View Single Post
  #1  
Old 09-17-2012, 02:17 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 6,131
Thanks: 6
Thanked 247 Times in 223 Posts


Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Lắp máy và Xây Dựng Số 10

Số trang: 70
Dung lượng 82.27 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I: Thực trạng hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Lắp máy và Xây Dựng Số 10. 2

1.1 Đặc điểm kinh tế –kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty Lắp máy và Xây Dựng Số 10 2
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 2
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 4
1.1.2.1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty 4
1.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ 4
1.1.2.3. Đặc điểm thị trường và tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty 5
1.1.2.4. Cơ cấu lao động tại Công ty 6
1.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Xây lắp máy và Xây dựng Số 10 7
1.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy kê toán của công ty 10
1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 10
1.2.2. Chính sách kế toán chung 14
1.3.Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 16
1.3.1. Đặc điểm kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có ảnh hưởng tới hạch toán chi phí và giá thành sản phẩm tại Công ty Lắp máy và Xây dựng Số 10 16
1.3.2. Nội dung và trình tự hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất tại Công ty 17
1.3.3.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp tại Công ty Lắp máy và Xây dựng Số 10 19
1.3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty 31
1.3.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 38
1.3.3.4. Kế toán chi phí máy thi công 44
1.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Lắp máy và Xây dựng Số 10 51
1.3.4.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty 51
1.3.4.2. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành ở Công ty Lắp máy và Xây dựng Số 10 53

Chương II: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Lắp máy và xây dựng số 10 55

2.1 đánh giá về tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty lắp máy và xây dưng số 10. 55
2.1.1. Những ưu điểm của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Lắp máy và Xây dựng Số 10 55
2.1.2. Một số tồn tại cần hoàn thiện trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại Công ty Xây dựng số 10 57
2.2. Sự cần thiết và nội dung hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . 59
2.2.1. Nội dung hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm 60
2.2.1.1. Hoàn thiện về việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 60
2.2.1.2. Hoàn thiện khâu hạch toán ban đầu 61
2.2.1.3. Hoàn thiện việc tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản thống nhất 61
2.3. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 62

Kết luận


Trả Lời Với Trích Dẫn