View Single Post
  #1  
Old 06-17-2013, 07:19 AM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,889
Send a message via Yahoo to die


Bộ đề 100 câu trắc nghiệm có đáp án môn Lý thuyết kiểm toán

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN

Giáo trình kiểm toán: GT-+Kiem+Toan

Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là:
1. Điều chỉnh hoạt động quản lý.
2. Sử lý vi phạm.
3. Xác minh và bày tỏ ý kiến.
4. Không trường hợp nào đúng.
Câu 2: Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào không thuộc phạm vi phân loại này ?
1. Kiểm toán hoạt động.
2. Kiểm toán nội bộ.
3. Kiểm toán tuân thủ.
4. Kiểm toán báo cáo tài chính.
Câu 3: Kiểm toán nhà nước có thể trực thuộc:
1. Chính phủ.
2. Tòa án.
3. Quốc hội.
4. Tất cả các câu trên.
Câu 4: Trong các nôi dung sau đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán tuân thủ:
1. Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp…
2. Kiểm tra tình hình chấp hành chính sách, nghị quyết, quy chế…
3. Kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh.
4. Kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán.
Câu 5: Kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của đơn vị thuộc loại kiểm toán:
1. Tuân thủ.
2. Báo cáo tài chính.
3. Hoạt động.
4. Tất cả các câu trên.
Câu 6: Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào không phù hợp với nguyên tắc kiểm toán báo cáo tài chính:
1. Tuân thủ luật pháp.
2. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
3. Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và kiểm toán viên có thái độ hoài nghi nghề nghiệp.
4. Tuân thủ nguyên tắc công khai, thống nhất.
Câu 7: Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp, chính sách chế độ quản lý kinh tế tài chính thuộc nội dung của loại kiểm toán nào?
1. Tuân thủ.
2. Báo cáo tài chính.
3. Hoạt động
4. Không câu nào đúng.
Câu 8: Khi phân loại kiểm toán theo chủ thể tiến hành kiểm toán, loại kiểm toán nào trong các loại kiểm toán dưới đây không thuộc phậm vi phân loại này?
1. Kiểm toán báo cáo tài chính.
2. Kiểm toán nhà nước.Trả Lời Với Trích Dẫn