View Single Post
  #1  
Old 09-17-2012, 06:38 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 6,131
Thanks: 6
Thanked 247 Times in 223 Posts


Hạch toán kế toán bán hàng lưu chuyển hàng hoá đối chiếu giữa lý luận thực tiễn việc kinh doanh ở công ty TNHH Đại Phát

Số trang: 66
Dung lượng 105.55 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ

I. Kế hoạch lưu chuyển hàng hoá thu nhập, xác định, phân phối kết quả nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ quản lý
1. Nội dung
2. Yêu cầu quản lý
3. Nhiệm vụ của kế toán lưu chuyển hàng hoá, xác định và phân phối kết quả
II. Đánh giá hàng hoá
1. Đánh giá thực tế
2. Kế toán nhập xuất kho hàng hoá
2.1. Sổ kế toán chi tiết hàng hoá
2.2. Kế toán tổng hợp hàng hoá
III. Kế toán doanh thu bán hàng, thuế tiêu thụ và các khoản làm giảm doanh thu
1. Doanh thu bán hàng, thuế tiêu thụ và các khoản làm giảm doanh thu bán hàng
2. Chứng từ và tài khoản kế toán
2.1. Chứng từ kế toán
2.2. Tài khoản kế toán sử dụng
3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu có thể sơ lược qua sơ đồ.
4. Kế toán chi phí bán hàng
4.1. Nội dung chi phí bán hàng
4.2. Tài khoản sử dụng chủ yếu
4.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu được hạch toán theo sơ đồ.
5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
5.1. Nội dung
5.2. Tài khoản và trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
6. Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
6.1. Kết quả kinh doanh
6.2. Phân phối lợi nhuận (tiền lãi)
6.3. Tài khoản sử dụng
6.4. Phương pháp hạch toán

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI PHÁT

A - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI PHÁT
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đại Phát
2. Cơ cấu tổ chức bán hàng và quản lý
B - TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ
TẠI CÔNG TY
* Đặc điểm các loại hàng hoá của Công ty
* Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty
I. Quá trình mua hàng
1. Thủ tục nhập kho hàng hoá
2. Kế toán chi tiết hàng hoá ở Công ty
II. Quá trình bán hàng
1. Thủ tục xuất kho hàng hoá
2. Kế toán chi tiết hàng hoá ở Công ty
3. Kế toán bán hàng, doanh thu bán hàng lưu chuyển và kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh thu Công ty
3.1. Kế toán bán hàng và doanh thu bán hàng, lưu chuyển hàng hoá ở Công ty
3.2. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp ở Công ty
III. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KẾT LUẬN


Trả Lời Với Trích Dẫn