View Single Post
  #2  
Old 11-25-2012, 08:12 AM
trieuthimonghuyen trieuthimonghuyen is offline
Junior Member
 
Tham gia: Nov 2012
Tổng số bài gởi: 2Trích:
Trích bởi goldacb View Post
Đề cương xã hội học

Câu 1: Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học? Mối quan hệ giữa xã hội học với các khoa học khác?

• Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học:
Xã hội học là khoa học nghiên cứu về xã hội, một xã hội luôn vận động, biến đổi có quy luật và có quan hệ không tách biệt, cô lập với con người. Xã hội học không nghiên cứu tự nhiên mà nghiên cứu xã hội, giải thích các sự kiện, hiện tượng xã hội, các quy luật vận động và biến đổi của các mối quan hệ giữa con người và xã hộị.
Theo Xã hội học Mác – Lê nin, Đối tượng của xã hội học là các quy luật chung, riêng của sự hoạt động và phát triển của các hình thái kinh tế xã hội…
Tóm lại, đối tượng nghiên cứu của xã hội học là xã hội loài người, trong đó, quan hệ xã hội được biểu hiện thông qua các hành vi xã hội giữa người với người, giữa một bên là con người với tư cách cá nhân, nhóm, với một bên là xã hội với tư cách là hệ thống xã hội, cơ cấu xã hội, cộng đồng xã hội.
Nói cách khác, đối tượng nghiên cứu của xã hội học là các sự kiện, các hiện tượng xã hội, các quy luật chung, riêng của sự vận động và biến đổi của các hình thái kinh tế xã hội được biểu hiện trong hoạt động của mỗi cá nhân, nhóm và cộng đồng xã hội.
• Mối quan hệ giữa xã hội học với các khoa học khác:
- Với triết học: Xã hội học bao giờ cũng có tính triết học và tính tư tưởng. Tính triết học trong xã hội học gắn liền với thế giới quan, hệ tư tưởng và tính giai cấp. Mối quan hệ giữa triết học và xã hội học có tính biện chứng. Các nghiên cứu xã hội học cung cấp những thông tin và phát hiện các vấn đề, bằng chứng làm phong phú kho tang tri thức và phương pháp luận triết học.
- Với tâm lí học: Cần sử dụng tâm lí học để giải thích các hiện tượng xã hội học, vì các quy luật tâm lí cá nhân là những cơ sở, những nguyên lí cơ bản, góp phần nghiên cứu hành động xã hội của con người. giữa tâm lí học và xã hội học có quan hệ mật thiết với nhau, cùng nghiên cứu hành vi và hành động của con người, nếu tâm lí học nghiên cứu hành vi, hành động mang tính cá thể thì xã hội học nghiên cứu hành vi, hành động mang tính xã hội.
- Với khoa học lịch sử: lịch sử học và xã hội học là các khoa học xã hội, đều nghiên cứu những gì đã xảy ra, vừa xảy ra hay đã xảy ra trong quá khứ, để nhận thức thực tại và dự báo tương lai. Xã hội học có thể quán triệt quan điểm lịch sử trong việc đánh giá tác động của hoàn cảnh, điều kiện xã hội tới con người.

Câu 2: Phân loại các chức năng chủ yếu của xã hội học? Nhiệm vụ của xã hội học đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay?
• Các chức năng cơ bản của Xã hội học:
- Chức năng nhận thức:
Trang bị cho nhà nghiên cứu những nhận thức khoa học về sự phát triển của xã hội và những quy luật của sự phát triển đó, đồng thời góp phần bổ sung, hoàn thiện và không ngừng nâng cao trình độ lí luận, phương pháp luận tong các công tình nghiên cứu xã hội nói chung và nghiên cứu xã hội học nói riêng.
Trên cơ sở nhận thức rõ bản chất của các hiện tượng xã hội, các quá tình xã hội,xã hội học cũng góp phần xây dụng những tiền đề để nhận thức những nhu cầu phát triển và triển vọng phát triển hơn nữa của xã hội.
- Chức năng thực tiễn:
Dựa vào sự phân tích hiện trạng của xã hội, xã hội học sẽ góp phần làm sáng tỏ triển vọng vận động của xã hội của các lĩnh vực trong đời sống xã hội, phản ánh đời sống tâm tư, tâm hồn và ý chí của cả một dân tộc. Xã hội học không phải chỉ để giải thích quá khứ, mà còn dự kiến tương lai một cách mạnh dạn và thực hiện dự kiến ấy bằng một hành động dũng cảm.
- Chức năng giáo dục:
Giáo dục, định hướng xã hội chủ nghĩa cho quần chúng. Góp phần trau dồi thế giới quan, phương pháp tư duy khoa học, trau dồi khả năng nghiên cứu, phát hiện, phê phán góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh.
Có thái độ nghiêm túc, nhất quán trong nhận thức, vận dụng và phát triển các tri thức khoa học của xã hội học Mac – Lê nin trong giai đoạn hiện tại. Tiếp thu có phê phán, không “phủ nhận sạch trơn” các tri thức của xã hội học tư sản, mà luôn đánh giá một cách khách quan, khoa học mọi sự vật, hiện tượng.
• Nhiệm vụ của xã hội học đối vơi nước ta trong giai đoạn hiện nay:
- Nhiệm vụ nghiên cứu lí luận:
Nhiệm vụ hang đầu của xã hội học là xây dụng, phát triển và làm phong phú them hệ thống lí luận, các khái niệm, phạm trù khoa học mang tính đặc thù của nó. Cố gắng tích lũy tri thức, tạo nên những bước nhảy vọt về chất trong lí luận và phương pháp luận nghiên cứu.
- Nhiệm vụ nghiên cứu thực nghiêm:
Nhằm kiểm nghiệm, chứng minh các giả thuyết khoa học trong nghiên cứu. Phát hiện, xây dụng những bằng chứng làm cơ sở cho việc sửa đổi, hoàn thiện các khái niệm, lí thuyết và phương pháp luận nghiên cứu. kích thích hình thành và phát triển tư duy khoa học mới.
- Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng:
Vận dụng tri thức xã hội học vào thực tiễn nhằm giải quyết những vấn đề xã hội mới. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng để mau chóng rút ngắn khoảng cách giữa tri thức thực nghiệm với đời sống xã hội. Quan tâm đặc biệt tới những nghiên cứu ứng dụng liên quan tới những vấn đề lí luận và thực tiễn của Chủ nghĩa xa hội, bình đẳng và tiến bộ xã hội, tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế…

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Đề cương xã hội học
:sao mà ít quá vậy

Trả Lời Với Trích Dẫn