View Single Post
  #1  
Old 08-26-2012, 06:22 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 5,800
Thanks: 1
Thanked 110 Times in 96 Posts
Send a message via Yahoo to die


Báo cáo thường niên năm 2011 của công ty cổ phần giống cây trồng miền nam

MỤC LỤC
1. THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.. 3
II. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, CHIẾN LƯỢC, GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY..5
III. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.6
1. Quá trình hình thành và phát triển 6
2. Quá trình phát triển:7
3. Định hướng phát triển: 10
IV BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10
1. NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2011 10
3. NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM.. 13
(những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…). 13
4. TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2012 (thị trường dự tính, mục tiêu…). 15
V. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC. 17
1.Báo cáo tình hình tài chính năm 2011 17
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 (của công ty mẹ). 18
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được 19
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai. . 19
VI. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 23
1. Giải trình báo cáo tài chính .. 23
VII. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN . 23
1. Kiểm toán độc lập . 23
2. Kiểm toán nội bộ 24
VIII. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN.. 24
Các mục tiêu nhiệm vụ năm 2012 của công ty SSE:.. 27
VIII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ.. 28
IX. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:. 32
1. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. 32
2. Các dữ liệu thống kê về cổ phiếu/cổ tức/cổ đông/thành viên góp vốn của SSC 36
X. THÔNG TIN KHÁC
1. Hoạt động và đóng góp của SSC với xã hội : 40
2. Hoạt động đối ngoại với nhà đầu tư : 40
Phụ lục: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT & CÔNG TY MẸ 2011 (đã được kiểm toán) file
đính kèm.. 44
1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2011.. 44
2. Bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/2011. 44

Trả Lời Với Trích Dẫn