Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 07-13-2012, 10:52 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn thành phố thái nguyên

ṂC ḶC

Lời cam đoan .................................................. .................................................. ... i
Lời cảm ơn .................................................. .................................................. ...... ii
Mục lục .................................................. .................................................. ............ iii
Danh mục ḱ tự viết tắt .................................................. ..................................... vii
Danh mục bảng biểu, sơ đồ .................................................. ............................... viiii
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề t̀i .................................................. ................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................. ..................................... 2
3. Đối tượng v̀ phạm vi nghiên cứu .................................................. ................. 2
4. ́ nghĩa khoa học của luận văn .................................................. ..................... 3
5. Bố cục của luận văn: .................................................. ..................................... 3
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về đô thị hóa, kinh tế hộ nông dân và ảnh
hưởng của đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân .............................................. 5
1.1.1. Hộ nông dân và kinh tế hộ nông dân .................................................. .... 5
1.1.1.1. Hộ nông dân .................................................. ......................................... 5
1.1.1.2. Động thái kinh tế hộ nông dân .................................................. ............. 7
1.1.2. Khái niệm, phân loại và chức năng của đô thị ....................................... 9
1.1.2.1. Khái niệm về đô thị .................................................. .............................. 9
1.1.2.2. Phân loại đô thị .................................................. .................................... 10
1.1.2.3. Chức năng của đô thị .................................................. ........................... 11
1.1.2.4 Chức năng vùng ngoại thành, ngoại thị .................................................. 12
1.1.2.5. Vai trò của đô thị trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ................ 12
1.1.3. Lý luận về đô thị hoá .................................................. .............................. 13
1.1.3.1. Khái niệm đô thị hoá .................................................. ............................ 13
1.1.3.2. Tính tất yếu của đô thị hoá .................................................. ................... 14
1.1.3.3. Quan điểm của đô thị hoá .................................................. .................... 15
1.1.3.4. Mối quan hệ giữa quá trình đô thị hoá và quá trình công nghiệp hoá .. 16
1.1.3.5 Tác động của đô thị hoá .................................................. ........................ 17
1.2. Thực tiễn quá trình đô thị hóa trên thế giới và ở Việt Nam .................. 20
1.2.1. Tình hình đô thị hoá trên thế giới .................................................. ......... 21
1.2.2. Kinh nghiệm đô thị hoá ở một số nước trên thế giới.............................. 22
1.2.2.1. Hà Lan .................................................. .................................................. 22
1.2.2.2. Trung Quốc .................................................. .......................................... 23
1.2.3. Tình hình đô thị hóa ở Việt Nam .................................................. .......... 25
1.2.4. Các công trình nghiên cứu về đô thị hóa trên thế giới và Việt Nam ..... 28
1.3. Phương pháp nghiên cứu .................................................. ......................... 30
1.3.1. Các câu hỏi nghiên cứu .................................................. ......................... 30
1.3.2. Cơ sở phương pháp luận .................................................. ....................... 30
1.3.3. Phương pháp nghiên cứu .................................................. ...................... 30
1.3.3.1. Chọn địa điểm nghiên cứu .................................................. ................... 30
1.3.3.2. Phương pháp thu thập t̀i liệu thông tin ................................................. 31
1.3.4. Phương pháp xử lý số liệu .................................................. ..................... 33
1.3.5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .................................................. ................ 35
Chương 2: THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA TỚI ĐỜI
SỐNG KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI THÀNH PHỐ THÁI
NGUYÊN
2.1. Đặc điểm của thành phố Thái Nguyên .................................................. ... 37
2.1.1. Điều kiện kinh tế - chính trị .................................................. .................... 37
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .................................................. ........................ 42
2.2. Thực trạng của quá trình đô thị hoá trên địa bàn thành phố Thái
Nguyên .................................................. .................................................. ............ 43
2.2.1. Q́a trình hình th̀nh v̀ phát triển đô thị hoá ........................................... 43
2.2.2. Sự biến động về đất đai trong quá trình đô thị h́a của th̀nh phố Thái
nguyên .................................................. .................................................. ............. 45
2.3. Ảnh hưởng của đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân được điều tra . 48
2.3.1. Tình hình cơ bản của các hộ điều tra .................................................. ...... 48
2.3.2. Tình hình biến động đất đai của các hộ điều tra ....................................... 50
2.3.3. Tình hình chung v̀ nghề nghiệp của hộ .................................................. . 52
2.3.4. Nguồn lực của hộ .................................................. .................................... 54
2.3.5. Thu nhập của hộ .................................................. ...................................... 56
2.3.6. Tình hình sử dụng tiền đền bù đất của các hộ điều tra ............................. 60
2.4. Tác động của đô thị hoá đến sản xuất nông nghiệp ................................ 62
2.5. Tác động của đô thị hoá đến sản xuất phi nông nghiệp ......................... 66
2.6. Ảnh hưởng của các nhân tố đến thu nhập của các hộ nông dân ........... 68
2.7. Đánh giá sự ảnh hưởng của đô thị hoá tới kinh tế hộ thông qua các
câu hỏi định tính .................................................. .............................................. 75
2.7.1. Mức độ ảnh hưởng đến thu nhập do tác động của đô thị h́a ................... 75
2.7.2. Mức độ tác động của đô thị hoá .................................................. .............. 77
2.7.3. Kế hoạch của hộ nông dân th̀nh phố Thái nguyên trong trong thời gian
tới .................................................. .................................................. ..................... 80
2.8. Đánh giá chung tác động của đô thị hóa tới sản xuất nông nghiệp
trên đại bàn thành phố Thái Nguyên .................................................. ............ 81
2.8.1. Tác động tích cực .................................................. .................................... 81
2.8.2. Tác động tiêu cực .................................................. .................................... 83
Chương 3: MÔT SÔ GIAI PHAP NÂNG CAO ĐƠI SÔNG KINH TÊ HÔ
TRONG QUA TRINH ĐÔ THỊ HÓA TẠI THÀNH PHỐ THÁI
NGUYÊN
3.1. Định hướng phát triển đô thị hoá thành phố Thái Nguyên tới năm 2020 86
3.1.1. Định hướng phát triển không gian đô thị ............................................... 86
3.1.2 Phân khu chức năng .................................................. .............................. 87
3.1.3. Định hướng phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị ................................ 90
3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao đời sống đời sống kinh tế
hộ nông dân bị mất đất nông nghiệp trong khu vực đô thị hóa ................... 90
3.2.1. Giải pháp từ phía các hộ nông dân .................................................. ....... 91
3.2.2. Nhóm giải pháp liên quan tới chính quyền Thành phố ......................... 92
3.2.2.1. Quy hoạch tổng thể .................................................. .............................. 92
3.2.2.2. Giải pháp về lao động - việc làm .................................................. ......... 93
3.2.2.3. Giải pháp đối với ô nhiễm môi trường .................................................. . 94
3.2.3. Các giải pháp từ phía nhà nước .................................................. ............ 95
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận .................................................. .................................................. ....... 98
2. Kiến nghị .................................................. .................................................. ..... 99
DANH ṂC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PḤC ḶC
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn