Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 07-17-2012, 11:40 AM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 5,800
Thanks: 1
Thanked 110 Times in 96 Posts
Send a message via Yahoo to die


Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố thái nguyên

MỤC LỤC Trang
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài.1
2. Mục đích nghiên cứu3
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu..3
4. Giả thuyết khoa học..3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu3
6. Phương pháp nghiên cứu.4
7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.4
8. Cấu trúc luận văn5
Phần nội dung
Chương 1. Cơ sở lý luận về các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao
năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
1.1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu của đề tài..6
1.2. Một số khái niệm cơ bản..7
1.2.1. Khái niệm về quản lý..7
1.2.2 Khái niệm quản lý giáo dục8
1.2.3. Khái niệm về quản lý trường học8
1.2.4. Khái niệm quản lý trường mầm non.9
1.2.5. Khái niệm năng lực và năng lực sư phạm..9
1.3. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng, giáo viên trong trường
MN12
1.3.1. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng trong trường MN13
1.3.1.1. Vai trò của hiệu trưởng trong trườn mầm non.13
1.3.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của người hiệu trưởng.. 14
1.3.2. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên trong trường MN .. 14
1.3.2.1. Vai trò của giáo viên mầm non 15
1.3.2.2.Nhiệm vụ của giáo viên MN. 15
1.3.2.3. Quyền hạn của giáo viên MN.. 16
1.3.3. Các yêu cầu đối với giáo viên MN..16
1.3.3.1. Yêu cầu về lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. 16
1.3.3.2. Các yêu cầu thuộc về lĩnh vực kiến thứcông tác công đoàn phối hợp
với chuyên môn 17
1. 3.3.3. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm. .17
1.4. Biện pháp quản lí chuyên môn của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư
phạm cho giáo viên mầm non.18
1.4.1. Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn và kế hoạch
nhóm lớp. 20
1.4.2. Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình giáo dục trẻ .21
1.4.3. Hiệu trưởng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học.. .24
1.4.4. Hiệu trưởng chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn.. 25
1.4.5. Hiệu trưởng chỉ đạo kiểm tra, đánh giá giáo viên.. 26
1.4.6. Hiệu trưởng chỉ đạo tạo môi trường, động lực để thúc đẩy giáo viên.. 27
Kết luận chương 1.28
Chương 2. Thực trạng các biện pháp quản lý chuyên môn của hiệu trưởng nhằm
nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố Thái Nguyên
2.1. Khái quát chung về thực trạng cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên mầm non
Thành phố Thái Nguyên29
2.1.1. Vài nét về tình hình kinh tế - xã hội tại Thành phố Thái Nguyên. 29
2.1.1.1. Đặc điểm địa lý – dân số..29
2.1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.29
2.1.2 Thục trạng giáo dục mầm non thành phố.30
2.1.3 Tình hình đội ngũ cán bộ quản lí và độ ngũ giáo viên mầm non Thành phố
Thái Nguyên.33
2.1.3.1 Về đội ngũ cán bộ quản lú ở các trường mầm non Thành phố Thái
Nguyên..33
2.1.3.2 Về đội ngũ giáo viên mầm non ở các trường mầm non Thành phố
Thái Nguyên..35
2.2. Nhận thức của hiệu trưởng và giáo viên về vai trò và tầm quan trọng của công
tác nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên MN .38
2.3. Thực trạng các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư
phạm cho giáo viên..39
2.3.1. Thực trạng chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ và kế hoạch của
giáo viên. 40
2.3.2. Thực trạng chỉ đạo thực hiện chương trình chăm sóc GD trẻ..42
2.3.3. Thực trạng về việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học.46
2.3.4. Thực trạng chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.48
2.3.5. Thực trạng việc chỉ đạo kiểm tra, đánh giá giáo viên..50
2.3.6. Thực trạng việc chỉ đạo tạo môi trường và động lực để thúc đẩy giáo viên
phát huy năng lực sư phạm của bản thân52
2.4. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ nhận thức của một số biện pháp chỉ đạo nhằm
nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non Thành phố Thái Nguyên. 54
2.4.1. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ nhận thức của một số biện pháp chỉ
đạo nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non.55
2.4.2 Kết quả khảo sát mức độ thực hiện của một số biện pháp quản lý nhằm
nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non..56
2.4.3 So sánh kết quả giữa mức độ nhận thức với mức độ thực hiện.58
2.4.5 Nguyên nhân dẫn đến sự thành công và tồn tại của các biện pháp trên
2.4.5.1 Nguyên nhân dẫn đến sự thành công60
2.4.5.2 Nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại..61
2.4.5.3 Nguyên nhân của những mặt tồn tại.62
Kết luận chương 2..63
Chương 3. Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm
cho giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.1 Các căn cứ xây dựng các biện pháp quản lý của hiệu trưởng trường
MN.64
3.1.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp .. 64
3.1.3. Những yêu cầu xây dựng các biện pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực sư
phạm cho giáo viên mầm non. 65
3.2. Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo
viên mầm non Thành phố Thái Nguyên.66
3.2.1. Biện pháp 1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về
nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non66
3.2.1.1. Cơ sở đề xuất biện pháp..67
3.2.1.2. Mục đích của biện pháp 67
3.2.1.3. Nội dung thực hiện68
3.2.1.4. Quy trình thực hiện biện pháp68
3.2.1.5. Điều kiện thực hiện biện pháp69
3.2.2. Biện pháp 2. Tăng cường công tác bồi dưỡng cho giáo viên..69
3.2.2.1: Cơ sở đề xuất biện pháp.70
3.2.2.2. Mục đích của biện pháp..70
3.2.2.3. Nội dung thực hiện70
3.2.2.4. Quy trình thực hiện biện pháp71
3.2.2.5. Điều kiện để thực hiện biện pháp..73
3.2.3. Biện pháp 3. Tăng cường quản lý xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm
sóc giáo dục trẻ của đội ngũ giáo viên73
3.2.3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp..74
3.2.3.2. Mục đích biện pháp ..74
3.2.3.3. Nội dung thực hiện74
3.2.3.4. Quy trình thực hiện biện pháp76
3.2.3.5. Điều kiện thực hiện biện pháp77
3.2.4. Biện pháp 4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên
3.2.4.1. Cơ sở đề xuất biện pháp .78
3.2.4.2. Mục đích của biện pháp..79
3.2.4.3. Nội dung thực hiện..79
3.2.4.4. Quy trình thực hiện biện pháp79
3.2.4.5. Điều kiện thực hiện biện pháp80
3.2.5. Biện pháp 5. Tạo môi trường thuận lợi và tạo động lực thúc đẩy giáo viên
phát huy năng lực sư phạm của mình.81
3.2.5.1. Cơ sở đề xuất biện pháp.81
3.2.5.2. Mục đích của biện pháp.81
3.2.5.3. Nội dung thực hiện ..81
3.2.5.4. Quy trình thực hiện..82
3.2.5.5. Điều kiện thực hiện biện pháp83
3.3. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp quản lý nhằm
nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non Thành phố Thái Nguyên
Kết luận và khuyến nghị .85
1. Kết luận85
2. Khuyến nghị..86
2.1. Đối với Sở giáo dục và đào tao tỉnh Thái Nguyên86
2.2. Đối với phòng giáo dục và đào tao tỉnh Thái Nguyên86
2.3. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non.86
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Only registered and activated users can see links. ]


View more random threads same category:
Trả Lời Với Trích Dẫn