View Single Post
  #1  
Old 07-16-2013, 11:00 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn ở cơ sở

Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời trên cơ sở những tri thức tiên tiến nhất của thời đại về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và những thành tựu lý luận trong triết học, kinh tế chính trị và tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Kế thừa, tiếp thu và phát triển những thành tựu trí tuệ của nhân loại, C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đã sáng tạo ra học thuyết khoa học và cách mạng cho giai cấp vô sản, đó là chủ nghĩa xã hội khoa học. Do vậy, chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu trí tuệ chung của nhân loại


Trả Lời Với Trích Dẫn