View Single Post
  #1  
Old 04-02-2012, 07:33 PM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Ảnh hưởng của quốc tế cộng sản đối với cách mạng Việt Nam

Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ: Ảnh hưởng của quốc tế cộng sản đối với cách mạng Việt Nam


Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào 3 phần chính :

1. Nghiên cứu về đường lối dân tộc và thuộc địa Quốc tế cộng sản trong đó có đề cập đến quá trình chuẩn bị thành lập Quốc tế Cộng sản và Quốc tế cộng sản tự giải thể.

2. Ảnh hưởng của quốc tế Cộng sản đối với Nguyễn Ái Quốc và quá trình vận động thành lập Đảng.

3. Quốc tế Cộng sản với cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ 1930 - 1931, 1932 - 1935, 1935 - 1943 những hạn chế của Quốc tế Cộng sản ảnh hưởng đến Đảng và cách mạng Việt Nam.


__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn