View Single Post
  #1  
Old 03-28-2012, 11:26 PM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Đánh giá khái quát tình hình tổ chức hạch toán kế toán

Đánh giá khái quát tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Chi nhánh công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tảiMỤCLỤC

Trang
Phần I: Tổng quan về Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Giao thông vận tải – Chi nhánh Hà Nội
1
I. Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh 1
1. Lịch sử hình thành và phát triển 1
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh 2
II. Đặc điểm lao động và thị trường lao động 5
1. Đặc điểm lao động 5
2. Đặc điểm thị trường 6
Phần II: Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Giao thông vận tải – Chi nhánh Hà Nội 7
I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 7
II. Đặc điểm tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 8
III. Đặc điểm tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 10
IV. Đặc điểm tổ chức vận dụng sổ sách kế toán 11
V. Đặc điểm tổ chức vận dụng báo cáo tài chính 13
Phần III. Đánh giá khái quát tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Chi nhánh công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải 16
I. Đánh giá việc tổ chức bộ máy kế toán 16
II. Đánh giá về việc tổ chức vận dụng chứng từ kế toán trong Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư nước ngoài 17

III. Đánh giá vấn đề tổ chức vận dụng sổ sách kế toán và báo cáo kế toán 17Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

danh_gia_khai_quat_tinh_hinh_to_chuc_hach_toan_ke_ toan

Trả Lời Với Trích Dẫn