Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 07-14-2012, 09:22 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


ảnh hưởng của hệ thống anh sinh xã hội tới vấn đề nghèo đói hộ nông dân huyện văn chấn - tỉnh yên bái

MỤC LỤC

Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Lời cảm ơn……
Mục lục......
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt .
Danh mục các bảng, biểu…
Danh mục các sơ đồ, đồ thị…
MỞ ĐẦU i
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ....
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ...
2.1. Mục tiêu chung .
2.2. Mục tiêu cụ thể ..
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
4. Kết cấu của đề tài ...
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU .
1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ....
1.1.1.Hệ thống an sinh xã hội .
1.1.2. Những ảnh hưởng của hệ thống an sinh xã hội ...
1.1.3. Tình hình hoạt động của hệ thống an sinh xã hội trên thế giới ...
1.1.4. Tình hình hoạt động hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam ...
1.2. Phương pháp nghiên cứu .......
1.2.1. Các câu hỏi đặt ra ...21
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu ....
1.2.3. Hệ Thống chỉ tiêu nghiên cứu .....
Chương 2: THỰC TRẠNG ẢNH HưỞNG HỆ THỐNG ASXH TỚI THU
NHẬP VÀ NGHÈO ĐÓI CỦA HỘ NÔNG DÂN HUYỆN VĂN
CHẤN TỈNH YÊN BÁI .. 25
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên ...25
2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.2. Một số nét cơ bản về hệ thống an sinh xã hội huyện Văn Chấn
2.2.1. Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế
2.2.2. Cứu trợ xã hội
2.2.3. Ưu đãi xã hội
2.2.4. Kinh phí chi cho giáo dục
2.2.5. Thực hiện chương trình 135 giai đoạn I .
2.3. Hoạt động của hệ thống ASXH huyện Văn Chấn
2.3.1. Hoạt động Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế
2.3.2. Hoạt động cứu trợ xã hội .
2.3.3. Hoạt động ưu đãi xã hội
2.3.4. Tình hình Giáo dục .64
2.4. Kết quả thực hiện chương trình 135 giai đoạn II
2.4.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật.
2.4.2. Kinh phí thực hiện ..66
2.5. Kết quả thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn (2006 - 2008)
2.5.1. Nhóm các chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thu nhập bền
vững, nâng cao năng lực cán bộ giảm nghèo
2.5.2. Nhóm dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã nghèo vùng nghèo
2.5.3. Nhóm dự án hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo phát triển bền vững.
2.5.4. Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo
2.6. Ảnh hưởng của ASXH tới thu nhập của hộ nông dân
2.6.1. Tình hình cơ bản của nhóm hộ điều tra nghiên cứu
2.6.2. Tổng thu của hộ ......79
2.6.3. Chi phí sản xuất kinh doanh của hộ
2.6.4. Thu nhập của hộ .....80
2.6.5. Ảnh hưởng của trợ cấp giáo dục, y tế đến thu nhập
2.6.6. Ảnh hưởng của trợ cấp giáo dục đến việc huy động trẻ đến trường
2.6.7. Ảnh hưởng của trợ cấp y tế đến chăm sóc sức khỏe của người dân
2.6.8. Ảnh hưởng của chương trình 135 đến phát triển kinh tế - xã hội .
2.7. Ảnh hưởng của ASXH tới nghèo đói của hộ nông dân .
2.8. Kết luận về hệ thống ASXH huyện Văn Chấn.
2.8.1. Những thành công...94
2.8.2. Những hạn chế ........95
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM XÂY DỰNG HỆ THỐNG
ASXH TOÀN DIỆN BẢO ĐẢM GIỮA TĂNG TRưỞNG KINH TẾ VỚI
XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 97
3.1. Quan điểm, định hướng, giải pháp xây dựng và thực hiện chính sách ASXH..
3.1.1. Quan điểm xây dựng hệ thống an sinh xã hội
3.1.2. Định hướng xây dựng hệ thống chính sách an sinh xã hội
3.1.3. Giải pháp thực hiện chính sách an sinh xã hội
3.2. Một số quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
ASXH với xóa đói giảm nghèo tại huyện Văn Chấn
3.2.1. Quan điểm và định hướng phát triển
3.2.2. Mục tiêu phát triển 103
3.2.3. Một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội
gắn với xóa đói giảm nghèo tại địa phương
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Kết luận
2. Đề nghị .
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]


thay đổi nội dung bởi: die, 07-14-2012 lúc 09:26 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn