View Single Post
  #1  
Old 04-04-2012, 10:44 AM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Vận dụng PP tài khoản để tìm hiểu bút toán "Loại trừ khoản đầu tư vào công ty con..."

Vận dụng phương pháp tài khoản để tìm hiểu bút toán "Loại trừ khoản đầu tư vào công ty con..." khi lập báo cáo tài chính hợp nhất


Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam đoạn 12a VAS25 "Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư công ty con" quy định: "Giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con và phần vốn của công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của công ty con phải được loại trừ (quy định tại chuẩn mực kế toán "Hợp nhất kinh doanh", chuẩn mực này cũng quy định phương pháp kế toán khoản lợi thế thương mại phát sinh)


__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn