View Single Post
  #1  
Old 10-06-2012, 11:16 AM
duongdd duongdd is offline
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongdd


Giáo trình Vât liệu học đại cương

Chương I 1
CẤU TRÚC TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU 1
1.1 CẤU TẠO VÀ LIÊN KẾT NGUYÊN TỬ 1
1.1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 1
1.1.2 CÁC DẠNG LIÊN KẾT NGUYÊN TỬ TRONG CHẤT RẮN 3
1.1.2.1. Liên kết đồng hoá trị 3
1.1.2.2 Liên kết ion 4
1.1.2.3 Liên kết kim loại 4
1.1.2.4 Liên kết hỗn hợp 4
1.1.2.5 Liên kết yếu ( liên kết Van der Waals) 4
1.2. SẮP XẾP NGUYÊN TỬ TRONG VẬT RẮN 8
1.2.1 Không trật tự hoàn toàn, chất khí 8
1.2.2 Trật tự lý tưởng vật rắn tinh thể 8
1.2.3 Chất lỏng, vật rắn vi tinh thể và vô định hình. 9
1.2.4. QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT 11
Từ những trình bày ở các phần trên và sẽ được làm rõ thêm ở các chương tiếp theo,có thể thấy rằng yếu tố quyết định tính chất của vật liệu là các dạng liên kết và cấu trúc của nó 11
1.3 KHÁI NIỆM VỀ MẠNG TINH THỂ 12
1.3.1.TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA TINH THỂ 12
1.3.2. Ô CƠ SỞ, HỆ TINH THỂ 14
1.3.3. PHƯƠNG VÀ MẶT TINH THỂ 16
1.3.3.1 Chỉ số của nút mạng 16
1.3.3.2. Chỉ số của phương tinh thể 16
1.3.3.3. Chỉ số Miller của mặt tinh thể 17
1.3.3.4. Chỉ số Miller-Bravais trong hệ sáu phương 18
1.3.4. MẬT ĐỘ NGUYÊN TỬ TRONG MẠNG TINH THỂ HỆ SỐ XẾP CHẶT 19
1.3.4.1. Mặt độ xếp 19
1.3.4.2. Cách sắp xếp nguyên tử trong mạng tinh thể, sự xếp chặt 21
1.3.5. LỖ HỔNG TRONG MẠNG TINH THỂ 21
1.4 MỘT SỐ CẤU TRÚC TINH THỂ ĐIỂN HÌNH CỦA VẬT RẮN 23
1.4.1. CẤU TRÚC TINH THỂ CỦA VẬT RẮN VỚI LIÊN KẾT KIM LOẠI. 23
1.4.1.1. Mạng tinh thể lập phương tâm khối( 23
1.4.1.2 Mạng lập phương tâm mặt (A1: lptm) 25
1.4.1.3 Mạng tinh thể sáu phương xếp chặt 26
1.4.2 Mạng tinh thể của vật rắn có liên kết đồng hoá trị 26
1.4.2.1 Mạng tinh thể kim cương (A4) 26
1.4.2.2 Mạng Graphit 27
1.4.2.3. Cấu trúc sợi cacbon và fullerene 27
1.4.2.4. Các cấu trúc mạng tinh thể lien kết đồng hóa trị khác 28
1.4.3. MANH TINH THỂ CỦA VẬT RẮN CÓ LIÊN KẾT ION 28
1.4.3.1. Mạng tinh thể hợp chất dạng MX 29
1.4.3.2. Mạng tinh thể hợp chất dạng MX2 (hoặc M2X) 29
1.4.3.3. Mạng tinh thể hợp chất dạng Mm Nn Xp 30
1.4.4 CẤU TRÚC CỦA POLYME 31
1.4.5 DẠNG THÙ HÌNH 32
1.5 SAI LỆCH MẠNG TINH THỂ 33
1.5.1.sai lệch điểm. 33
1.5.1.1.Nút trống và nguyên tử xen kẽ. 33
1.5.1.2.Nguyên tử tạp chất. 34
1.5.2. Sai lệch đường. 35
1.5.2.1.Những khái niệm chung 35
1.5.2.2.Năng lượng và chuyển động của lệch 38
1.5.3 SAI LỆCH MẶT 40
1.5.3.1. Biên giới hạt và siêu hạt 40
1.5.3.3. Cấu trúc mặt ngoài tinh thể 42
1.5.4 SAI LỆCH KHỐI 42
1.5.5. VAI TRÒ CỦA SAI LỆCH ĐỐI VỚI TÍNH CHẤT 43
1.5.5.1. Tương tác giữa các lệch và khái niệm về hoá bền 43
1.6. Đơn tinh thể và đa tinh thể 43
1.6.1 Đơn tinh thể 43
+ Độ hạt của tinh thể 44
1.6.3 Textua 45
CHƯƠNG II: GIẢN ĐỒ PHA 46
2.1.Khái niệm cơ bản 46
2.1.1 Cấu tử, hệ pha 46
2.1.2 Trạng thái cân bằng 46
2.7.1 Tam giác nồng độ 65
2.7.2 Một số hệ đơn giản và mặt cắt 66
2.7.3 Giản đồ pha của hệ xỉ Cao – SiO2 – Al2O3 67
Chương 3 69
BIẾN DẠNG VÀ ĐỘNG CƠ TÍNH CỦA VẬT LIỆU 69
3.1.2. BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI. 71
3.1.2.1. Định luật Hoocke 71
3.1.2.2. Đàn hồi phi tuyến 72
3.1.2.3. Đàn hồi trễ ( anelasticity, viscoelascity ) 73
3.2. BIẾN DẠNG DẺO 73
3.2.1.1. Hình học trượt 74
3.2.1.2. Bản chất trượt 75
3.2.2. SONG TINH 76
3.2.3.LÝ THUYẾT LỆNH MẠNG VỀ BIẾN DẠNG DẺO 77
3.2.3.1.Độ bền lý thuyết và thưc tế 77
3.2.3.2. Hóa bền biến dạng 78
3.2.4. BIẾN DẠNG DẺO ĐA TINH THỂ 79
3.2.5. NHỮNG THAY ĐỔI SAU BIẾN DẠNG 80
3.2.5.1. Tổ chức tế vi 80
3.2.5.2. Tính chất 81
3.2.6. THẢI BỀN 82
3.2.6.1. Hồi phục 82
3.2.6.2. Kết tinh lại 83
3.2.7. BIẾN DẠNG NÓNG 85
3.2.7.1. Đặc điểm và ứng dụng 85
3.2.7.2. Trạng thái siêu dẻo. 85
3.3. CHẢY NHỚT ( VISCOUS FLOW ) 86
3.4. HIỆN TƯỢNG GIẢ ĐÀN HỒI – DẺO (HIỆU ỨNG NHỚ HÌNH) 87
3.5. PHÁ HỦY 89
4.5.1. CHUYỂN BIẾN DẺO-GIÒN VÀ CƠ CHẾ PHÁ HỦY 89
4.5.1.1. Nhiệt độ chuyển biến 89
3.5.1.2. Cơ chế phá hủy 91
3.5.2. PHÁ HỦY DẺO VÀ GIÒN, CƠ HỌC PHÁ HỦY 92
3.5.2.1. Phá hủy dẻo 92
3.5.2.2. Phá hủy giòn 93
3.5.2.3. Cơ học phá hủy 94
3.5.3. MỎI 96
3.5.3.1. Mô tả 96
3.5.3.2. Cơ chế của phá hủy mỏi 97
3.5.3.3. Yếu tố ảnh hưởng đến độ mềm mỏi. 98
3.5.4.1. Cơ chế dão 100
3.5.4.3. Dão trong các vật liệu khác nhau. 102
3.6. Đặc điểm biến dạng của loại vật liệu. 104
3.6.1. Vật liệu vô cơ. 104
3.6.1.1 Đặc điểm biến dạng. 104
3.6.1.2. Đặc điểm phá huỷ. 105
3.6.1.3. Khả năng cải thiện cơ tính 105
3.6.2. Vật liệu chất dẻo 106
3.6.2.1. Đặc điểm biến dạng 106
3.6.2.2. Đặc điểm phá huỷ 108
3.6.2.3. Khả năng cải thiện cơ tính. 108
3.6.3. VẬT LIỆU VÔ ĐỊNH HÌNH 109
3.7. PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CƠ TÍNH TỔNG HỢP 109
3.7.1. ĐẶC TRƯNG CƠ TÍNH TỔNG HỢP 109
3.7.2. NGUYÊN TẮC CHUNG 110
3.7.3. NHỮNG KHẢ NĂNG THỰC TẾ 112
3.7.3.1. Giảm mật độ lệch 112
4.7.3.2. Tăng mật độ lệch 112
3.7.3.3. Làm nhỏ hạt và siêu hạt 112
3.7.3.4 Tạo trường ứng suất đàn hồi 113
3.7.3.5. Hóa bền tiết pha, hóa bền phân tán. 113
3.7.3.6. Vật liệu kết hợp ( compozit) 114
3.7.3.7. Hóa bền bề mặt 114
3.7.4. Một vài ví dụ 114
Chương 4 116
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA VẬT LIỆU 116
4.1. TÍNH CHẤT ĐIỆN 116
4.1.1. SỰ DẪN ĐIỆN 116
4.1.1.1. Độ dẫn điện 116
4.1.1.2. Cấu trúc vùng năng lượng trong các vật rắn 117
4.1.1.3. Tính chất dẫn điện liên quan với mô hình vùng và liên kết nguyên tử . 119
4.1.1.4. Độ linh động của điện tử 120
4.1.1.5 Điện trở của kim loại 121
5.1.1.6. Đặc trưng điện của các hợp kim thương mại. 122
4.1.2. Bán dẫn điện 123
4.1.2.1. Bán dẫn tinh khiết. 123
4.1.2.2. Bán dẫn tạp chất 124
4.1.2.3. Sự thay đổi nhiệt độ của độ dẫn điện và nồng độ hạt tải điện. 127
4.1.2.4. Linh kiện bán dẫn 128
4.1.3. TÍNH DẪN ĐIỆN TRONG GỐM IN VÀ TRONG POLYME. 132
4.1.3.1. Dẫn điện trong các vật liệu ion 132
4.1.3.2. Tính chất điện của polyme 133
4.1.4 ĐIỆN MÔI 134
4.1.4.1. Điện dung 134
4.1.4.2. Vectơ điện trường và sự phân cực điện môi 135
4.1.4.3. Các dạng phân cực điện môi 136
4.1.4.4. sự phụ thuộc tần số của hằng số điện môi 137
4.1.4.5. Độ bền điện môi 137
5.1.4.6. Các vật lieu điện môi 138
4.1.5.CÁC ĐẶC TÍNH ĐIỆN KHÁC CỦA VẬT LIỆU 138
4.1.5.1. Sắt điện 138
4.1.5.2. Áp điện. 139
4.2. Tính chất nhiệt 139
4.2.1. Nhiệt dung 139
5.2.2. Giãn nở nhiệt 142
4.2.3. Dẫn nhiệt 144
4.2.4. Ứng suất nhiệt. 146
4.3. Tính Chất Từ 148
4.3.1. Các khái niệm cơ bản 148
4.3.1.1. Lưỡng cực từ 148
4.3.1.2. Các vector từ trường. 148
4.3.1.3.Nguồn gốc của momen từ 151
4.3.2. Nghịch từ và thuận từ. 152
4.3.3. Sắt từ 154
4.3.4. Phản sắt từ và Feri từ . 155
4.3.4.1. Phản sắt từ. 155
4.3.4.2. Feri từ 156
4.3.5. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN TÍNH CHẤT TỪ 158
4.3.6. ĐÔMEN ( MIỀN TỪ ) VÀ TỪ TRỄ 158
4.3.7. VẬT LIỆU TỪ MỀN 159
4.3.8. VẬT LIÊU TỪ CỨNG 161
4.3.9.LƯU TRỮ TỪ 162
4.3.10. SIÊU DẪN (ĐIỆN) 163
4.4. TÍNH CHẤT QUANG 166
4.4.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 166
4.4.1.1. Bức xạ điện từ 166
4.4.1.2 .Tương tác ánh sáng với vật rắn 167
4.4.1.3.Tương tác nguyên tử và điện tử 167
4.4.2.CÁC TÍNH CHẤT CỦA QUANG HỌC CỦA KIM LOẠI 168
4.4.3. TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA CÁC VẬT LIỆU PHI KIM LOẠI 169
4.4.3.1.Khúc xạ 169
4.4.3.2 Phản xạ 171
4.4.3.3.Hấp thụ 171
4.4.1.2 .Tương tác ánh sáng với vật rắn 173
4.4.1.3.Tương tác nguyên tử và điện tử 174
4.4.2.CÁC TÍNH CHẤT CỦA QUANG HỌC CỦA KIM LOẠI 175
4.4.3. TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA CÁC VẬT LIỆU PHI KIM LOẠI 176
4.4.3.1.Khúc xạ 176
4.4.3.2 Phản xạ 177
4.4.3.3.Hấp thụ 178
4.4.3.4 .Truyền qua 179
4.4.3.5 .Màu sắc 180
4.4.4 .Tính đục và tính trong mờ của các chất cách điện 181
4.4.5. ỨNG DỤNG CỦA CÁC HIỆN TƯỢNG QUANG HỌC 181
4.4.5.1 Phát quang(phát ánh sáng lạnh) 181
4.4.5.2.Quang dẫn 182
4.4.5.3.LAZE 183


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Bản PDF


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Bản Word

__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn