View Single Post
  #1  
Old 04-09-2012, 10:59 PM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Phân tích công tác tiền lương, tiền thưởng ở Tổng công ty Dệt – May Hà Nội

Phân tích công tác tiền lương, tiền thưởng ở Tổng công ty Dệt – May Hà Nội và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện


Mục lụcLỜI MỞ ĐẦU. 7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 9

1.1. Tổng quan về tiền lương. 9

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương và Các nguyên tắc tiền lương. 12

1.3. Tổng quỹ lương. 14

1.3.1. Khái niệm, thành phần tổng quỹ lương. 14

1.3.2. Các phương pháp xác định tổng quỹ lương. 15

1.4. Các phương pháp xác định đơn giá tiền lương. 17

1.5. Phương pháp chia lương cho các bộ phận. 19

1.6. Các chế độ tiền lương. 19

1.7. Các hình thức trả lương ở doanh nghiệp. 21

1.7.1. Trả lương theo thời gian. 22

1.7.2. Trả lương theo sản phẩm.. 24

1.8. Tiền thưởng. 27

1.8.1. Các hình thức tiền thưởng. 27

1.8.2. Phương pháp phân phối tiền thưởng. 28

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG Ở TỔNG CÔNG TY 29

DỆT - MAY HÀ NỘI 29

2.1. Đặc điểm chung của Công ty CP Dệt May HN.. 29

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty CP Dệt May HN.. 29

2.1.2. Chức năng, Nhiệm vụ của Tổng Công ty CP Dệt May HN.. 30

2.1.3. Quy trình công nghệ sản xuất 32

2.1.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Tổng Công ty CP Dệt – May Hà Nội 33

2.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Tổng Công ty. 35

2.2. Cơ cấu lao động của công ty. 38

2.3. Phương pháp xây dựng mức thời gian lao động. 39

2.4. Tình hình sử dụng thời gian lao động. 40

2.5. Năng suất lao động. 42

2.6. Tuyển dụng và đào tạo lao động. 43

2.7. Xác định tổng quỹ lương và đơn giá tiền lương của công ty. 45

2.7.1. Xác định quỹ lương kế hoạch. 45

2.7.2. Tình hình thực hiện tổng quỹ lương. 46

2.7.3. Xác định quỹ lương thực tế của các bộ phận. 47

2.7.3.1. Khoán quỹ lương cho các bộ phận. 47

2.7.3.2. Tính quỹ tiền lương nhà máy sợi 47

2.7.3. Nguồn hình thành quỹ lương. 50

2.8. Các hình thức trả lương ở công ty. 50

2.8.1. Hình thức lương và thời gian. 50

(chèn bảng lương)2.8.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm… 51

2.8.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm… 51

2.9. Phân tích công tác thưởng tại Công ty CP Dệt May HN.. 52

2.10. Đánh giá, nhận xét chung về tình hình trả lương, thưởng ở Công ty Dệt-May Hà Nội 53

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT – MAY HÀ NỘI 55

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác trả lương. 55

3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác trả công lao động ở Công ty Dệt-May Hà Nội 55

3.2.1. Biện pháp. 55

KẾT LUẬN. 63

PHỤ LỤC. 64
Trả Lời Với Trích Dẫn