View Single Post
  #1  
Old 01-08-2013, 10:55 AM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Project ví dụ về lập trình PIC16F877A trong CCS

Khi lập trình đến LCD 4bit sử dụng lcd_lib_4bit.c cần lưu ý đến 2 điều • Chân nối đã được fix sẵn trong hàm lcd_lib_4bit.c, khi thay đổi chân cho phù hợp với việc thiết kế mạch là coi như đã thay đổi cả với các chương trình mình dùng truóc đó. • Trong chương trình sử dụng đến lệnh LCD_putcmd( 0xC3) chính là chỉ vị trí con trỏ cho việc hiển thị đoạn text. 0xC3 là vi tri thu 4 của dòng thứ 2

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Project ví dụ về lập trình PIC16F877A trong CCS

Trả Lời Với Trích Dẫn