Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-14-2012, 02:01 AM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Biện pháp quản lý của tổ trưởng chuyên môn đối với công tác xây dựng hồ sơ môn học của giáo viên trường trung học phổ thông

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .................................................. .................................................. ............ 1
1. Lí do chọn đề tài .................................................. ................................................ 1
2. Mục đích nghiên cứu .................................................. ......................................... 2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu............................................. ......................... 2
4. Giả thuyết khoa học .................................................. ........................................... 2
5. Nhiệm vụ nghiên cứu............................................. .............................................. 2
6. Phạm vi nghiên cứu .................................................. ........................................... 2
7. Phương pháp nghiên cứu .................................................. ................................... 2
7.1. Nhóm phương pháp lý luận .................................................. ........................ 2
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn .................................................. ... 3
7.3. Nhóm phương pháp toán học .................................................. ...................... 3
8. Cấu trúc luận văn .................................................. ............................................... 3
CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÂY DỰNG
HỒ SƠ MÔN HỌC Ở CÁC TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .... 4
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu .................................................. .............................. 4
1.2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của hồ sơ môn học đối với hoạt động dạy học ở
trường THPT .................................................. .................................................. .. 4
1.2.1. Khái niệm hồ sơ .................................................. ....................................... 4
1.2.2. Hồ sơ môn học............................................. .............................................. 4
1.3. Một số khái niệm .................................................. ............................................ 8
1.3.1. Khái niệm quản lý .................................................. ................................... 8
1.3.2. Quản lý giáo dục .................................................. ...................................... 9
1.3.3. Hoạt động dạy học .................................................. ................................. 10
1.3.3.1. Mục đích và nhiệm vụ dạy học .................................................. ..... 10
1.3.3.2. Nội dung dạy học .................................................. ......................... 11
1.3.3.3. Phương pháp và phương tiện dạy học ............................................. 11
1.3.3.4. Giáo viên với hoạt động dạy .................................................. ......... 13
1.3.3.5. Học sinh với hoạt động học .................................................. .......... 13
1.3.4. Các biện pháp quản lý công tác xây dựng hồ sơ môn học ........................ 17
1.4. Cơ sở lý luận của công tác quản lý hồ sơ môn học .......................................... 17
1.4.1. Những căn cứ pháp lý .................................................. ............................ 17
1.4.2. Quản lý công tác xây dựng hồ sơ môn học ở trường THPT ...................... 17
1.5. Vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong quản công tác xây dựng hồ sơ
môn học ở trường THPT .................................................. ................................ 19
1.5.1. Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch để tổ viên hoàn thành
hồ sơ môn học .................................................. ........................................ 19
1.5.2. Tổ trưởng chuyên môn tổ chức cho giáo viên xây dựng hồ sơ môn học ... 20
1.5.3. Yêu cầu đối với trưởng bộ môn .................................................. ............. 20
1.5.4. Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra, đánh giá công tác xây dựng hồ sơ môn học ...... 22
1.6. Vai trò của hiệu trưởng trong quản công tác xây dựng Hồ sơ môn học ở
trường THPT .................................................. .................................................. 22
1.6.1. Hiệu trưởng định hướng công tác xây dựng hồ sơ môn học trên cơ sở
đổi mới phương pháp dạy học .................................................. ................. 23
1.6.2. Hiệu trưởng tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên xây dựng hồ sơ
môn học, triển khai kế hoạch dạy học trên đối tượng học sinh .................. 23
1.6.3. Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chuyên môn,
các tổ chức trong nhà trường nhằm huy động sức mạnh tập thể ................ 23
CHưƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MÔN
HỌC Ở TRƯỜNG THPT BÌNH YÊN TỈNH THÁI NGUYÊN .............. 26
2.1. Vài nét về trường THPT Bình Yên - Định Hoá - Thái nguyên ........................ 26
2.2. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT Bình Yên ................... 29
2.2.1. Công tác xây dựng kế hoạch .................................................. .................. 29
2.2.2. Về công tác tổ chức .................................................. ............................... 29
2.2.3. Công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch .................................................. ...... 30
2.3. Thực trạng quản lý công tác xây dựng hồ sơ môn học của giáo viên ............... 33
2.3.1. Về nhận thức .................................................. ......................................... 33
2.3.2. Điều kiện phục vụ công tác xây dựng hồ sơ môn học............................... 35
7
2.3.3. Thực trạng tổ chức chỉ đạo công tác xây dựng hồ sơ môn học ở
trường THPT Bình Yên .................................................. ........................ 37
2.3.4. Thực trạng công tác xây dựng hồ sơ môn học của giáo viên trường
THPT Bình Yên .................................................. .................................... 37
2.3.5. Thực trạng kiểm tra đánh giá công tác xây dựng hồ sơ môn học ở
trường THPT Bình Yên .................................................. ........................ 40
CHưƠNG 3. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÂY
DỰNG HỒ SƠ MÔN HỌC Ở TRưỜNG THPT ............................ 43
3.1. Nguyên tắc trong quản lý công tác xây dựng hồ sơ môn học ........................... 43
3.1.1. Đảm bảo tính mục đích .................................................. .......................... 43
3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn và phù hợp với lý luận ......................................... 43
3.1.3. Đảm bảo tính hiệu quả .................................................. ........................... 43
3.2. Các biện pháp quản lý công tác xây dựng hồ sơ môn học ............................... 43
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .................................................. .................... 57
1. Kết luận .................................................. .................................................. ......... 57
2. Một số khuyến nghị .................................................. ......................................... 58
2.1. Đối với Chính phủ .................................................. ................................. 58
2.2. Đối với Bộ giáo dục và Đào tạo .................................................. ............. 58
2.3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo .................................................. ............ 58
2.4. Đối với các nhà trường .................................................. .......................... 58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. .......... 59
PHỤ LỤC .................................................. .................................................. ......... 60


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn