Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-17-2012, 05:48 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Biện pháp tổ chức luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học huyện bảo lâm tỉnh cao bằng

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 3
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .. 3
4. Giả thuyết khoa học .. 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu .. 3
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu . 4
7. Phương pháp nghiên cứu 4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC
HIỆN LUÂN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN
LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC .. 6
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 6
1.2. Một số khái niệm cụ baỷn liên quan đến vấn đề nghiên cứu . 7
1.2.1. Tổ chức .. 7
1.2.2. Quản lý . 11
1.2.3. Mối quan hệ giữa tổ chức và quản lý . 14
1.2.4. Cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ quản lý .. 17
1.2.5. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý . 20
1.2.6. Luân chuyển cán bộ quản lý .. 23
1.2.7. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lýự .. 24
1.3. Trường tiểu học và cán bộ quản lý trường tiểu học . 26
1.3.1. Trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân . 26
1.3.2. Cán bộ quản lý trường tiểu học . 31
1.4. Tổ chức thực hiện luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
trường tiểu học .. 32
1.4.1. Tổ chức thực hiện 32
1.4.2. Mục đích việc tổ chức thực hiện luân chuyển và bổ nhiệm lại cán
bộ quản lý trường tiểu học 33
1.4.3. Những nguyên tắc cơ bản trong việc tổ chức thực hiện luân
chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học. 35
1.4.4. Qui trình luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu
học .. 36
1.5. Ý nghĩa của luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đối với
việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học . 38
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC LUÂN CHUYỂN
VÀ BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƢỜNG
TIỂU HỌC HUYỆN BẢO LÂM TỈNH CAO BẰNG .. 42
2.1.1. Vị trí địa lý tự nhiên và dân số .. 42
2.1.2. Nguồn nhân lực và tăng trưởng kinh tế . 44
2.2. Thực trạng giáo dục - đào tạo huyện Bảo Lâm . 45
2.2.1. Một số chủ trương lớn nhằm đổi mới giáo dục - đào tạo .. 46
2.2.2. Kết quả thực hiện các chủ trương lớn của ngành GD-ĐT Bảo
Lâm . 49
2.3. Thực trạng về giáo dục tiểu học huyện Bảo Lâm . 51
2.3.1. Mạng lưới trường, lớp tiểu học . 51
2.3.2. Tình hình chung về giáo dục tiểu học 52
2.3.3. Chất lượng đội ngũ CBQL trường tiểu học huyện Bảo Lâm .. 55
2.4. Thực trạng về việc tổ chức luân chuyển, bổ nhiệm lại cán bộ quản
lý các trường tiểu học huyện Bảo Lâm .. 59
2.4.1. Luân chuyển cán bộ quản lý trường tiểu học . 59
2.4.2. Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học .. 64
2.4.3. Nhận xét chung về việc tổ chức luân chuyển và bổ nhiệm lại Cán
bộ quản lý trường tiểu học huyện Bảo Lâm . 69
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
VIỆC LUÂN CHUYỂN, BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ
TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BẢO LÂM .. 74
3.1. Các nguyên tắc chỉ đạo việc đề xuất các biện pháp tổ chức thực
hiện việc luân chuyển và bổ nhiệm lại CBQL các trường tiểu học. .. 74
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống .. 74
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính nhất quán .. 75
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn . 76
3.2. Biện pháp tổ chức thực hiện việc luân chuyển, bổ nhiệm lại CBQL
các trường tiểu học huyện Bảo Lâm 76
3.2.1. Vận hành tốt cơ chế lãnh đạo, quản lý đội ngũ CBQL trường tiểu
học .. 76
3.2.2. Quy hoạch và bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ CBQL trường tiểu
học .. 79
3.2.3. Xây dựng đề án luân chuyển bổ nhiệm lại CBQL trường tiểu học
trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở chủ động triển khai . 85
3.2.4. Phát huy dân chủ trong luân chuyển và bổ nhiệm lại CBQL
trường tiểu học .. 88
3.2.5. Tăng cường bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu
học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các vùng miền khác nhau của
huyện .. 93
3.3. Kiểm chứng tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp.. 97
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .. 101
1. Kết luận . 101
2. Khuyến nghị 106
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109
CÁC PHỤ LỤC 112
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn