View Single Post
  #1  
Old 06-19-2013, 10:49 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Đánh giá quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam và các giải pháp đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới

MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU . 2
I.MỤC TIÊU CỦA TIỂU LUẬN2
II.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2
III.PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 3
PHẦN NỘI DUNG4
ITỔNG QUAN VỀ CỔ PHẦN HÓA4
I.1Lý luận về cổ phần hóa và công ty cổ phần . 4
I.1.1Quan niệm về cổ phần hóa4
I.1.2Quan niệm về công ty cổ phần . 4
I.1.3Mục tiêu và đối tượng của cổ phần hóa5
I.2Sự cần thiết phải cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam . 6
I.2.1Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước hiện nam6
I.2.2Vai trò của cổ phần hóa và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hóa ở Việt Nam . 7
I.3Kinh nghiệm cổ phần hóa của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam . 8
I.4Cơ sở pháp lý về cổ phần hóa tại Việt Nam9
IITHỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM . 9
II.1Thực trạng cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam . 9
II.1.1Giai đoạn thí điểm (1992-5/1996) . 9
II.1.2Giai đoạn thí điểm mở rộng (5/1996-6/1998)10
II.1.3Giai đoạn triển khai từ tháng 7/1998 đến nay . 10
II.2Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện CPH12
II.2.1Thuận lợi12
II.2.2Khó khăn13
II.3Những thành tựu đạt được từ việc CPH . 14
II.4Những hạn chế trong công tác CPH . 15
IIIGIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA . 19
III.1Thách thức trong quá trình thực hiện cổ phần hóa DNNN hiện nay19
III.2Giải pháp20
III.2.1Giải pháp vĩ mô:20
III.2.2Giải pháp vi mô:21
KẾT LUẬN . 22


LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách kinh tế, các chính sách về tự do hóa thương mại – đầu tư và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã và đang hoàn thiện dần cơ chế nhằm đảm bảo cho nền kinh tế phát triển phù hợp với quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa. Song song với việc cải cách kinh tế, Việt Nam đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gia nhập tổ chức WTO, một sân chơi nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức và khó khăn.
Thực tiễn đặt ra như vậy, đòi hỏi nền kinh tế của VN trong những năm tiếp theo phải thực sự vững mạnh và phát triển. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhà nước vốn được biết đến là giữ vị trí chủ đạo, hoạt động trong lĩnh vực then chốt của nền kinh tế nước ta nhưng lại có cơ chế quản lý thiếu chặt chẽ, trình độ công nghệ sản xuất tụt hậu, thiếu năng động trong kinh doanh, bộ máy quản lý cồng kềnh, không hiệu quả từ nhiều năm nay. Chính vì vậy mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ ba (Khóa IX) đã khẳng định: “Đẩy mạnh cổ phần hóa những doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn, xem đó là khâu quan trọng để tạo chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”
Trước chủ trương đúng đắn và rất cần thiết đối với tiến trình phát triển của đất nước về việc đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chúng tôi đã chọn đề tài “Đánh giá quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam và các giải pháp đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới”
I.MỤC TIÊU CỦA TIỂU LUẬN

Từ năm 1991 đến nay, nhiều công ty cổ phần VN đã ra đời và được phân bố dọc theo chiều dài đất nước, và theo thời gian chính sự tồn tại và phát triển không ngừng của chúng đã mang lại nhiều thành quả đáng kể như hiệu quả hoạt động của DN được nâng cao, cơ cấu quản lý doanh nghiệp đi dần đến hoàn thiện, doanh thu và lợi nhuận không ngừng nới rộng, đời sống của người lao động ngày càng cải thiện theo mức thu nhập ngày một gia tăng, và doanh thu cho ngân sách nhà nước từ những khoản thuế của DN ngày được chất chồng thêm, cũng có nghĩa là uy tín và tên tuổi của chúng đang dần lan xa, và tại sao chúng trở thành những mục tiêu chính yếu luôn nằm trong tằm ngắm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài . Điều đó đã chứng tỏ rằng: “CPH DNNN ở Việt Nam” trở thành một tất yếu khách quan, một xu hướng phù hợp với thời đại. Song bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì nhìn chung tiến độ thực thi còn chậm, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại cần phải giải quyết. Chính vì vậy, việc nghiên cứu lý luận, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để tìm ra giải pháp thúc đẩy tiến trình CPH ở nước ta có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, qua đề tài này chúng tôi muốn mang đến cho các bạn cái nhìn tổng quan về thực trạng quá trình cổ phần hóa DNNN ở VN và cùng nhau thảo luận về các giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả của các công ty cổ phần hóa DNNN xứng tầm với vị thế vốn có của nó, đóng góp vào nền tăng trưởng kinh tế của nước nhà ngày một phồn vinh sung mãn.
II.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

§Phương pháp thống kê: Chỉ tiêu thống kê là sự biểu hiện một cách tổng hợp đặc điểm về mặt lượng trong sự thống kê về mặt chất của tổng thể hiện tượng trong điều kiện về thời gian và địa điểm cụ thể. Phương pháp thống kê được sử dụng chủ yếu là thu thập các số liệu và tổng hợp lại theo trình tự để thuận lợi cho quá trình đánh giá.
§Phương pháp so sánh: Đây là phương pháp được áp dụng rất phổ biến. So sánh là đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tượng kinh tế đã được lượng hóa có cùng một nội dung, có tính chất tương tự để xác đinh xu hướng biến động của các chỉ tiêu. Trên cơ sở đó ta có thể đánh giá một cách khách quan, những mặt phát triển hay chưa phát triển, hiệu quả hay kém hiệu quả, để từ đó đưa ra cách giải quyết, các biện pháp nhằm đạt được hiệu quả tối ưu.
III.PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Do thời gian nghiên cứu ngắn, phạm vi và lĩnh vực nghiên cứu còn cần nhiều cải cách, định hướng cho nên đề tài nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào việc tìm hiểu khái quát về:
§Cổ phần hóa và các lí do dẫn đến cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam cũng như các quy định hiện hành của khung pháp lý về cổ phần hóa.
§Thực trạng cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và đánh giá những thành tựu, cũng như các hạn chế còn tồn tại trong quá trính cổ phần hóa thời gian qua.
§Nhận thức những thách thức cho quá trình cổ phần hóa và đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phàn hóa hiện nay.


Trả Lời Với Trích Dẫn