Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 06-25-2012, 04:00 PM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongdd


Ảnh hưởng tín dụng ưu đãi ngân hàng chính sách xã hội đến giảm tỷ lệ nghèo tại huyện vị xuyên tỉnh Hà Giang

MỞ ĐẦU .................................................. .................................................. .... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................. ............................. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .................................................. .................. 2
2.1. Mục tiêu chung .................................................. ................................. 2
2.2. Mục tiêu cụ thể............................................. ....................................... 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................. ................... 3
3.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................. ....................... 3
3.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................. .......................... 3
4. Ý nghĩa khoa học............................................. ............................................ 3
5. Bố cục luận văn .................................................. ......................................... 4
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .................. 5
1.1. Nghèo đói và sự cần thiết phải giảm nghèo .............................................. 5
1.1.1. Khái niệm về nghèo đói .................................................. ................. 5
1.1.2. Chuẩn mực xác định nghèo đói .................................................. ...... 5
1.1.3. Đặc trưng của nghèo đói .................................................. ................ 7
1.1.4. Nguyên nhân nghèo đói .................................................. ................ 8
1.1.5. Đặc tính của người nghèo ở Việt Nam ........................................... 10
1.1.6. Sự cần thiết phải giảm nghèo và hỗ trợ người nghèo ...................... 10
1.1.7. Giảm nghèo là mục tiêu quốc gia .................................................. . 11
1.1.8. Cam kết giảm nghèo của Việt Nam với Liên hợp Quốc ................. 11
1.1.9. Kế hoạch giảm nghèo của địa phương đưa ra ................................. 12
1.2. Tín dụng đối với hộ nghèo .................................................. .................... 14
1.2.1. Khái niệm tín dụng............................................ ............................. 14
1.2.2. Tín dụng đối với người nghèo .................................................. ...... 14
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo ............. 15
1.4. Kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới về cho vay đối với người
nghèo và bài học kinh nghiệm với Việt Nam ......................................... 16
1.4.1. Bangladesh........................................ ............................................. 16
1.4.2. Thái lan .................................................. ........................................ 16
1.4.3. Malaysia .................................................. ...................................... 17
1.4.4. Bài học kinh nghiệm có khả năng vận dụng vào Việt Nam ............ 17
1.5. Các nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho XĐGN trong thời gian qua .............. 19
1.5.1. Tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội............... 19
1.5.2. Tín dụng ưu đãi thông qua Chương trình, dự án của Chính phủ .... 19
1.5.3. Nguồn tín dụng ưu đãi huy động tại địa phương vào công tác XĐGN ..... 20
1.6. Một số kết luận rút ra từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn ........................ 20
1.6.1. Tín dụng ưu đãi rất cần thiết với việc xóa đói giảm nghèo ............. 21
1.6.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo ........................... 21
1.7. Ảnh hưởng của tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo ................................... 24
1.8. Phương pháp nghiên cứu .................................................. ...................... 25
1.8.1. Phương pháp luận .................................................. ........................ 25
1.8.2. Phương pháp tiếp cận, điều tra, tổng hợp số liệu ............................ 25
1.8.3. Tổ chức thực hiện nghiên cứu .................................................. ...... 28
1.9. Các chỉ tiêu đánh giá ảnh hưởng tín dụng ưu đãi .................................... 29
Chương 2. THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ƯU ĐÃI VÀ ẢNH HƯỞNG
TÍN DỤNG ƯU ĐÃI CỦA NHCSXH ĐẾN GIẢM TỶ LỆ
NGHÈO TẠI HUYỆN VỊ XUYÊN TỈNH HÀ GIANG ........... 32
2.1. Đặc điểm địa bàn huyện Vị Xuyên .................................................. ....... 32
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên .................................................. ........................ 32
2.1.2. Đặc điểm xã hội .................................................. ........................... 37
2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế .................................................. .......... 41
2.1.4. Tình hình an ninh quốc phòng .................................................. ...... 47
2.1.5. Thực trạng nghèo đói ở địa phương ............................................... 48
2.2. Thực trạng các nguồn tín dụng ưu đãi trên địa bàn ................................. 49
2.2.1. Thực trạng nguồn tín dụng ưu đãi thông qua các chương trình, dự án .... 49
2.2.2. Thực trạng hoạt động của NHCSXH huyện Vị xuyên .................... 56
2.2.3. Những hạn chế của các nguồn vốn ưu đãi trong xóa đói giảm
nghèo trên địa bàn .................................................. ........................ 60
2.3. Kết quả điều tra các hộ vay tín dụng ưu đãi của NHCSXH và các
hộ được hưởng tín dụng ưu đãi thông qua các chương trình, dự án
trên địa bàn huyện Vị Xuyên .................................................. ............. 61
2.3.1. Tình hình hộ điều tra .................................................. .................... 61
2.3.2. Thông tin của các hộ về các nguồn tín dụng ưu đãi ........................ 62
2.3.3. Nguồn tín dụng ưu đãi cung ứng cho địa bàn và các hộ tại xã điều tra .... 62
2.3.4. Mức vốn vay và được hỗ trợ của hộ tín dụng ưu đãi của hộ điều tra .... 65
2.3.5. Tình hình sử dụng tín dụng ưu đãi ở các hộ điều tra ....................... 66
2.3.6. Thu nhập của hộ trước và sau khi có tín dụng ưu đãi ..................... 68
2.3.7. Tình hình trả nợ quả các hộ vay vốn NHCSXH ............................. 68
2.3.8. Kết quả sau khi sử dụng tín dụng ưu đãi của các hộ điều tra .......... 69
2.3.9. Nhận thức của các hộ về tín dụng ưu đãi ........................................ 70
2.4. Ảnh hưởng tín dụng ưu đãi của NHCSXH đến giảm tỷ lệ nghèo tại
huyện Vị Xuyên .................................................. ................................... 73
2.4.1. Ảnh hưởng về kinh tế .................................................. ................... 74
2.4.2. Ảnh hưởng về văn hóa - xã hội .................................................. .... 75
2.4.3. Ảnh hưởng về an ninh quốc phòng ................................................. 77
2.5. Một số kết luận từ phân tích thực trạng sử dụng vốn tín dụng ưu đãi
của NHCSXH cho các hộ nông dân nghèo huyện Vị Xuyên .................. 77
Chương 3. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NHCSXH
ĐẾN XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO ................................................. 79
3.1. Định hướng .................................................. .................................................. 79
3.1.1. Cơ sở đề xuất định hướng .................................................. ................... 79
3.1.2. Định hướng .................................................. ......................................... 80
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao ảnh hưởng của nguồn vốn cho vay hộ
nghèo tại NHCSXH huyện Vị Xuyên............................................ ............... 80
3.2.1. Đảm bảo đủ vốn cho các hộ nghèo cần vay vốn sản xuất ..................... 81
3.2.2. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở là
giải pháp phát huy hiệu quả nguồn vốn ................................................ 81
3.2.3. Cải tiến hồ sơ thủ tục cho vay vốn .................................................. ...... 82
3.2.4. Đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Ngân hàng
CSXH huyện Vị Xuyên .................................................. ...................... 83
3.2.5. Giải pháp quản lý tốt nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ thông qua các dự án ..... 84
3.2.6. Giải pháp kết hợp nguồn vốn ưu đãi NHCSXH với các Chương
trình dự án khác .................................................. .................................. 85
3.2.7. Tập huấn kỹ thuật khuyến nông và hạch toán kinh tế cho các hộ nghèo ..... 85
KẾT LUẬN .................................................. .................................................. ..... 86
KIẾN NGHỊ .................................................. .................................................. .... 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. ............................... 90
PHIẾU ĐIỀU TRA .................................................. ........................................... 94

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn