View Single Post
  #6  
Old 06-25-2011, 03:18 PM
Admin's Avatar
Admin Admin is online now
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,405
Thanks: 3
Thanked 203 Times in 183 Posts
DefaultKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (part 5)

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (part 5)


LỜI NÓI ĐẦU

Sự tồn tại và phát tiển của nền sản xuất xã hội gắn liền với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người . Từ thời kỳ bắt đầu của nền văn minh loài người , con người đã luôn tìm tòi , sáng tạo ra những cách thức lao động sao cho bỏ ra ít công sức nhất nhưng lại thu được nhiều kết quả nhất. Trong xã hội hiện đại , cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, con người tiến hành sản xuất với mong muốn tột cùng là đạt lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu . Để đạt được điều đó con người phải tìm ra cách thức quản lý hiệu quả và phù hợp nhất .
Kế toán là một trong những công cụ quản lý sản xuất kinh doanh rất có hiệu quả . Thông tin kế toán có thể cho nhà quản lý thấy được bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của công ty cũng như tình hình cụ thể từng mặt tài chính trong doanh nghiệp .
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đưa ra những chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp . Tính đúng , tính đúng chi phí sản xuất và gía thành là tiền đề để hạch toán kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh chính xác . Mặt khác , nhờ sử dụng phương pháp tính giá kế toán đã theo dõi , phản ánh được một cách tổng hợp và kiểm tra được các đối tượng hạch toán kế toán bằng thước đo tiền tệ . Cũng nhờ có phương pháp tính giá , kế toán tính giá và xác định được toàn bộ chi bỏ ra có liên quan tới việc thu mua , sản xuất , chế độ tạo và tiêu thụ từng loại vật tư , sản phẩm , từ đó so với kết quả mua , sản xuất , chế tại và tiêu thụ từng loại vật tư, sản phẩm , từ đó so với kết quả thu được để đánh giá hiệu quả kinh doanh nói chung cũng như kết quả kinh doanh từng mặt hàng , từng loại sản phẩm , dịch vụ và từng hoạt động kinh doanh nói riêng . Có thể nói không có phương pháp tính giá thì các doanh nghiệp không thể thực hiện tốt chế độ hạch toán kinh doanh được .
Không những vậy, tài liệu về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm còn là căn cứ quan trọng để phân tích và đánh giá tình hình thức hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí , tình hình sử dụng tài sản , vật tư , lao động tiền vốn , tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp , từ đó có các quyết định quản lý phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nội bộ , đưa ra cách quản lý sao cho tiết kiệm chi phí sản xuất ở mức thấp nhất , hạ giá thành sản phẩm , tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường .
Xuất phát từ vai trò , tác dụng của công tác tập hợp chi phí và tính thành sản phẩm cùng với sự giúp đó tận tình của các thầy cô giáo , đặc biệt là sự hướng dẫn chỉ bảo của cô giáo TS Đặng Thị Hoà và các anh chị trong phòng kế toán Công ty sứ Thanh Trì , em đã đi sâu nghiên cứu để tài: “Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sứ Thanh Trì - VIGLACERA" .

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Chương I : Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm 3
I . Chi phí sản xuất và giá thành phẩm 3
1 . Chi phí sản xuất và phân loại các chi phí sản xuất 3
1.1 . Khái niệm chi phí sản xuất 3
1.2 . Phân loại chi phí sản xuất 3
2 . Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 5
2.1 . Khái niệm giá thành sản phẩm 5
2.2 . Phân loại giá thành sản phẩm . 5
3 . Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 6
II . Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm trong doanh nghiệp 7
1 . Vị trí , vai trò của kế toán CPSX và tính GTSP 7
2 . Nhiệm vụ của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm 8
III . Nội dung tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
sản phẩm 8
1 . Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 8
1.1 . Đối tượng tâp hợp chi phí sản xuất 8
1.2 . Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 9
1.3 . Kế toán chi phí sản xuất 10
1.3.1 . Theo phương pháp kê khai thường xuyên 10
a . Kế toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp 10
b . Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 12
c . Kế toán chi phí sản xuất chung 13
d . Kế toán tổn hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê
định kỳ 16
1.3.2 . Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 18
2 . Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 20
2.1 . Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20
2.2 . Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn
thành tương đương 21
2.3 . Đánh giá sản phẩm sở dang theo chi phí sản xuất định mức 21
3 . Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 22
3.1 . Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 22
3.2 . Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 22
3.2.1 . Phương pháp tính giá thành giản đơn ( Phương pháp trực tiếp ) 22
3.2.2 . Phương pháp tính giá thành phân bước 25
4. Sổ kế toán 25
4.1 . Hình thức Nhật ký chung 25
4.2 . Hình thức Nhật ký - Sổ Cái 26
4.3 . Hình thức Chứng từ ghi sổ 26
4.4 . Hình thức Nhật ký - Chứng từ 26
Chương II : Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm ở công ty sứ Thanh Trì - VGLACERA 28
I . Khái quát tình hình , đặc điểm của công ty sứ Thanh Trì 28
1 . Quá trình hình thành và phát triển của công ty 28
1.1 . Giai đoạn từ 1961 – 1985 28
1.2 . Giai đoạn từ 1986 – 1991 28
1.3 . Giai đoạn 1992 – nay 29
2 . Đặc điểm về công nghệ và tổ chức sản xuất 31
2.1 . Quy trình sản xuất 31
2.2 . Cơ cấu tổ chức 33
2.3 . Sản phẩm 34
3 . Đặc diểm tổ chức bộ máy quản lý 34
3.1 . Giám đốc công ty 34
3.2 . Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh 36
3.3 . Phó Giám đốc phụ trách sản xuất 36
3.4 . Nhà máy Sứ Thanh Trì 37
3.5 . Xí nghiệp sản xuất khuôn 37
4 . Tổ chức công tác kế toán ở công ty sứ Thanh Trì 37
4.1 . Hình thức tổ chức sổ kế toán 39
4.2 . Tổ chức chứng từ và tài khoản kế toán 40
II . Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí ở công ty sứ Thanh Trì 41
1 . Đối tượng kế toán tập hợp CPSX ở công ty Sứ Thanh Trì 41
2 . Kế toán CPSX ở công ty sứ Thanh trì 41
2.1 . Kế toán tập hợp CPNVLTT 41
2.2 . Kế toán tập hợp CPNCTT tại công ty Sứ Thanh Trì 44
2.3 . Kế toán tập hợp CPSX chung tại công ty Sứ Thanh Trì 48
3 . Kế toán Tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty Sứ Thanh Trì 53
III . Thực tế Công tác đánh giá sản phẩm dở dang ở công ty sứ
Thanh Trì 55 IV . Thực tế công tác tính giá thành sản phẩm ở công ty sứ Thanh Trì 57
1 . Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 57
2. Phương pháp tính giá thành thực tế sản phẩm tại công ty 57
Chương III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán
tập hợp chi phí và tính giá thành ở công ty sứ thanh trì - viglacera 60
I . Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
ở công ty sứ Thanh Trì 60
II . Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí
và tính giá thành sản phẩm ở công ty sứ Thanh Trì 60
1 . Xác định đối tượng tập hợp chi phí 60
2 . Việc sử dụng tài khoản 62
3 . Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại
công ty sứ Thanh Trì 63
a . Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí 63
b . Hoàn thiện công tác tính giá thành ở công ty sứ Thanh Trì 64
c . Hoàn thiện , nâng cao hiệu quẩ sử dụng máy vi tính trong công tác
kế toán 64

File Kèm Theo
File Type: doc KT093 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty su Thanh Tro VIGLACERA - .doc (912.5 KB, 2 lần tải)
File Type: doc KT096 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai nha moy Thiet bi Buu dien - .doc (987.0 KB, 1 lần tải)
File Type: doc KT106 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty XD so 4 HN - .doc (815.0 KB, 2 lần tải)
File Type: doc KT111 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty vat tu thiet bi nung san Thanh Tro - H.doc (1.10 MB, 0 lần tải)
File Type: doc KT115 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty CP bao bo va in NN - .doc (1.24 MB, 1 lần tải)
File Type: doc KT126 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty CP SX VLXD va XD - .Doc (911.5 KB, 2 lần tải)
File Type: doc KT145 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty CP ximang Tion Son - T. Ha Toy - .doc (1,001.5 KB, 0 lần tải)
File Type: doc KT142 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty XD 492 - .doc (805.5 KB, 2 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn