Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-18-2012, 07:33 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Biện pháp quản lý nhằm tăng cường chức năng giáo dục của trung tâm văn hóa thông tin - thể thao thành phố thái nguyên

MỤC LỤC
Trang phụ bìa Trang
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các biểu đồ, sơ đồ
PHẦN I MỞ ĐẦU 1
PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 7
Chương 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 7
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 7
1.2. Một số khái niệm cơ bản 8
1.2.1. Khái niệm quản lý 8
1.2.2. Văn hóa 12
1.2.3. Quản lý chức năng giáo dục của văn hóa 19
1.3. Một số vấn đề lý luận về chức năng giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao
1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm VHTT-TT 24
1.3.2. Chức năng giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao 25
1.3.2.1. Giáo dục tư tưởng, chính trị cho quần chúng nhân dân 25
1.3.2.2. Giáo dục thẩm mỹ, nâng cao đời sống tinh thần cho quần chúng nhân dân
1.3.2.3. Giáo dục nếp sống văn hóa cho quần chúng nhân dân 27
1.3.2.4. Giáo dục thể chất cho quần chúng nhân dân 29
1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng giáo dục của Trung tâm
Văn hóa Thông tin - Thể thao
1.3.3.1. Nhận thức về tác động và chuyển hóa của văn hóa thông tin đối với đời sống nhân dân
1.3.3.2. Cơ chế chính sách của nhà nước 32
1.3.3.3. Môi trường xã hội 32
1.3.3.4. Năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao
1.3.4. Các hình thức hoạt động nhằm thực hiện chức năng giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao
1.3.4.1. Hoạt động thông tin tuyên truyền 34
1.3.4.2. Hoạt động văn nghệ quần chúng 36
1.3.4.3. Hoạt động xây dưng nếp sống văn hóa 38
1.3.4.4. Hoạt động Thể dục thể thao 40
1.3.5. Biện pháp quản lý nhằm tăng cường chức năng giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao
Chương 2- CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 45
2.1 Tổng quan về hệ thống đơn vị của Trung tâm VHTT-TT thành phố Thái Nguyên
2.1.1. Bộ máy tổ chức và nguồn nhân sự 45
2.1.2. Cơ sở vật chất 45
2.1.3. Quy mô hoạt động 46
2.1.4. Nội dung hoạt động 46
2.1.5. Kết quả hoạt động trong 5 năm gần đây 47
2.2. Thực trạng về công tác quản lý chức năng giáo dục của Trung
tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Thái Nguyên
2.2.1. Thực trạng về các tác động quản lý nhằm tăng cường chức
năng giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành
phố Thái Nguyên
2.2.2. Thực trạng về việc triển khai các hình thức hoạt động nhằm thực hiện chức năng giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Thái Nguyên
2.2.3. Thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Thái Nguyên
2.2.4. Đánh giá chung về hiệu quả của công tác quản lý chức năng giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Thái Nguyên
Chương 3- MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CưỜNG CHỨC NĂNG GIÁO DỤC CỦA TRUNG TÂM VHTT-TT THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý 76
3.2 Những yêu cầu thực tiễn về việc tăng cường chức năng giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Thái Nguyên
3.3 Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm tăng cường chức năng giáo dục của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Thái Nguyên
3.3.1. Hoàn thiện biện pháp kiện toàn về nhân sự và hoàn thiện bộ máy tổ chức
3.3.2. Hoàn thiện biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực hoạt động tập thể cho đội ngũ cán bộ
3.3.3. Hoàn thiện biện pháp xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị
3.3.4. Hoàn thiện biện pháp đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng cho mọi hoạt động
3.3.5. Hoàn thiện biện pháp xã hội hóa các hoạt động bằng nhiều hình thức khác nhau
3.3.6. Hoàn thiện biện pháp xây dựng quy chế hoạt động nội bộ và đề xuất cơ chế chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế
3.3.7. Hoàn thiện biện pháp kiểm tra, đánh giá hoạt động theo mục tiêu đề ra
3.3.8. Mối quan hệ giữa các biện pháp 93
3.4 Khảo nghiệm các biện pháp 94
3.4.1. Khách thể khảo nghiệm 94
3.4.2. Kết quả khảo nghiệm 96
PHẦN III KẾT LUẬN CHUNG CỦA ĐỀ TÀI VÀ CÁC KIẾN NGHỊ 98
A. Kết luận chung của đề tài 98
B Kiến nghị 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO 101
PHỤ LỤC 105
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn