Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-15-2012, 12:49 PM
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


300 sentences of certificate a&b

300 SENTENCES OF CERTIFICATE A&B (300 Câu Grammar luyện thi bằng A&B)

I. GRAMMAR (300 SENTENCES)

1. Is Susan ........... home?
a. in b. at c. on d. under

2. "Do the children go to school every day?"-"....................."
a. Yes, they go. b. Yes, they do. c. They go. d. No, they don't go.

3. What ............ now?
a. is the time b. does the time c. is time d. is it

4. They always go to school ............. bicycle.
a. with b. in c. on d. by

5. What color ........... his new car?
a. have b. is c. does d. are

6. Are there many students in Room 12?-- "................................................. .."
a. Yes there are. b. Yes, they are. c. Some are. d. No they aren't.

7. You should do your ................. before going to class.
a. home work b. homework c. homeworks d. housework

8. Mr. Pike ............ us English.
a. teach b. teaches c. teaching d. to teach

9. Tom and ............. are going to the birthday party together.
a. I b. me c. my d. mine

10. Our English lessons are ............... long.
a. many b. much c. a lot of d. very

11. Bangkok is ............ capital of Thailand.
a. a b. one c. the d. an

12. Are you free ............ Saturday?
a. on b. at c. in d. into

13. There are .............. girls in our class.
a. no b. not c. none d. none of

14. Let ............ go for a walk.
a. we b. us c. you d. our

15. What is your name? - .......... name is Linda.
a. Your b. His c. My d. Her

16. What's ............. name?- His name is Henry.
a. his b. her c. your d. my

17. I'm a pupil.- I'm a ................, too.
a. teacher b. pupil c. student d. doctor

18. Is this your pencil? No, it isn't. It is .......... pencil.
a. his b. my c. your d. hers

19. Are these your coats? -Yes they are .............
a. their coats b. ours c. our coats d. yours

20. Are your free ............ Friday evening?
a. in b. at c. on d. from

21. There are six pencils ........... the box.
a. in b. at c. on d. into

22. Where is your mother?-She's .......... the kitchen.
a. in b. on c. into d. at

23. How many pictures are there ........... the wall?
a. in b. on c. into d. at

24. Are you .............. Vietnam?- Yes, I am.
a. to b. on c. into d. from

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn