Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 03-18-2012, 03:17 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên

Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhằm nâng cấp Trường lên Học viện Thanh tra

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài


Mục tiêu chiến lược phát triển của nước ta đến năm 2020 là đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: Phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức; Thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát tư tưởng.

Chỉ Thị 40/CT-TƯ ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư về việc “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” đã nêu rõ: Chỉ thị đã xác định rõ: “Mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo… để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Khi bàn về công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém”, “Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”. Vì vậy giáo dục, đào tạo đã được coi là quốc sách, hành đầu, một trong những động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, một điều kiện cần thiết để phát huy nguồn nhân lực, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, góp phần phát triển đất nước một cách bền vững.

Trường Cán bộ Thanh tra là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, công chức ngành thanh tra thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước trên phạm vi toàn quốc. Trường Cán bộ Thanh tra có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thời gian qua với sự chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường và sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng được nhiều cán bộ thanh tra, bước đầu đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của ngành. Qua đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành thanh tra, từng bước nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Song, với yêu cầu đòi hỏi ngày một càng cao đối với cán bộ của ngành như: phải có trình độ, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ nhất định để thực hiện nhiệm vụ, vì đối tượng Thanh tra , giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng ngày càng đa dạng, phức tạp và một số đối tượng vi phạm có trình độ hiểu biết pháp luật. Như vậy nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công chức ngành thanh tra là rất cấp bách, trong khi đó đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra tuy những năm gần đây đã có những bước phát triển, song vẫn còn những bất cập về số lượng, cơ cấu, chất lượng, để thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu hiện tại và xu thế phát triển của ngành. Giảng viên trường cán bộ thanh tra có đặc thù của ngành, khác với giảng viên ở các trường đó là: ngoài những kiến thức lý thuyết đã học được ở các trường Đại học, Học viện thì giảng viên trường Cán bộ Thanh tra phải có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Mặt khác, thời gian sắp tới Thanh tra Chính phủ giao cho Trường Cán bộ Thanh tra thêm một số nhiệm vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng như: đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, cán bộ tiếp công dân về giải quyết khiếu nại, tố cáo, cán bộ quản lý cấp phòng; Bồi dưỡng giáo viên dạy nội dung phòng chống tham nhũng theo Đề án “Đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường” của Thanh tra Chính phủ; đào tạo, bồi dưỡng học viên cho các nước bạn Lào, Campuchia trong khuôn khổ hợp tác Quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng của Thanh tra Chính phủ.

Hơn nữa, Trường Cán bộ Thanh tra đang trong giai đoạn xây dựng Đề án nâng cấp trường lên Học viện Thanh tra, Đề án đã được Bộ Tư pháp, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và nhất trí đang trong giai đoạn chờ Chính phủ phê duyệt ra quyết định thành lập. Với thực tế như vậy, việc nghiên cứu biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên là một khâu đột phá, nhằm góp phần giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, đồng thời đưa ra những biện pháp mang tính thực tế, khả thi để củng cố, phát triển đội ngũ giảng viên của trường đáp ứng yêu cầu của ngành thanh tra. Với lý do kể trên, tác giả chọn đề tài “Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhằm nâng cấp Trường lên Học viện Thanh tra” làm đề tài nghiên cứu của mình.

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đề xuất các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên của Trường Cán bộ Thanh tra, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cấp Trường lên thành Học viện Thanh tra.

3. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu

3.1 Khách thể

Phát triển đội ngũ giảng viên trường Cán bộ Thanh tra trước yêu cầu nâng cấp trường lên thành Học viện Thanh tra.

3.2 Đối tượng nghiên cứu

Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên của Trường Cán bộ Thanh tra nhằm nâng cấp Trường lên thành Học viện Thanh tra.

4. Giả thuyết khoa học

Việc phát triển đội ngũ giảng viên của Trường Cán bộ Thanh tra trong giai đoạn hiện nay đã đạt được một số kết quả nhất định, song cũng còn nhiều bất cập. Nếu chọn lựa, đề xuất và áp dụng một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Trường Cán bộ Thanh tra phù hợp với thực tiễn thì sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nâng cấp Trường lên thành Học viện Thanh tra

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra đáp ứng yêu cầu nâng cấp lên thành Học viện Thanh tra.

5.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý đội ngũ giảng viên trường Cán bộ Thanh tra.

5.3 Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nâng cấp Trường lên thành Học viện Thanh tra.

6. Phạm vi nghiên cứu

Với thời gian và khả năng có hạn, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Cán bộ Thanh tra nhằm nâng cấp Trường lên thành Học viện Thanh tra.

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

Thu thập các tư liệu về đ­ường lối, chính sách về chiến lược phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước, về lý luận quản lý giáo dục để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài.

7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Phương pháp điều tra xã hội học, phỏng vấn, trao đổi kinh nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia, phân tích, tổng hợp, đánh giá, bình luận, tổng kết kinh nghiệm, phân tích thực tiễn hoạt động của Ngành, của Trường Cán bộ Thanh tra.

7.3 Phương pháp hỗ trợ khác

Sử dụng thống kê xử lý kết quả khảo sát nhằm rút ra các kết luận khoa học khái quát cho đề tài.

8. Cấu trúc luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, khuyến nghị và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được cấu trúc trong ba chương

Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý phát triển đội ngũ giảng viên.

Chương2. Thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra.

Chương 3. Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhằm nâng cấp Trường lên thành Học viện Thanh tra.
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn