View Single Post
  #1  
Old 07-09-2011, 09:29 AM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Giá và phương pháp tính giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông

LỜI MỞ ĐẦU
Từ khi kinh tế Việt Nam chuyển mình sang nền kinh tế thị trường đã có rất nhiều sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của mỗi doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Giờ đây, doanh nghiệp phải tự mình vật lộn để tồn tại, phát triển trong một môi trường cạnh tranh đầy gay go không kém phần quyết liệt. Để tồn tại và phát triển một cách bền vững, không còn cách nào khác là doanh nghiệp phải tự hoàn thiện mình, hoàn thiện cách thức và phương pháp sản xuất kinh doanh sao cho đạt hiệu quả nhất. Muốn đạt được như vậy, doanh nghiệp phải không ngừng lập và thay đổi các chiến lược sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp với từng thời kỳ khác nhau của nền kinh tế. Tuy nhiên có một chiến lược mà bất biến, xuyên suốt quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đó chính là chiến lược về giá. Định giá bán sao cho hợp lý, tối ưu là một điều vô cùng quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chính vì tầm quan trọng đó, sau một thời gian thực tập tại công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, tôi đã chọn đề tài: “Giá và phương pháp tính giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông” làm đề tài cho chuyên đề thực tập của mình.
Chuyên đề được chia làm 3 chương
Chương 1: Lý luận chung về giá và phương pháp tính giá bán sản phẩm
Chương 2: Thực trạng giá bán sản phẩm của công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông
Chương 3: Phương hướng và biện pháp hoàn thiện giá và phương pháp tính giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông
Tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ tận tình của GS – TS Đặng Đình Đào và các cô chú, anh chị em trong công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông đặc biệt phòng thị trường đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề này.
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM 2
I. Lí luận chung về giá 2
1. Tầm quan trọng của giá trong nền kinh tế nói chung và đối với mỗi một doanh nghiệp nói riêng 2
2. Lí luận chung về giá bán sản phẩm 2
3. Các nhân tố có ảnh hưởng tới giá bán sản phẩm 3
3.1. Nguyên vật liệu đầu vào 3
3.2. Chi phí sản xuất 3
3.3. Các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp 4
3.4. Các yếu tố khác 4
II. Lí luận chung về định giá bán sản phẩm 4
1. Tầm quan trọng của công tác định giá bán sản phẩm của một doanh nghiệp 4
2. Một số yếu tố có ảnh hưởng tới việc tính giá bán sản phẩm. 5
3. Các mục tiêu định giá 6
3.1. Định giá nhằm đảm bảo mức thu nhập định trước 7
3.2. Định giá nhằm đảm bảo tối đa hoá lợi nhuận 7
3.3. Định giá nhằm mục tiêu doanh số bán hàng 8
3.4. Định giá nhằm phát triển các phân đoạn thị trường 8
3.5. Định giá nhằm mục tiêu cạnh tranh đối đầu 9
3.6. Định giá nhằm mục tiêu cạnh tranh không mang tính giá cả 9
4. Các chính sách định giá 9
4.1. Chính sách về sự linh hoạt giá 10
4.2. Chính sách giá theo chu kì sống của sản phẩm 10
4.3. Chính sách giá theo chi phí vận chuyển 11
4.4. Chính sách hạ giá và chiếu cố giá 15
5. Quy trình định giá bán sản phẩm 18
5.1. Hình thành giá trong các hình thái thị trường 18
5.2. Qui trình định giá bán sản phẩm 20
6. Một số phương pháp tính giá bán sản phẩm 22
6.1. Đối tượng tính giá 22
6.2. Kì tính giá 23
6.3. Một số phương pháp tính giá thành bán sản phẩm 24
III. Các nhân tố có ảnh hưởng tới giá bán sản phẩm 35
1.Các nhân tố có ảnh hưởng tới giá bán sản phẩm của công ty 35
2. Sự khác biệt của giá cả trong doanh nghiệp thương mại và trong doanh nghiệp sản xuất 35
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG GIÁ VÀ CƠ CẤU ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG 38
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 38
1. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 38
1.1. Chức năng 38
1.2. Nhiệm vụ 38
1.3. Công tác tổ chức quản lý 39
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 41
II. Thực trạng về giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 46
1. Chính sách giá cả của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 46
2. Thực trạng về giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 47
III. Thực trạng về phương pháp tính giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 48
1. Các căn cứ để xác định giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 48
1.1. Tính chất, đặc điểm của sản phẩm 48
1.2. Chi phí nhân công trực tiếp 49
1.3. Chi phí vật tư trực tiếp (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) 55
1.4. Chi phí sản xuất chung 57
1.5. Khấu hao tài sản cố định 58
1.6. Chi phí dịch vụ mua ngoài và các khoản phải trả khác 60
1.7. Phân tích đối thủ cạnh tranh 61
2. Mục tiêu định giá và chính sách định giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 61
3. Phương pháp tính giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 63
3.1. Đối tượng định giá và phương pháp định giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 63
3.2.Kì tính giá bán sản phẩm của công ty 64
3.3. Tính giá bán sản phẩm (sản phẩm là bóng đèn tròn) 64
CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG 74
I. Đánh giá thực trạng về giá và phương pháp tính giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 74
1. Đánh giá chung về giá và công tác tính giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 74
2. Một số tồn tại chủ yếu trong giá và công tác định giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 75
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện giá và công tác tính giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 76
KẾT LUẬN 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
Trả Lời Với Trích Dẫn