View Single Post
  #1  
Old 04-07-2012, 02:20 AM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Chương IV: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Chương IV: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN



I. hái quát về nghiệp vụ đầu tư ,kinh doanh chứng khoán:

1. Khái niệm:

Đầu tƣ Chứng Khoán là hình thức dùng tiền mua và thƣc hiện giao dịch chứng
khoán phát hành ra công chúng của một hoặc một số doanh nghiệp.

Kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự
doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tƣ vấn đầu tƣ chứng khoán, lƣ
ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán, quản lý danh mục đầu tƣ chứng
khoán.

2. Phân loại:

Tuỳ theo chính sách của nhà quản trị ngân hàng trong từng thời kỳ mà chứng khoá
Ngân hàng mua vào có thể phân loại thành các hình thức chủ yếu sau:

Chứng khoán kinh doanh.
Chứng khoán đầu tƣ giữ đến ngày đáo hạn.
Chứng khoán sẵn sàng đẻ bán.
Vốn góp, mua c phần.

a) Chứng khoán kinh doanh:

Chứng khoán kinh doanh là chứng khoán ban đầu đƣợc mua và nắm giữ cho mục
đích kinh doanh trong ngắn hạn, hoặc nếu ban Giám Đốc quyết định nhƣ vậy.

Chứng khoán kinh doanh bao gồm những chứng khoán đƣợc ngân hàng quản lý
trong danh mục tài sản để kinh doanh với dự định bán ra trong thời gian ngắn nhằm
mục đích thu lợi từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán chứng khoán.

Chứng khoán kinh doanh có thể bao gồm chứng khoán nợ và chứng khoán vố
Chứng khoán vốn đƣợc hạch toán trên tài khản chứng khoán kinh doanh đựoc ngân
hàng mua với chiến lƣợc kinh doanh , mua để bán trong thời gian ngắn nhằm hưởng chênh lệch giá, không có mục đích kiểm soát doanh nghiệp.


__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn