View Single Post
  #1  
Old 09-14-2012, 09:30 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 7,943


Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty tnhh may phú dụ

Số trang: 94
Dung lượng 128.14 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3

I-/ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 3
1-/ Chi phí sản xuất. 3
2-/ Giá thành sản phẩm. 8
3-/ Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 9
4-/ Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành. 11
5-/ Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 12
II-/ PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT. 14
1-/ Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm. 14
2-/ Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 14
3-/ Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 16
III-/ HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP (NVLTT) 19
IV-/ HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP (NCTT) 21
V-/ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG. 22
VI-/ KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG 24
VII-/ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH CHỦ YẾU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 25
VIII. TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 31
1-/ Hình thức Nhật ký chung. 31
2-/ Hình thức Nhật ký - Sổ cái 32
3-/ Hình thức Chứng từ - ghi sổ. 32
4-/ Hình thức Nhật ký chứng từ. 32

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 35

I-/ KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI. 35
1-/ Lịch sử hình thành phát triển và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 35
2-/ Tổ chức bộ máy quản lý. 36
3-/ Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất. 39
4-/ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 40
II-/ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI. 43
1-/ Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 43
2-/ Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 44
3-/ Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm. 44
4-/ Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 46
III-/ HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP. 46
IV-/ HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP. 52
V-/ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG. 55
VI-/ TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH. 60
VII-/ KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG. 60
VIII. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 69

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 76

I-/ SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHÍNH XÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH ĐÚNG, TÍNH ĐỦ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 76
II-/ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA VIỆC HOÀNT HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 77
III-/ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI. 78
1-/ Đánh giá chung công tác hạch toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm. 78
2-/ Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí
và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt May Hà Nội. 80
IV-/ PHƯƠNG HƯỚNG HẠ THẤP GIÁ THÀNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
KINH DOANH VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP. 85
1-/ Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Dệt May Hà Nội. 85
2-/ Phương hướng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
tại Công ty Dệt May Hà Nội 88

Kết luận


Trả Lời Với Trích Dẫn