.2.4. Nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên về công tác TTGD. 40
2.3. Thực trạng công tác quản lý thanh tra hoạt động giảng dạy của giảng
viên ở các trƣờng đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên hiện
nay.
41
2.3.1. Công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên 41
2.3.2. Thực trạng nhận thức chung về công tác thanh tra hoạt động giảng
dạy của giảng viên
45
2.3.3. Thực trạng hoạt động thanh tra và công tác quản lý thanh tra hoạt
động giảng dạy của giảng viên ở các trường đại học thành viên thuộc Đại học
Thái Nguyên hiện nay.
49
2.3.3.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ thanh tra 49
2.3.3.2. Mức độ thực hiện các nội dung thanh tra hoạt động giảng dạy của
giảng viên.
50
2.3.3.3. Thực trạng các hình thức thanh tra hoạt động giảng dạy của giảng
viên
53
2.4. Những yếu tố ảnh hƣởng đến thanh tra hoạt động giảng dạy của
giảng viên ở các trƣờng đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.
55
2.5. Kết luận chƣơng II 57
CHƯƠNG III
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
THANH TRA HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở ĐẠI
HỌC THÁI NGUYÊN HIỆN NAY.

60
3.1. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp 60
3.1.1. Nguyên tắc tuân theo pháp luật 60
3.1.2. Nguyên tắc coi trọng công tác chính trị, tư tưởng 60
3.1.3. Nguyên tắc công khai, dân chủ 60
3.1.4. Nguyên tắc hiệu quả cao 61
3.1.5. Nguyên tắc tính giáo dục 61
3.2. Những biện pháp cụ thể 61
3.2.1. Biện pháp 1 : Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, cán bộ thanh
tra và đội ngũ giảng viên về thanh tra giáo dục.
61
3.2.2. Biện pháp 2: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức về pháp luật
và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra

64
3.2.3. Biện pháp 3:Tham mưu với Đại học Thái Nguyên để ra những văn
bản hướng dẫn cụ thể đối với thanh tra hoạt động giảng dạy phù hợp với điều
kiện thực tiễn của các trường; xây dựng bộ phiếu đánh giá giảng viên làm
công cụ hỗ trợ cho hoạt động thanh tra giảng dạy.
69
3.2.4. Biện pháp 4: Đảm bảo tốt công tác thống kê, thông tin về thanh tra
hoạt động giảng dạy, trang bị các phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác
thanh tra.
72
3.2.5. Biện pháp 5: Đại học Thái nguyên thường xuyên kiểm tra, đánh giá
công tác thanh tra hoạt động giảng dạy của giảng viên đối với các trường Đại
học thành viên.
74
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 77
3.4. Khảo nghiệm các biện pháp đề xuất 77
3.4.1. Tổ chức khảo nghiệm 78
3.1.2. Kết quả khảo nghiệm 78
3.5. Kết luận chƣơng III 84
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO 89
PHỤ LỤC 92
Phụ lục 1 92
Phụ lục 2 93
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn