View Single Post
  #1  
Old 09-12-2012, 11:20 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 8,565


Tổ chức công tác kế toán tại công ty Xây dựng số 6

Số trang: 41
Dung lượng 57.92 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

I.Tổng quan về công ty 2

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2
2.Tổ chức bộ máy công ty 2
3.Một số chỉ tiêu của công ty 5

II.Tổ chức công tác kế toán tại công ty xây dựng số 6 6

1.Tổ chức bộ máy kế toán 6
2.Tổ chức kế toán tại công ty 7

III. Khát quát một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty 8

1.Kế toán lao động và tiền lương 9
2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 12
3. Kế toán TSCĐ 17
4.Hạch toán tài sản bằng tiền 22
5.Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 27

IV.Nhận xét, đánh giá chung về tình hình công tác kế toán tại công ty xây dựng số 6 36

1.Những mặt tích cực trong việc tổ chức công tác kế toán 36
2.Những mặt hạn chế trong tổ chức công tác kế toán 38
3.Kiến nghị 38

Kết luận

Trả Lời Với Trích Dẫn